Jesenná turistika v Orawských Beskydách. Z Babej hory sa vydáme po žltej a modrej do priesmyku Pod Palkošom. Trasa spočiatku vedie cez vyhliadkovú sieň s rozľahlou panorámou Tatier, Chočských vrchov, Veľkej a Malej Fatry. Po vstupe do kosodreviny míňame prameň a kameň Diablov stôl. Pod hornou hranicou lesa sa nachádza vyhliadka Šťaviny. Na rázcestí Hájovňanských chodníkov na Rovniach sa vydáme po modrej a po nej sa dostaneme do Priesmyku Pod Palkošom na slovensko-poľskej hranici. Výlet zakončíme v Poľane Stańcowa.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Zostup z Babej hory, Slovensko
🏞️ Trasa: Babia hora (1725 m n.m.; 49.573087, 19.529446) – Diablov stôl (1406 m n.m.; 49.568016, 19.509863) – Šťaviny (1275 m n.m.; 49.564186, 19.507819) – Rozhľadňa Šťaviny (1197 m n.m.; 49.560873, 19.503071) – Hájovňa na Rovniach (885 m n.m.; 49.540848, 19.501567) – Pod Palkošom (907 m n.m.; 49.545231, 19.529401) – Poľana Stańcowa (878 m n.m.; 49.544906, 19.540697)
🆔 Označenie chodníka: žltý chodník, modrý chodník
📏 Dĺžka: približne 8,9 km
⏲️ Čas chôdze: približne 2:40 h
↗️ Suma prístupov: 921 m
↘️ Zostup: 94 m

00:00:22 Babia hora
00:04:48 Pamätná tabuľa Jána Pavla II
00:05:16 Slovensko
00:24:17 Vodný zdroj
00:33:49 Vodný zdroj
00:36:07 Diablov stôl
00:42:18 Potok
00:44:06 Potok
00:45:48 Šťaviny
00:46:43 Potok
00:47:52 Potok
00:55:39 Rozhľadňa Šťaviny
01:14:48 Potok
01:36:49 Hájovňa na Rovniach
01:37:02 Križovatka modrej a žltej trasy
01:46:09 Potok
01:47:42 Potok
01:51:22 Potok
01:59:55 Záhoranka
02:03:20 Záhoranka
02:08:38 Potok
02:16:02 Palkošom / Priesmyk Stańcowa
02:16:18 Slovensko-poľská hranica
02:16:31 Prechod žltej resp. modré chodníky
02:16:52 Poľsko
02:19:50 Przywarówka Potok
02:27:41 Poľana Stańcowa

Oravské Beskydy – slovenská časť Orawsko-Żywieckých Beskýd, pohoria ležiace na slovensko-poľskej hranici. V Poľsku sa tento sortiment predtým nazýval Beskid Żywiecki a teraz podľa novej regionalizácie je to Beskid Żywiecko-Orawski.
Oravské Beskydy sú budované flyšovými horninami. Rozprestierajú sa v severnej časti Oravy a na východnom okraji Kysúc. Severný okraj pohoria (ako aj hranica so Żywiecko-oravskými Beskydami) prebieha pozdĺž štátnej hranice od priesmyku Príslop po priesmyk Pod Palkošom. Tu sa hranica pohoria stáča z juhu na západ a vedie zalesnenou oblasťou na sever a vytvára pomerne úzky pás územia, široký až 15 km. Z juhu hraničí s Podbeskydskou brázdou, západne od obce Novoť s Podbeskydskou vrchovinou a z priesmyku Demänová s Kysuckou vrchovinou. Tu hranica vedie do doliny do obce Vychylovka, kde sa stáča na severovýchod a pokračuje údolím Vychylovky v okolí Kysuckých Beskýd do priesmyku Príslop.

Babia hora je najvyšší vrch Orawských Beskýd a Stredných Beskýd (1725 m n. m.). Nachádza sa na slovensko-poľských hraniciach, asi 18 km severne od Námestova.
Mohutná Babia Góra je pomerne izolovaný masív a jedinou horou v jej okolí je Malá Babia hóra (1515 m n. m.) ležiaca na západe po hrebeni.
Babia hora patrí do sústavy Vonkajších Západných Karpát. Geologicky je budovaná odolnejšími pieskovcami, ktoré tvoria jej najvyššie časti, a karpatským flyšom, čo je zmes pieskovca a ílovca.
Poloha Babia hora ako severný koniec karpatského oblúka zachytáva veterné prúdy z Atlantického oceánu. Výsledkom je chladné a vlhké podnebie. Prejavuje sa to častými hmlami a zrážkami, ktoré vytvárajú bohaté zásoby vody. Typickým javom počasia sú početné náhle zmeny počasia, ktoré majú na svedomí množstvo ľudských obetí, najčastejšie nepripravených turistov.

