Region: Góry Opawskie / Opawa Mountains

🇵🇱
Góry Opawskie (cz. Zlatohorská vrchovina) – mezoregion wchodzący w skład pasma górskiego Jesioników (cz. Jeseníky), w Sudetach Wschodnich, w Czechach i częściowo w Polsce z najwyższym szczytem: Příčný vrch (975 m n.p.m.), położonym na terenie Czech. Za najwyższą górę polskiej części Gór Opawskich przyjmuje się Biskupią Kopę (891 m n.p.m.).
Budwa gelogiczna jest zróżnicowana. Masyw Parkowej Góry zbudowany jest ze skał metamorficznych: gnejsów, łupków łyszczykowych oraz amfibolitów, kwarcytów. Pozostała część jest zbudowana ze skał osadowych i słabo zmetamorfizowanych, tzw. morska facja klastyczna „kulmu”, powstałych w górnym dewonie i dolnym karbonie. Masywy Biskupiej Kopy i Olszaka są zbudowane z fyllitów.

🇬🇧
Opawa Mountains (Zlatohorská vrchovina) – mesoregion included in the Jeseníky mountain range (part of Jeseníky), in the Eastern Sudetes, in the Czech Republic and partly in Poland, with the highest peak: Příčný vrch (975 m above sea level), located in the Czech Republic. The highest mountain of the Polish part of the Opawskie Mountains is considered to be Biskupia Kopa (891 m above sea level).
The gelogic structure is varied. The massif of Parkowa Góra is built of metamorphic rocks: gneisses, mica slates, as well as amphibolites and quartzites. The remaining part is made of sedimentary and poorly metamorphized rocks, the so-called sea clastic facies „kulmu”, formed in the Upper Devonian and Lower Carboniferous. The massifs of Biskupia Kopa and Olszak are made of phyllites.

Góry Opawskie - Srebrna Kopa
Video

Srebrna Kopa

Druga część malowniczej wędrówki po Górach Opawskich. Schodzimy z Biskupiej Kopy czerwonym szlakiem na Przełęcz pod Kopą a następnie podchodzimy na Srebrną Kopę podziwiając po drodze fantastyczne widoki w każdym kierunku. Ze Srebrnej Kopy schodzimy przez Przełęcz pod Zamkową Górą do...

Read More
Góry Opawskie - Biskupia Kopa
Video

Biskupia Kopa

Malownicza wędrówka po Górach Opawskich. Z miejscowości Pokrzywna podchodzimy na Biskupią Kopę, najwyższy szczyt w polskiej części tych gór. Wędrówkę zaczynamy na parkingu w Pokrzywnej skąd niebieskim szlakiem wzdłuż Bystrego Potoku dochodzimy do Gwarkowej Perci. Po krótkiej wspinaczce...

Read More