Druga część wiosennej wędrówki po Pogórzu Strzyżowskim. Schodzimy z Klonowej Góry ścieżkami oznaczonymi na mapie do niebieskiego szlaku, którym wchodzimy na Bardo, najżywszy szczyt Pogórza Strzyżowskiego. Następnie schodzimy z Barda do doliny oddzielającej główny grzbiet Pasma Klonowej Góry od pasma Góry Chełm. Dolina porozcinana jest przez liczne strumyki malowniczo meandrujące po zboczach wzniesień. Mijamy wyższy, zachodni wierzchołek Góry Chełm i podchodzimy na wschodni wierzchołek, na którym znajduje się kapliczka z obrazem Matki Boskiej Leżajskiej. Z Góry Chełm schodzimy do miejscowości Stępina.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: wejście na Bardo z Klonowej Góry, Polska
🏞️ Trasa: Klonowa Góra (488 m n.p.m.; 49.894393, 21.516026) – Bardo (534 m n.p.m.; 49.888366, 21.538886) – Góra Chełm, wierzchołek wschodni (515 m n.p.m.; 49.885525, 21.565039) – Stępina, Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego (273 m n.p.m.; 49.873719, 21.582888)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, czerwony szlak spacerowy
📏 Długość: około 6,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 148 m
↘️ Suma zejść: 364 m

00:00:19 Klonowa Góra
00:28:14 Skrzyżowanie żółtego, niebieskiego i zielonego szlaku
00:34:34 Bardo
00:40:00 Skrzyżowanie żółtego, niebieskiego i zielonego szlaku
00:51:23 Źródełko
00:56:24 Potok
00:58:01 Potok
01:12:16 Skrzyżowanie czerwonego szlaku spacerowego, zielonego szlaku spacerowego i niebieskiego szlaku
01:13:56 Skrzyżowanie czerwonego szlaku spacerowego, zielonego szlaku spacerowego i niebieskiego szlaku
01:19:43 Kaplica na Górze Chełm z obrazem Matki Bożej Leżajskiej
01:21:46 Chełm, szczyt wschodni
01:38:36 Potok
01:42:15 Skrzyżowanie czerwonego szlaku spacerowego i niebieskiego szlaku
01:50:25 Kapliczka
02:02:30 Stępina, Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbe

Pogórze Strzyżowskie – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce rozciągający się pomiędzy dolinami Wisłoki i Wisłoka. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Ciężkowickim, od wschodu z Pogórzem Dynowskim, od północy z Pradoliną Podkarpacką a od południa z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską. Zajmuje obszar o powierzchni ok. 900 km2. Najwyższym wzniesieniem jest Bardo o wysokości 534 m n.p.m. znajdujące się w środkowej części Pasma Klonowej Góry.
Ze względu na cenne walory przyrodnicze na części obszaru pogórza ustanowiono Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. Obejmuje on Rezerwat Przyrody „Góra Chełm” oraz całe Pasmo Klonowej Góry stanowiącym najwyższą część pogórza. Bardzo ciekawym pod względem krajobrazowym jest przełom Wisłoka w okolicy Frysztaka, gdzie rzeka wcina się między najwyższe pasma pogórzy Strzyżowskiego i Dynowskiego.
Innym atrakcyjnym krajobrazowo miejscem jest wzgórze Golesz, wznoszące się na południowo-zachodnim krańcu Pogórza Strzyżowskiego. Występują tu liczne wychodnie skalne i ruiny średniowiecznego zamczyska. Na obszarze wzgórza i w jego okolicach ustanowiono Rezerwat przyrody Golesz, którego przedmiotem ochrony są wychodnie skał piaskowca ciężkowickiego wraz z otaczającym lasem grądowym, ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin w runie, a także śladami grodziska wczesnośredniowiecznego i ruinami średniowiecznego zamku obronnego Golesz.

Bardo – najwyższy szczyt Pogórza Strzyżowskiego o wysokości 534 m n.p.m. Jest w całości porośnięty lasem jodłowo-bukowym. Od zachodu sąsiaduje z Klonową Górą, od wschodu z Górą Chełm. Północne zbocze rozcina głęboka dolina z licznymi potokami. Południowy stok opada do miejscowości Huta Gogołowska.

