Druga część malowniczej wędrówki po Górach Opawskich. Schodzimy z Biskupiej Kopy czerwonym szlakiem na Przełęcz Mokrą a następnie podchodzimy na Srebrną Kopę podziwiając po drodze fantastyczne widoki w każdym kierunku. Ze Srebrnej Kopy schodzimy przez Przełęcz pod Zamkową Górą do miejscowości Pokrzywna.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Biskupiej Kopy przez Srebrną Kopę do Pokrzywnej, Polska
🏞️ Trasa: Biskupia Kopa (891 m n.p.m.; 50.256746, 17.428833) – Krzyż Pojednania (875 m n.p.m.; 50.254232, 17.429626) – Przełęcz Mokra (707 m n.p.m.; 50.251651, 17.439475) – Srebrna Kopa (785 m n.p.m.; 50.256463, 17.454438) – Przełęcz pod Zamkową Górą (508 m n.p.m.; 50.270643, 17.457391) – Droga Saperska (440 m n.p.m.; 50.279947, 17.451455) – Pokrzywna, parking (350 m n.p.m.; 50.285912, 17.450752)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, żółty szlak, droga bez szlaku
📏 Długość: około 6,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 137 m
↘️ Suma zejść: 665 m

Góry Opawskie (cz. Zlatohorská vrchovina) – mezoregion wchodzący w skład pasma górskiego Jesioników (cz. Jeseníky), w Sudetach Wschodnich, w Czechach i częściowo w Polsce z najwyższym szczytem: Příčný vrch (975 m n.p.m.), położonym na terenie Czech. Za najwyższą górę polskiej części Gór Opawskich przyjmuje się Biskupią Kopę (891 m n.p.m.).
Budowa geologiczna jest zróżnicowana. Masyw Parkowej Góry zbudowany jest ze skał metamorficznych: gnejsów, łupków łyszczykowych oraz amfibolitów, kwarcytów. Pozostała część jest zbudowana ze skał osadowych i słabo zmetamorfizowanych, tzw. morska facja klastyczna „kulmu”, powstałych w górnym dewonie i dolnym karbonie. Masywy Biskupiej Kopy i Olszaka są zbudowane z fyllitów.

Srebrna Kopa (cz. Velká Stříbrná) – szczyt o wysokości 785 m n.p.m. na granicy Polsko-Czeskiej, drugi co do wysokości w polskiej części Gór Opawskich. Nazwa jest związana z poszukiwaniami srebra na stokach góry. Niszczycielski atak kornika spowodował konieczność wycięcia większości lasu porastającego wcześniej Srebrną Kopę. Obecnie ze szczytu roztaczają się malownicze widoki w każdą stronę.

00:00:22 Biskupia Kopa
00:03:58 Krzyż Pojednania
00:04:16 Skrzyżowanie czerwonego, zielonego i niebieskiego szlaku
00:17:10 Przełęcz Mokra
00:17:37 Skrzyżowanie czerwonego i żółtego szlaku
00:36:40 Srebrna Kopa
01:00:23 Skrzyżowanie czerwonego i żółtego szlaku
01:07:18 Przełęcz pod Zamkową Górą
01:07:39 Skrzyżowanie czerwonego, żółtego i niebieskiego szlaku
01:20:02 Droga Saperska
01:20:23 Zejście ze szlaku
01:35:23 Pokrzywna, parking

Film zarejestrowany w dniu 15 stycznia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Biskupia Kopa via Srebrna Kopa to Pokrzywna, Poland
🏞️ Route: Biskupia Kopa Mountain (891 m a.s.l.; 50.256746, 17.428833) – The Reconciliation Cross (875 m a.s.l.; 50.254232, 17.429626) – Mokra Pass (707 m a.s.l.; 50.251651, 17.439475) – Srebrna Kopa Mountain (785 m a.s.l.; 50.256463, 17.454438) – The pass at Zamkowa Góra (508 m a.s.l.; 50.270643, 17.457391) – Sapper Road (440 m a.s.l.; 50.279947, 17.451455) – Pokrzywna, parking (350 m a.s.l.; 50.285912, 17.450752)
🆔 Trail designation: red trail, yellow trail, road without trail
📏 Length: about 6.6 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 137 m
↘️ Sum down: 665 m

Opawa Mountains (Zlatohorská vrchovina) – mesoregion included in the Jeseníky mountain range (part of Jeseníky), in the Eastern Sudetes, in the Czech Republic and partly in Poland, with the highest peak: Příčný vrch (975 m above sea level), located in the Czech Republic. The highest mountain of the Polish part of the Opawskie Mountains is considered to be Biskupia Kopa (891 m above sea level).
The gelogic structure is varied. The massif of Parkowa Góra is built of metamorphic rocks: gneisses, mica slates, as well as amphibolites and quartzites. The remaining part is made of sedimentary and poorly metamorphized rocks, the so-called sea clastic facies „kulmu”, formed in the Upper Devonian and Lower Carboniferous. The massifs of Biskupia Kopa and Olszak are made of phyllites.

Srebrna Kopa Mountain (Velká Stříbrná) – a peak with a height of 785 m a.s.l. on the Polish-Czech border, the second highest in the Polish part of the Opawskie Mountains. The name is related to the search for silver on the slopes of the mountain. The devastating attack of the bark beetle made it necessary to cut down most of the forest that previously covered Srebrna Kopa. Currently, there are picturesque views from the top to each side.

00:00:22 Biskupia Kopa Mountain
00:03:58 The Reconciliation Cross
00:04:16 The crossing of the red, the green and the blue trails
00:17:10 Mokra Pass
00:17:37 The crossing of the red and the yellow trails
00:36:40 Srebrna Kopa Mountain
01:00:23 The crossing of the red and the yellow trails
01:07:18 The pass at Zamkowa Góra
01:07:39 The crossing of the red, the yellow and blue trails
01:20:02 Sapper Road
01:20:23 Going off the trail
01:35:23 Pokrzywna, parking

The film was recorded on January 15, 2022.

Region