Druga część letniej wędrówki po Pogórzu Dynowskim. Z Suchej Góry, najwyższego szczytu pogórza, schodzimy czarnym szlakiem do miejscowości Węglówka. Następnie polnymi i leśnymi drogami bez szlaku podchodzimy na Królewską Górę, drugi co do wysokości szczyt Pogórza Dynowskiego. Ze szczytu zielonym szlakiem schodzimy do miejscowości Odrzykoń pod Zamek Kamieniec.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Suchej Góry i wejście na Królewską Górę, Polska
🏞️ Trasa: Sucha Góra (585 m n.p.m.; 49.755319, 21.815491) – Węglówka, droga wojewódzka 991 (350 m n.p.m.; 49.763550, 21.797508) – Entrance to the green trail (491 m n.p.m.; 49.759413, 21.782466) – Rocky Summit (532 m n.p.m.; 49.758065, 21.784269) – Królewska Góra (554 m n.p.m.; 49.756207, 21.784821) – Odrzykoń, parking (419 m n.p.m.; 49.740952, 21.785009)
🆔 Oznaczenie: drogi oznaczone na mapie, zielony szlak
📏 Długość: około 6,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 218 m
↘️ Suma zejść: 387 m

00:00:22 Sucha Góra
00:01:38 Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Sucha Góra
00:28:40 Potok Kopytko
00:29:02 Zejście ze szlaku
00:29:11 Węglówka, droga wojewódzka 991
00:56:05 Wejście na zielony szlak (491 m n.p.m.)
01:02:14 Rocky Summit
01:05:53 Skrzyżowanie zielonego i niebieskiego szlaku
01:07:16 Królewska Góra
01:31:10 Skała kultu Matki Bożej
01:34:41 Odrzykoń, parking

Pogórze Dynowskie – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, od zachodu graniczy z Pogórzem Strzyżowskim, od wchodu z Pogórzem Przemyskim. Najwyższym wzniesieniem jest Sucha Góra (591 m n.p.m.).
Pogórze Dynowskie dysponuje bogatymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, wypoczynkowymi i uzdrowiskowymi. Krajobraz tworzą tereny podgórskie z dużymi kompleksami leśnymi. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest podgórska forma buczyny karpackiej. W jej drzewostanie obok buka występuje dość licznie jodła, świerk, jawor oraz wiąz górski. Szczególnie cenne jest występowanie roślin takich jak: cebulica dwulistna i lilia złotogłów. Można tutaj zaobserwować unikalne siedliska bobra, borsuka, orlika krzykliwego, bociana czarnego, kruka i kumaka.

Królewska Góra – wzniesienie o wysokości 554 m n.p.m. na Pogórzu Dynowskim. Szczyt porośnięty jest lasem a w prześwitach między drzewami od wschodniej strony pojawiają się piękne widoki na Suchą Górę. Na zboczach Królewskiej Góry znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej oraz kilkanaście nieczynnych sztolni, w których wydobywany był piaskowiec.

Sucha Góra – najwyższe wzniesienie na Pogórzu Dynowskim o wysokości 585 m n.p.m. Szczyt jest w całości zalesiony, prowadzi przez niego czarny szlak turystyczny Zamek Kamieniec – Czarny Dział. Na południowym stoku Suchej Góry znajduje się stara sztolnia będąca miejscem zimowania nietoperzy oraz Źródło Mieczysław powstałe w miejscu dawnej eksploatacji piaskowca w głębokim wyrobisku.

Film zarejestrowany w dniu 27 sierpnia 2022 roku.

🇬🇧
The second part of the summer hike in the Dynów Foothills. From Sucha Góra, the highest peak of the foothills, we descend along the black trail to the village of Węglówka. Then, along field and forest roads without a trail, we approach Królewska Góra, the second highest peak of the Dynowskie Foothills. From the top, we go down the green trail to the village of Odrzykoń to Kamieniec Castle.

🚶 Virtual hike: Ascent to Royal Mountain, Poland
🏞️ Route: Sucha Góra (585 m a.s.l.; 49.755319, 21.815491) – Węglówka, provincial road 991 (350 m a.s.l.; 49.763550, 21.797508) – Entrance to the green trail (491 m a.s.l.; 49.759413, 21.782466) – Rocky Summit (532 m a.s.l.; 49.758065, 21.784269) – Royal Mountain (554 m a.s.l.; 49.756207, 21.784821) – Odrzykoń, parking (419 m a.s.l.; 49.740952, 21.785009)
🆔 Trail designation: roads marked on the map, green trail
📏 Length: about 6.1 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 218 m
↘️ Sum down: 387 m

00:00:22 Sucha Góra
00:01:38 Radio and Television Broadcasting Center Sucha Góra
00:28:40 Kopytko Stream
00:29:02 Going off the trail
00:29:11 Węglówka, provincial road 991
00:56:05 Entrance to the green trail
01:02:14 Rocky Summit
01:05:53 Crossing of the green trail and the blue trail
01:07:16 Royal Mountain
01:31:10 The rock of the cult of the Mother of God
01:34:41 Odrzykoń, parking

Dynów Foothills – a physical and geographic mesoregion in southern Poland, bordered to the west by the Strzyżów Foothills, and to the east by the Przemyśl Foothills. The highest hill is Sucha Góra (591 m a.s.l.).
The Dynów Foothills have rich natural, landscape, recreational and spa values. The landscape is formed by piedmont areas with large forest complexes. The dominant plant community is the submontane form of the Carpathian beech forest. In its stand, next to beech, there are quite numerous fir, spruce, sycamore and mountain elm. The presence of plants such as: common squill and gold-headed lily is especially valuable. Here you can observe unique habitats of beaver, badger, lesser spotted eagle, black stork, raven and toad.

Royal Mountain – a hill 554 m a.s.l. in the Dynowów Foothills. The summit is covered with forest and in the clearances between the trees on the eastern side there are beautiful views of Sucha Góra. On the slopes of Royal Mountain, there is a World War I cemetery and a dozen or so closed tunnels where sandstone was mined.

Sucha Góra – the highest hill in the Dynowskie Foothills, 585 m a.s.l. The summit is entirely forested, and the black tourist trail, Zamek Kamieniec – Czarny Dział leads through it. On the southern slope of Sucha Góra, there is an old adit, which is a wintering site for bats, and the Source Mieczysław, which was built at the site of former sandstone mining in a deep excavation.

The film was recorded on August 27, 2022.

Region