Region: Pogórze Strzyżowskie / Strzyżów Foothills

🇵🇱
Pogórze Strzyżowskie – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce rozciągający się pomiędzy dolinami Wisłoki i Wisłoka. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Ciężkowickim, od wschodu z Pogórzem Dynowskim, od północy z Pradoliną Podkarpacką a od południa z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską. Zajmuje obszar o powierzchni ok. 900 km2. Najwyższym wzniesieniem jest Bardo o wysokości 534 m n.p.m. znajdujące się w środkowej części Pasma Klonowej Góry.
Ze względu na cenne walory przyrodnicze na części obszaru pogórza ustanowiono Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. Obejmuje on Rezerwat Przyrody „Góra Chełm” oraz całe Pasmo Klonowej Góry stanowiącym najwyższą część pogórza. Bardzo ciekawym pod względem krajobrazowym jest przełom Wisłoka w okolicy Frysztaka, gdzie rzeka wcina się między najwyższe pasma pogórzy Strzyżowskiego i Dynowskiego.

🇬🇧
Strzyżów Foothills – a physical and geographical mesoregion in southern Poland stretching between the Wisłoka and Wisłok valleys. From the west it borders the Ciężkowice Foothills, from the east – the Dynów Foothills, from the north – the Podkarpacka Pradolina, and from the south – the Jasło-Krosno Valley. It covers an area of approximately 900 km2. The highest hill is Bardo with a height of 534 m a.s.l. located in the central part of the Klonowa Góra Range.
Due to valuable natural values, the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park was established in part of the foothill area. It includes the „Góra Chełm” Nature Reserve and the entire Klonowa Góra Range, which is the highest part of the foothills. A very interesting landscape is the Wisłok gorge near Frysztak, where the river cuts between the highest ranges of the Strzyżów and Dynów foothills.

Pogórze Strzyżowskie - Bardo
Video

Bardo

Druga część wiosennej wędrówki po Pogórzu Strzyżowskim. Schodzimy z Klonowej Góry ścieżkami oznaczonymi na mapie do niebieskiego szlaku, którym wchodzimy na Bardo, najżywszy szczyt Pogórza Strzyżowskiego. Następnie schodzimy z Barda do doliny oddzielającej główny grzbiet Pasma Klonowej...

Read More
Pogórze Strzyżowskie - Góra Chełm
Video

Góra Chełm

Wiosenna wędrówka po Pogórzu Strzyżowskim. Wyruszamy ze Stępiny na szlaki Pasma Klonowej Góry. Czerwonym szlakiem spacerowym dochodzimy do dawnego kamieniołomu, gdzie wchodzimy na ścieżkę edukacyjną Góra Chełm. Ścieżka najpierw okrąża wzniesienie południowo-zachodnim zboczem a następnie...

Read More