About / O nas

🇬🇧

Hiking Trails are virtual walks showing the hiking trails as well as interesting roads and off-trail paths. The videos contain a record of the entire route, maintaining continuity from the start point to the end point. Thanks to this, they reflect the space and help the recipient with good orientation in the field. Recordings made at different times of the year show the variability of nature and landscapes.

Virtual Hiking Trails can be used for many different purposes. The most important of them are:

Tourism – films allow you to get to know different regions, visit interesting objects along the trail, admire the beautiful views. Thanks to the natural sounds of nature, such as birds singing, the sound of streams, rivers and waterfalls or the blowing wind, the virtual tour is experienced as in reality. The filmed trail fully reflects the space, you can see trees, rocks and other objects from many sides.

Planning your trip – Hiking Trails videos help you plan your own trip. They show the scale of the difficulty of the trail, the length of the route, help with orientation at key points: crossroads, intersections, unexpected turns, crossings through obstacles and in places where the trail is poorly marked. They make it easier to choose the starting and ending place of the hike, and its possible shortening or lengthening.

Relaxation – virtual tours showing the beauty of nature with natural sounds of the forest, water, wind and animals are a great way to relax, relieve stress and take a break from everyday reality. They give the possibility of communing with nature at a distance.

Sentimental journey – virtual tours bring back memories of your own travels in the past. Especially those from more distant times, when there were no digital cameras to easily record the places visited. Thanks to the films, we visit places known to us, we return to the years of our youth.

Historical Records – Hiking Trails recordings document changing nature. Even a comparison of landscapes from several years ago allows us to observe the changes taking place in forests, meadows, rivers, mountains and valleys. You can also clearly see the changes in nature at different times of the year.

🇵🇱

Hiking Trails to wirtualne wędrówki pokazujące szlaki turystyczne oraz ciekawe drogi i ścieżki poza szlakami. Filmy zawierają zapis całej trasy zachowując ciągłość od punktu początkowego do końcowego. Dzięki temu oddają przestrzeń i pomagają odbiorcy w dobrej orientacji w terenie. Nagrania o różnych porach roku pokazują zmienność przyrody i krajobrazów.

Wirtualne wędrówki Hiking Trails mogą być wykorzystane w wielu różnych celach. Najważniejsze z nich to:

Turystyka – filmy pozwalają na poznawanie różnych regionów, zwiedzanie ciekawych obiektów znajdujących się przy szlaku, podziwianie pięknych widoków. Dzięki naturalnym odgłosom natury, takimi jak: śpiew ptaków, szum strumyków, rzek i wodospadów czy wiejący wiatr wirtualna wędrówka przeżywana jest jak w rzeczywistości. Szlak pokazany w całości oddaje przestrzeń, widać drzewa, skały i inne obiekty z wielu stron.

Planowanie podróży – filmy Hiking Trails pomagają zaplanować własną wędrówkę. Pokazują skalę trudności szlaku, długość trasy, pomagają w orientacji w kluczowych punktach: rozdrożach, skrzyżowaniach, nieoczekiwanych zakrętach, przejściach przez przeszkody a także w miejscach słabego oznakowania szlaku. Ułatwiają wybranie miejsca początkowego i końcowego wędrówki, jej ewentualne skrócenie lub wydłużenie.

Relaks – wirtualne wędrówki pokazujące piękno przyrody z naturalnymi odgłosami lasu, wody, wiatru i zwierząt są świetnym sposobem na relaks, złagodzenie stresu i odpoczynek od codziennej rzeczywistości. Dają możliwość obcowania z przyrodą na odległość.

Podróż sentymentalna – wirtualne wędrówki przywołują wspomnienia z własnych wypraw odbytych w przeszłości. Zwłaszcza tych z bardziej odległych czasów, kiedy nie było cyfrowych aparatów i kamer pozwalających w łatwy sposób rejestrować odwiedzone miejsca. Dzięki filmom odwiedzamy znane nam miejsca, wracamy do lat młodości.

Dokumentacja historyczna – nagrania Hiking Trails dokumentują zmieniającą się przyrodę. Porównanie krajobrazów nawet sprzed kilku lat pozwala zaobserwować zmiany jakie zachodzą w lasach, łąkach, rzekach, górach i dolinach. Doskonale widać także zmiany przyrody w różnych porach roku.

Region