Video natočené 5. októbra 2022.

🇬🇧
Autumn hiking in the Oravské Beskydy (Orava Beskid Mountains) in Slovakia. From Babia hora we follow the yellow and blue trails to the Pod Palkošom pass. Initially, the trail leads through a viewing hall with a vast panorama of the Tatra Mountains, Choč Mountains, Great and Little Fatra. After entering the dwarf mountain pine, we pass a spring and the Diablov stôl stone. Below the upper limit of the forest there is the Šťaviny viewpoint. At the crossing of trails at the Hájovňa na Rovniach, we enter the blue trail and follow it to the Pod Palkošom Pass on the Polish-Slovak border. We finish the hike at Stańcowa Glade.

🚶 Virtual hike: Descent from Babia hora, Slovakia
🏞️ Route: Babia hora (1725 m a.s.l.; 49.573087, 19.529446) – Diablov stôl (1406 m a.s.l.; 49.568016, 19.509863) – Šťaviny (1275 m a.s.l.; 49.564186, 19.507819) – Rozhľadňa Šťaviny (1197 m a.s.l.; 49.560873, 19.503071) – Hájovňa na Rovniach (885 m a.s.l.; 49.540848, 19.501567) – Pod Palkošom / Stańcowa Pass (907 m a.s.l.; 49.545231, 19.529401) – Stańcowa Glade (878 m a.s.l.; 49.544906, 19.540697)
🆔 Trail designation: yellow trail, blue trail
📏 Length: about 8.9 km
⏲️ Walking time: about 2:40 h
↗️ Sum of approaches: 921 m
↘️ Sum down: 94 m

00:00:22 Babia hora
00:04:48 Commemorative plaque of John Paul II
00:24:17 Water source
00:33:49 Water source
00:36:07 Devil’s table
00:42:18 Stream
00:44:06 Stream
00:45:48 Šťaviny
00:46:43 Stream
00:47:52 Stream
00:55:39 Štaviny lookout tower
01:14:48 Stream
01:36:49 Hájovňa na Rovniach
01:37:02 Crossin of the blue and the yellow trails
01:46:09 Stream
01:47:42 Stream
01:51:22 Stream
01:59:55 Záhoranka Stream
02:03:20 Záhoranka Stream
02:08:38 Stream
02:16:02 Pod Palkošom / Stańcowa Pass
02:16:18 Slovak-Polish border
02:16:31 Crossing of the yellow and the blue trails
02:19:50 Przywarówka Stream
02:27:41 Stańcowa Glade

Oravské Beskydy (eng. Orava Beskid Mountains) – the Slovak part of the Orava-Żywiec Beskid Mountains (Oravsko-Żywiecké Beskydy), a mountain range lying on the Slovak-Polish border. In Poland, the name of this range was previously called the Żywiec Beskid Mountains (Beskid Żywiecki) and now, according to the new regionalization, it is the Żywiec-Orawa Beskid Mountains (Beskid Żywiecko-Orawski).
Oravské Beskydy are built of flysch rocks. They stretch in the northern part of Orava and on the eastern edge of Kysúce. The northern edge of the mountain range (as well as the border with the Żywiec-Orawa Beskid Mountains) runs along the state border from the Príslop pass to the Pod Palkošom pass. Here the border of the mountain range turns from south to west and leads through a forested area to the north, creating a relatively narrow strip of territory, up to 15 km wide. From the south it borders on Podbeskydská brázda, west from the village of Novoť Podbeskydská vrchovina and from the Demänová pass to Kysucká vrchovina. Here the border leads into the valley to the village of Vychylovka, where it turns north-east and continues through the Vychylovka valley in the vicinity of the Kysuce Beskydy Mountains to the Príslop Pass.

Babia hora is the highest peak of the Oravské Beskydy (Orava Beskid Mountains) and the Central Beskids (1725 m a.s.l.). It is located on the Slovak-Polish border, about 18 km north of Námestov.
The mighty Babia hora is a relatively isolated massif, and the only mountain in its vicinity is Malá Babia hora (1515 m a.s.l.) lying to the west along the ridge.
Babia hora belongs to the system of the Outer Western Carpathians. Geologically, it is built of the more resistant sandstones that make up its highest parts, and the Carpathian flysch, which is a mixture of sandstone and claystone.
The location of Babia hora as the northern end of the Carpathian arc intercepts wind currents from the Atlantic Ocean. This results in a cool and humid climate. This is manifested by frequent fogs and rainfall, which create abundant water reserves. A typical weather phenomenon is numerous sudden weather changes, which are responsible for many human casualties, most often unprepared tourists.

The film was recorded on October 5, 2022.

Region