Region: Wysoczyzna Elbląska / Elbląg Heights

🇵🇱
Wysoczyzna Elbląska – izolowana kępa morenowa na Pobrzeżu Gdańskim. Pod względem morfologicznym Wysoczyzna Elbląska jest rozległym płatem falistej moreny dennej. Jej północno-zachodnia krawędź stromo opada ku Zalewowi Wiślanemu przyjmując w niektórych miejscach charakter brzegu klifowego. Swoją kulminację Wysoczyzna osiąga na Srebrnej Górze (198 m n.p.m.). Znaczna wysokość bezwzględna a także duże lokalnie różnice wysokości wytworzyły dogodne warunki do powstania na jej zboczach głębokich jarów i wąwozów, będących wynikiem erozyjnej działalności potoków spływających promieniście z Wysoczyzny w kierunku Zalewu Wiślanego i Jeziora Drużno. Wysoczyznę porastają w większości lasy mieszane z przewagą buka. Górski charakter terenu sprzyja występowaniu rzadkich w północnej Polsce roślin górskich i wyżynnych.

🇬🇧
Elbląg Heights – an isolated moraine cluster on the Gdańsk Coast. In terms of morphology, the Elbląg Upland is a vast patch of undulating ground moraine. Its north-western edge slopes steeply towards the Vistula Lagoon, taking the form of a cliff shore in some places. Upland reaches its peak on Srebrna Góra (198 m above sea level). Considerable altitude as well as large local height differences created favorable conditions for the formation of deep ravines and ravines on its slopes, resulting from the erosive activity of streams flowing radially from Upland towards the Vistula Lagoon and Lake Drużno. The upland is covered mostly with mixed forests with a predominance of beech. The mountainous nature of the area favors the occurrence of mountain and upland plants, which are rare in northern Poland.