Letnia wędrówka po Pogórzu Dynowskim. Z miejscowości Odrzykoń czarnym szlakiem dochodzimy do Rezerwatu Prządki. W rezerwacie znajdują się malownicze skałki zbudowane z piaskowca ciężkowickiego. Dalej czarnym szlakiem schodzimy do miejscowości Czarnorzeki a następnie podchodzimy na Suchą Górę, najwyższe wzniesienie pogórza. Po drodze odwiedzamy dawną Sztolnię nad Czają oraz Źródło Mieczysław.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Suchą Górę przez Rezerwat Prządki, Polska
🏞️ Trasa: Odrzykoń, parking (419 m n.p.m.; 49.740952, 21.785009) – Wejście do Rezerwatu Prządki (467 m n.p.m.; 49.742338, 21.799683) – Czarnorzeki (489 m n.p.m.; 49.746985, 21.819487) – Sztolnia nad Czają (533 m n.p.m.; 49.750371, 21.826529) – Źródło Mieczysław (533 m n.p.m.; 49.750661, 21.825883) – Sucha Góra (585 m n.p.m.; 49.755319, 21.815491)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak
📏 Długość: około 5,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:40 h
↗️ Suma podejść: 285 m
↘️ Suma zejść: 123 m

00:00:22 Odrzykoń, parking
00:01:54 Skrzyżowanie zielonego, niebieskiego i czarnego szlaku
00:22:41 Wejście do Rezerwatu Prządki
00:26:18 Prządka Baba
00:32:47 Zbój Madej
00:37:21 Herszt
00:40:23 Prządka Matka
01:05:35 Czarnorzeki
01:21:21 Sztolnia nad Czają
01:23:35 Źródło Mieczysław
01:42:17 Sucha Góra

Pogórze Dynowskie – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, od zachodu graniczy z Pogórzem Strzyżowskim, od wchodu z Pogórzem Przemyskim. Najwyższym wzniesieniem jest Sucha Góra (591 m n.p.m.).
Pogórze Dynowskie dysponuje bogatymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, wypoczynkowymi i uzdrowiskowymi. Krajobraz tworzą tereny podgórskie z dużymi kompleksami leśnymi. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest podgórska forma buczyny karpackiej. W jej drzewostanie obok buka występuje dość licznie jodła, świerk, jawor oraz wiąz górski. Szczególnie cenne jest występowanie roślin takich jak: cebulica dwulistna i lilia złotogłów. Można tutaj zaobserwować unikalne siedliska bobra, borsuka, orlika krzykliwego, bociana czarnego, kruka i kumaka.

Rezerwat przyrody Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego – rezerwat przyrody nieożywionej położony między miejscowościami Korczyna i Czarnorzeki w gminie Korczyna w województwie podkarpackim.
Tworzy go zespół malowniczych skałek pogórza karpackiego, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, które w wyniku działania erozji stworzyły bardzo oryginale kształty. Najwyższe z nich osiągają wysokość ponad 20 m. Poszczególne skały posiadają własne nazwy, m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Madej. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy głoszącej, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w święto.
W pobliżu znajduje się Zamek Kamieniec w Odrzykoniu, którego właścicielem w przeszłości był m.in. Aleksander Fredro.

Sucha Góra – najwyższe wzniesienie na Pogórzu Dynowskim o wysokości 585 m n.p.m. Szczyt jest w całości zalesiony, prowadzi przez niego czarny szlak turystyczny Zamek Kamieniec – Czarny Dział. Na południowym stoku Suchej Góry znajduje się stara sztolnia będąca miejscem zimowania nietoperzy oraz Źródło Mieczysław powstałe w miejscu dawnej eksploatacji piaskowca w głębokim wyrobisku.

Film zarejestrowany w dniu 27 sierpnia 2022 roku.

🇬🇧
Summer hike in the Dynów Foothills. From the village of Odrzykoń, we take the black trail to the Prządki Reserve. In the reserve there are picturesque rocks made of the sandstone of Ciężkowice. Further along the black trail, we descend to the village of Czarnorzeki and then we approach Sucha Góra, the highest hill in the foothills. On the way, we visit the former Adit over Czaj and Mieczysław Source.

🚶 Virtual hike: Ascent to Sucha Góra through the Prządki Reserve, Poland
🏞️ Route: Odrzykoń, parking (419 m a.s.l.; 49.740952, 21.785009) – Entrance to the Prządki Reserve (467 m a.s.l.; 49.742338, 21.799683) – Czarnorzeki (489 m a.s.l.; 49.746985, 21.819487) – Adit at Czaja (533 m a.s.l.; 49.750371, 21.826529) – Source Mieczysław (533 m a.s.l.; 49.750661, 21.825883) – Sucha Góra (585 m a.s.l.; 49.755319, 21.815491)
🆔 Trail designation: black trail
📏 Length: about 5.1 km
⏲️ Walking time: about 1:40 h
↗️ Sum of approaches: 285 m
↘️ Sum down: 123 m

00:00:22 Odrzykoń, parking
00:01:54 Crossing of the green, the blue and the black trails
00:22:41 Entrance to the Prządki Reserve
00:26:18 Prządka Baba
00:32:47 Zbój Madej
00:37:21 Herszt
00:40:23 Prządka Matka
01:05:35 Czarnorzeki
01:21:21 Adit at Czaja
01:23:35 Source Mieczysław
01:42:17 Sucha Góra

Dynów Foothills – a physical and geographic mesoregion in southern Poland, bordered to the west by the Strzyżów Foothills, and to the east by the Przemyśl Foothills. The highest hill is Sucha Góra (591 m a.s.l.).
The Dynów Foothills have rich natural, landscape, recreational and spa values. The landscape is formed by piedmont areas with large forest complexes. The dominant plant community is the submontane form of the Carpathian beech forest. In its stand, next to beech, there are quite numerous fir, spruce, sycamore and mountain elm. The presence of plants such as: common squill and gold-headed lily is especially valuable. Here you can observe unique habitats of beaver, badger, lesser spotted eagle, black stork, raven and toad.

Prządki nature reserve named after prof. Henryk Świdziński – an inanimate nature reserve located between the villages of Korczyna and Czarnorzeki in the commune of Korczyna in the Podkarpackie Province.
It is made up of a group of picturesque rocks of the Carpathian foothills, built of coarse-grained sandstone from Ciężkowice, which, as a result of erosion, created very original shapes. The highest of them reach a height of over 20 m. Individual rocks have their own names, including: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Madej. The name of the reserve comes from the legend that the rocks are girls turned to stone, punished for spinning flax on a holiday.
Nearby is the Kamieniec Castle in Odrzykoń, owned in the past by, among others, Alexander Fredro.

Sucha Góra – the highest hill in the Dynowskie Foothills, 585 m a.s.l. The summit is entirely forested, and the black tourist trail, Zamek Kamieniec – Czarny Dział leads through it. On the southern slope of Sucha Góra, there is an old adit, which is a wintering site for bats, and the Source Mieczysław, which was built at the site of former sandstone mining in a deep excavation.

The film was recorded on August 27, 2022.

Region