Region: Oravské Beskydy / Orava Beskid Mountains

🇸🇰
Oravské Beskydy – slovenská časť Orawsko-Żywieckých Beskýd, pohoria ležiace na slovensko-poľskej hranici. V Poľsku sa tento sortiment predtým nazýval Beskid Żywiecki a teraz podľa novej regionalizácie je to Beskid Żywiecko-Orawski.
Oravské Beskydy sú budované flyšovými horninami. Rozprestierajú sa v severnej časti Oravy a na východnom okraji Kysúc. Severný okraj pohoria (ako aj hranica so Żywiecko-oravskými Beskydami) prebieha pozdĺž štátnej hranice od priesmyku Príslop po priesmyk Pod Palkošom. Tu sa hranica pohoria stáča z juhu na západ a vedie zalesnenou oblasťou na sever a vytvára pomerne úzky pás územia, široký až 15 km. Z juhu hraničí s Podbeskydskou brázdou, západne od obce Novoť s Podbeskydskou vrchovinou a z priesmyku Demänová s Kysuckou vrchovinou. Tu hranica vedie do doliny do obce Vychylovka, kde sa stáča na severovýchod a pokračuje údolím Vychylovky v okolí Kysuckých Beskýd do priesmyku Príslop.

🇬🇧
Oravské Beskydy (eng. Orava Beskid Mountains) – the Slovak part of the Orava-Żywiec Beskid Mountains (Oravsko-Żywiecké Beskydy), a mountain range lying on the Slovak-Polish border. In Poland, the name of this range was previously called the Żywiec Beskid Mountains (Beskid Żywiecki) and now, according to the new regionalization, it is the Żywiec-Orawa Beskid Mountains (Beskid Żywiecko-Orawski).
Oravské Beskydy are built of flysch rocks. They stretch in the northern part of Orava and on the eastern edge of Kysúce. The northern edge of the mountain range (as well as the border with the Żywiec-Orawa Beskid Mountains) runs along the state border from the Príslop pass to the Pod Palkošom pass. Here the border of the mountain range turns from south to west and leads through a forested area to the north, creating a relatively narrow strip of territory, up to 15 km wide. From the south it borders on Podbeskydská brázda, west from the village of Novoť Podbeskydská vrchovina and from the Demänová pass to Kysucká vrchovina. Here the border leads into the valley to the village of Vychylovka, where it turns north-east and continues through the Vychylovka valley in the vicinity of the Kysuce Beskydy Mountains to the Príslop Pass.

Oravské Beskydy - Babia hora
Video

Babia hora

Jesenná turistika v Orawských Beskydách. Z Babej hory sa vydáme po žltej a modrej do priesmyku Pod Palkošom. Trasa spočiatku vedie cez vyhliadkovú sieň s rozľahlou panorámou Tatier, Chočských vrchov, Veľkej a Malej Fatry. Po vstupe do kosodreviny míňame prameň a kameň Diablov stôl. Pod...

Read More