Region: Vysoké Tatry / High Tatra Mountains

🇸🇰
Vysoké Tatry – najvyššie pohorie Slovenska a Poľska. Ide o geomorfologickú časť Východných Tatier západne od Kopského priesmyku, ktorý ho oddeľuje od Belianskych Tatier. Z juhu hraničí s Podtatranskou dolinou. Majú rozlohu 341 km² (260 km² na Slovensku a 81 km² v Poľsku). Dĺžka Vysokých Tatier je približne 26 km a šírka 17 km. Najvyšším vrchom je Gerlachovský štít (2654,4 m n. m.).
Vysoké Tatry, podobne ako celý tatranský masív, sú pomerne mladým útvarom, ktorý sa do dnešnej podoby vyformoval počas alpského vrásnenia. Kryštalické jadro hrebeňa Vysokých Tatier tvoria granitoidy, ktoré vznikli tuhnutím vyvretej taveniny v karbóne a tvoria jedny z najstarších tatranských hornín.

🇬🇧
High Tatra Mountains – the highest mountain range in Slovakia and Poland. It is a geomorphological part of the Eastern Tatras west of the Kopski Pass, which separates it from the Bielskie Tatras. From the south, it borders the Podtatra Valley. They have an area of 341 km² (260 km² in Slovakia and 81 km² in Poland). The length of the High Tatras is approximately 26 km and the width is 17 km. The highest peak is Gerlachovský štít (2654.4 m a.s.l.).
The High Tatras, like the entire Tatra massif, are a relatively young formation, shaped in their current shape during the Alpine orogeny. The crystalline core of the High Tatras ridge consists of granitoids, formed from the solidification of igneous melt in the Carboniferous and constituting some of the oldest rocks in the Tatra Mountains.

Vysoké Tatry - Slavkovský štít
Video

Slavkovský štít

Letná túra vo Vysokých Tatrách. Z Hrebienka vystúpime krásnym a malebným chodníkom na Slavkovský štít. Červeným chodníkom sa vydáme na rázcestie Pod Slavkovským štítom, odkiaľ sa modrým chodníkom dostaneme na Slavkovský výhľad s nádhernou panorámou Lomnického štítu. Potom stúpame na...

Read More