Malownicza wędrówka po Górach Opawskich. Z miejscowości Pokrzywna podchodzimy na Biskupią Kopę, najwyższy szczyt w polskiej części tych gór. Wędrówkę zaczynamy na parkingu w Pokrzywnej skąd niebieskim szlakiem wzdłuż Bystrego Potoku dochodzimy do Gwarkowej Perci. Po krótkiej wspinaczce wchodzimy na żółty szlak, którym dochodzimy do Schroniska Pod Biskupią Kopą. Następnie czerwonym szlakiem podchodzimy na Biskupią Kopę. Na szczycie znajduje się wieża widokowa, z której roztaczają się fantastyczne widoki na Góry Opawskie.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Biskupia Kopa z Pokrzywnej przez Gwarkową Perć, Polska
🏞️ Trasa: Pokrzywna, parking (350 m n.p.m.; 50.285912, 17.450752) – Bystry Potok, Kaplica (355 m n.p.m.; 50.283841, 17.449707) – Gwarkowa Perć (400 m n.p.m.; 50.277680, 17.449497) – Droga Amalii nad Anusią (500 m n.p.m.; 50.273808, 17.444705) – Ścieżka Langego (649 m n.p.m.; 50.261611, 17.440848) – Górski Dom Turysty Pod Biskupią Kopą (765 m n.p.m.; 50.260647, 17.431142) – Biskupia Kopa (891 m n.p.m.; 50.256746, 17.428833)
🆔 Oznaczenie: ścieżka dydaktyczna zielona, niebieski szlak, żółty szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 4,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 532 m
↘️ Suma zejść: 16 m

Góry Opawskie (cz. Zlatohorská vrchovina) – mezoregion wchodzący w skład pasma górskiego Jesioników (cz. Jeseníky), w Sudetach Wschodnich, w Czechach i częściowo w Polsce z najwyższym szczytem: Příčný vrch (975 m n.p.m.), położonym na terenie Czech. Za najwyższą górę polskiej części Gór Opawskich przyjmuje się Biskupią Kopę (891 m n.p.m.).
Budowa geologiczna jest zróżnicowana. Masyw Parkowej Góry zbudowany jest ze skał metamorficznych: gnejsów, łupków łyszczykowych oraz amfibolitów, kwarcytów. Pozostała część jest zbudowana ze skał osadowych i słabo zmetamorfizowanych, tzw. morska facja klastyczna „kulmu”, powstałych w górnym dewonie i dolnym karbonie. Masywy Biskupiej Kopy i Olszaka są zbudowane z fyllitów.

Biskupia Kopa (cz. Biskupská Kupa) – szczyt o wysokości 891 m n.p.m. w Górach Opawskich, w Sudetach Wschodnich, leżący na granicy Polski i Czech. Biskupia Kopa jest najwyższym szczytem w polskiej części Gór Opawskich. Na szczycie po Czeskiej stronie znajduje się wieża widokowa, z której roztaczają się wspaniałe widoki.

00:00:21 Pokrzywna, parking
00:01:04 Bystry Potok
00:03:21 Bystry Potok, Kaplica
00:03:33 Skrzyżowanie ścieżki dydaktycznej zielonej i niebieskiego szlaku
00:12:27 Skrzyżowanie ścieżki dydaktycznej zielonej i niebieskiego szlaku
00:12:38 Gwarkowa Perć
00:21:04 Zejście ze szlaku
00:23:07 Żółty szlak
00:34:31 Droga Amalii nad Anusią
00:59:30 Kapliczka
00:59:48 Ścieżka Langego
01:00:00 Skrzyżowanie ścieżki dydaktycznej zielonej i żółtego szlaku
01:15:40 Górski Dom Turysty Pod Biskupią Kopą
01:17:07 Skrzyżowanie ścieżki dydaktycznej zielonej i żółtego szlaku
01:19:28 Skrzyżowanie ścieżki dydaktycznej zielonej i czerwonego szlaku
01:32:38 Biskupia Kopa

Film zarejestrowany w dniu 15 stycznia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Biskupia Kopa Mountain from Pokrzywna through Gwarkowa Perć, Poland
🏞️ Route: Pokrzywna, parking (350 m a.s.l.; 50.285912, 17.450752) – Bystry Stream, Chapel (355 m a.s.l.; 50.283841, 17.449707) – Gwarkowa Perć (400 m a.s.l.; 50.277680, 17.449497) – The way of Amalia over Anusia (500 m a.s.l.; 50.273808, 17.444705) – Lange Path (649 m a.s.l.; 50.261611, 17.440848) – The Mountain Tourist House at Biskupia Kopa (765 m a.s.l.; 50.260647, 17.431142) – Biskupia Kopa Mointain (891 m a.s.l.; 50.256746, 17.428833)
🆔 Trail designation: green educational trail, blue trail, yellow trail, red trail
📏 Length: about 4.9 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 532 m
↘️ Sum down: 16 m

Opawa Mountains (Zlatohorská vrchovina) – mesoregion included in the Jeseníky mountain range (part of Jeseníky), in the Eastern Sudetes, in the Czech Republic and partly in Poland, with the highest peak: Příčný vrch (975 m above sea level), located in the Czech Republic. The highest mountain of the Polish part of the Opawskie Mountains is considered to be Biskupia Kopa (891 m above sea level).
The gelogic structure is varied. The massif of Parkowa Góra is built of metamorphic rocks: gneisses, mica slates, as well as amphibolites and quartzites. The remaining part is made of sedimentary and poorly metamorphized rocks, the so-called sea clastic facies „kulmu”, formed in the Upper Devonian and Lower Carboniferous. The massifs of Biskupia Kopa and Olszak are made of phyllites.

Biskupia Kopa Mountain (Biskupská Kupa) – a peak 891 m high in the Opawskie Mountains, in the Eastern Sudetes, on the border between Poland and the Czech Republic. Biskupia Kopa is the highest peak in the Polish part of the Opawskie Mountains. On the top of the Czech side there is an observation tower with great views.

00:00:21 Pokrzywna, parking
00:01:04 Bystry Stream
00:03:21 Bystry Stream, Chapel
00:03:33 The crossing of the green educational trail and the blue trail
00:12:27 The crossing of the green educational trail and the blue trail
00:12:38 Gwarkowa Perć
00:21:04 Going off the trail
00:23:07 Yellow trail
00:34:31 The way of Amalia over Anusia
00:59:30 Chapel
00:59:48 Lange Path
01:00:00 The crossing of the green educational trail and the yellow trail
01:15:40 The Mountain Tourist House at Biskupia Kopa
01:17:07 The crossing of the green educational trail and the yellow trail
01:19:28 The crossing of the green educational trail and the red trail
01:32:38 Biskupia Kopa Mointain

The film was recorded on January 15, 2022.

Region