Region: Pogórze Dynowskie / Dynów Foothills

🇵🇱
Pogórze Dynowskie – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, od zachodu graniczy z Pogórzem Strzyżowskim, od wchodu z Pogórzem Przemyskim. Najwyższym wzniesieniem jest Sucha Góra (591 m n.p.m.). Pogórze Dynowskie dysponuje bogatymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, wypoczynkowymi i uzdrowiskowymi. Krajobraz tworzą tereny podgórskie z dużymi kompleksami leśnymi. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest podgórska forma buczyny karpackiej. W jej drzewostanie obok buka występuje dość licznie jodła, świerk, jawor oraz wiąz górski. Szczególnie cenne jest występowanie roślin takich jak: cebulica dwulistna i lilia złotogłów. Można tutaj zaobserwować unikalne siedliska bobra, borsuka, orlika krzykliwego, bociana czarnego, kruka i kumaka.

🇬🇧
Dynów Foothills – a physical and geographic mesoregion in southern Poland, bordered to the west by the Strzyżów Foothills, and to the east by the Przemyśl Foothills. The highest hill is Sucha Góra (591 m a.s.l.). The Dynów Foothills have rich natural, landscape, recreational and spa values. The landscape is formed by piedmont areas with large forest complexes. The dominant plant community is the submontane form of the Carpathian beech forest. In its stand, next to beech, there are quite numerous fir, spruce, sycamore and mountain elm. The presence of plants such as: common squill and gold-headed lily is especially valuable. Here you can observe unique habitats of beaver, badger, lesser spotted eagle, black stork, raven and toad.

Pogórze Dynowskie - Królewska Góra
Video

Królewska Góra

Druga część letniej wędrówki po Pogórzu Dynowskim. Z Suchej Góry, najwyższego szczytu pogórza, schodzimy czarnym szlakiem do miejscowości Węglówka. Następnie polnymi i leśnymi drogami bez szlaku podchodzimy na Królewską Górę, drugi co do wysokości szczyt Pogórza Dynowskiego. Ze szczytu...

Read More
Pogórze Dynowskie - Rezerwat Prządki
Video

Rezerwat Prządki

Letnia wędrówka po Pogórzu Dynowskim. Z miejscowości Odrzykoń czarnym szlakiem dochodzimy do Rezerwatu Prządki. W rezerwacie znajdują się malownicze skałki zbudowane z piaskowca ciężkowickiego. Dalej czarnym szlakiem schodzimy do miejscowości Czarnorzeki a następnie podchodzimy na Suchą...

Read More