Letná túra vo Vysokých Tatrách. Z Hrebienka vystúpime krásnym a malebným chodníkom na Slavkovský štít. Červeným chodníkom sa vydáme na rázcestie Pod Slavkovským štítom, odkiaľ sa modrým chodníkom dostaneme na Slavkovský výhľad s nádhernou panorámou Lomnického štítu. Potom stúpame na Štrbavý hrebeň na Slavkovský štít. Z vrcholu je fantastická panoráma Vysokých Tatier.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Slavkovský štít z Hrebienka, Slovensko
🏞️ Trasa: Hrebienok (1285 m n.m.; 49.158794, 20.225006) – Pod Slavkovským štítom (1356 m n.m.; 49.153536, 20.210163) – Slavkovská vyhliadka (1515 m n.m.; 49.162407, 20.217397) – Slavkovský štít (2452 m n.m.; 49.166065, 20.184761)
🆔 Označenie chodníka: červený chodník, modrý chodník
📏 Dĺžka: približne 6,2 km
⏲️ Čas chôdze: približne 4:20 h
↗️ Suma prístupov: 1206 m
↘️ Zostup: 43 m

00:00:25 Hrebienok
00:22:43 Pod Slavkovským štítom
00:48:03 Slavkovská vyhliadka
03:10:31 Slavkovský štít

Vysoké Tatry – najvyššie pohorie Slovenska a Poľska. Ide o geomorfologickú časť Východných Tatier západne od Kopského priesmyku, ktorý ho oddeľuje od Belianskych Tatier. Z juhu hraničí s Podtatranskou dolinou. Majú rozlohu 341 km² (260 km² na Slovensku a 81 km² v Poľsku). Dĺžka Vysokých Tatier je približne 26 km a šírka 17 km. Najvyšším vrchom je Gerlachovský štít (2654,4 m n. m.).
Vysoké Tatry, podobne ako celý tatranský masív, sú pomerne mladým útvarom, ktorý sa do dnešnej podoby vyformoval počas alpského vrásnenia. Kryštalické jadro hrebeňa Vysokých Tatier tvoria granitoidy, ktoré vznikli tuhnutím vyvretej taveniny v karbóne a tvoria jedny z najstarších tatranských hornín.
Krajina Vysokých Tatier je výrazne odlišná od Západných Tatier. Krajine dominuje alpský reliéf, vrátane: týčiace sa skalné útesy a skalnaté vrcholy, svedectvo o silnom pôsobení ľadovcov. Vo Vysokých Tatrách sa nachádzajú aj takmer všetky tatranské plesá, krasové javy sú tu však ojedinelé, častejšie v Západných a Belianskych Tatrách.

Slavkovský štít – vrchol s výškou 2452 m n. m. nachádza sa v bočnom hrebeni Vysokých Tatier na Slovensku. Vyznačuje sa jednou z najvyšších relatívnych výšok v Tatrách – jeho severovýchodné svahy sa týčia 950 metrov nad základňou. Nachádza sa medzi Veľkou Studenou dolinou a Slavkovskou dolinou a Siennou dolinou (Kotol Slavkovských plies), severozápadne od Starého Smokovca. Slavkovský štít sa nachádza medzi Slavkovskou kopou (2 350 m) a Slavkovským Nosom (2 274 m). Od Slavkovskej kopy ju oddeľuje Priehyba nad Jamou a od Slavkovského Nos Slavkovský priesmyk.
Názov vrcholu pochádza od spišskej obce Veľký Slavkov. Turistický chodník na vrchol vybudoval v rokoch 1901–1908 Maximilián Weisz. Panoramatický výhľad zo Slavkovského štítu je bohatý, obzvlášť dobrá je odtiaľto Veľká Studená dolina a jej okolie, sú odtiaľ viditeľné takmer všetky (početné) plesá Veľkej Studenej doliny. Pohľad smerom na juh pokrýva veľkú časť Spiša, vrátane Spišskej Soboty, Kežmarku, Podoliniec a Ľubice.

Video natočené 11. júla 2023

🇬🇧
Summer hike in the High Tatra Mountains in Slovakia. From Hrebienok we ascend a beautiful and scenic trail to Slavkovský štít. We take the red trail to the intersection Pod Slavkovským štítom, from where we take the blue trail to the Slavkovský viewpoint with a beautiful panorama of Lomnický štít. Then we climb Štrbavý hrebeň to Slavkovský štít. From the top there is a fantastic panorama of the High Tatras.

🚶 Virtual hike: Ascent to Slavkovský štít from Hrebienok, Slovakia
🏞️ Route: Hrebienok (1285 m a.s.l.; 49.158794, 20.225006) – Crossing Pod Slavkovským štítom (1356 m a.s.l.; 49.153536, 20.210163) – Slavkovský viewpoint (1515 m a.s.l.; 49.162407, 20.217397) – Slavkovský štít (2452 m a.s.l.; 49.166065, 20.184761)
🆔 Trail designation: red trail, blue trail
📏 Length: about 6.2 km
⏲️ Walking time: about 4:20 h
↗️ Sum of approaches: 1206 m
↘️ Sum down: 43 m

00:00:25 Hrebienok
00:22:43 Crossing Pod Slavkovským štítom
00:48:03 Slavkovský viewpoint
03:10:31 Slavkovský štít

High Tatra Mountains – the highest mountain range in Slovakia and Poland. It is a geomorphological part of the Eastern Tatras west of the Kopski Pass, which separates it from the Bielskie Tatras. From the south, it borders the Podtatra Valley. They have an area of 341 km² (260 km² in Slovakia and 81 km² in Poland). The length of the High Tatras is approximately 26 km and the width is 17 km. The highest peak is Gerlachovský štít (2654.4 m a.s.l.).
The High Tatras, like the entire Tatra massif, are a relatively young formation, shaped in their current shape during the Alpine orogeny. The crystalline core of the High Tatras ridge consists of granitoids, formed from the solidification of igneous melt in the Carboniferous and constituting some of the oldest rocks in the Tatra Mountains.
The landscape of the High Tatras is significantly different from the Western Tatras. The landscape is dominated by Alpine relief, including: soaring crags and rocky peaks, testimony to the strong action of glaciers. The High Tatras also contain almost all Tatra lakes, but karst phenomena are rare here, more common in the Western and Belianske Tatras.

Slavkovský štít – a peak with a height of 2,452 m a.s.l. located in the side ridge of the High Tatras in Slovakia. It is characterized by one of the highest relative heights in the Tatra Mountains – its north-eastern slopes rise 950 meters above the base. It is located between the Veľká Studená dolina and Slavkovská dolina valleys and the Sienna Valley (Slavkovských plies kotol), northwest of Starý Smokovec. Slavkovsky Peak is located between Slavkovská kopa (2,350 m) and Slavkovský Nos (2,274 m). It is separated from Slavkovská kopa by Priehyba nad Jamou, and from Slavkovský Nos by Slavkovska Pass.
The name of the peak comes from the Spiš village of Great Slavkov. The tourist trail to the peak was built in 1901–1908 by Maximilian Weisz. The panoramic view from Slavkovský štít is rich, the Veľká Studená Valley and its surroundings are particularly good from here, almost all (numerous) Ponds of the Veľká Studená Valley are visible from here. The view towards the south covers a large part of Spiš, including Spišská Sobota, Kežmarok, Podoliniec and Lubica.

The film was recorded on July 11, 2023.

Region