Góra Chełm – najbardziej wysunięty na wschód szczyt w Paśmie Klonowej Góry, na Pogórzu Strzyżowskim. Posiada dwa wierzchołki, wschodni o wysokości 515 m n.p.m. i zachodni o wysokości 528 m n.p.m. Na południowych stokach góry Chełm znajduje się rezerwat przyrody „Góra Chełm” utworzony w celu zachowania naturalnych zbiorowisk leśnych – żyznej buczyny karpackiej ze starodrzewem bukowym i bukowo-jodłowym, zbiorowiska grądów i łęgów podgórskich z wieloma rzadkimi gatunkami roślin chronionych. Jest to również teren bogaty w źródła wysokiej jakości wody pitnej, w tym o walorach wód mineralnych.

Film zarejestrowany w dniu 15 marca 2024 roku.

🇬🇧
The second part of the spring hike in the Strzyżów Foothills. We descend from Klonowa Góra along the paths marked on the map to the blue trail, which takes us to Bardo, the highest peak of the Strzyżów Foothills. Then we descend from Bardo to the valley separating the main ridge of the Klonowa Góra Range from the Chełm Hill range. The valley is cut by numerous streams picturesquely meandering along the slopes of the hills. We pass the higher, western peak of Chełm Hill and approach the eastern peak, where there is a chapel with a painting of Our Lady of Leżajsk. From Chełm Hill we descend to the village of Stępina.

🚶 Virtual hike: ascent to Bardo Hill from Klonowa Góra, Poland
🏞️ Route: Klonowa Góra (488 m a.s.l.; 49.894393, 21.516026) – Bardo Hill (534 m a.s.l.; 49.888366, 21.538886) – Chełm Hill, eastern peak (515 m a.s.l.; 49.885525, 21.565039) – Stępina, Church of St. Maksymilian Maria Kolbe (273 m a.s.l.; 49.873719, 21.582888)
🆔 Trail designation: blue trail, red walking trail
📏 Length: about 6.8 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 148 m
↘️ Sum down: 364 m

00:00:19 Klonowa Góra
00:28:14 Crossing of the yellow, blue and the green trail
00:34:34 Bardo Hill
00:40:00 Crossing of the yellow, blue and the green trail
00:51:23 Spring
00:56:24 Stream
00:58:01 Stream
01:12:16 Crossing of the red walking trail, green walking trail and the blue trail
01:13:56 Crossing of the red walking trail, green walking trail and the blue trail
01:19:43 Chapel on Chełm Hill with a painting of Our Lady of Leżajsk
01:21:46 Chełm Hill, eastern peak
01:38:36 Stream
01:42:15 Crossing of the red walking trail and the blue trail
01:50:25 Chapel
02:02:30 Stępina, Church of St. Maksymilian Maria Kolbe

Strzyżów Foothills – a physical and geographical mesoregion in southern Poland stretching between the Wisłoka and Wisłok valleys. From the west it borders the Ciężkowice Foothills, from the east – the Dynów Foothills, from the north – the Podkarpacka Pradolina, and from the south – the Jasło-Krosno Valley. It covers an area of approximately 900 km2. The highest hill is Bardo with a height of 534 m a.s.l. located in the central part of the Klonowa Góra Range.
Due to valuable natural values, the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park was established in part of the foothill area. It includes the „Góra Chełm” Nature Reserve and the entire Klonowa Góra Range, which is the highest part of the foothills. A very interesting landscape is the Wisłok gorge near Frysztak, where the river cuts between the highest ranges of the Strzyżów and Dynów foothills.
Another attractive landscape place is the Golesz Hill, rising on the southwestern edge of the Strzyżów Foothills. There are numerous rock outcrops and ruins of a medieval castle. The Golesz Nature Reserve has been established on the hill and in its vicinity, and its subject of protection are outcrops of the Ciężkowice Sandstone rocks together with the surrounding oak-hornbeam forest, with sites of rare and protected plant species in the undergrowth, as well as traces of an early medieval stronghold and the ruins of the medieval Golesz defensive castle.

Bardo Hill – the highest peak of the Strzyżów Foothills, 534 m a.s.l. It is entirely covered with fir and beech forest. It borders Klonowa Góra from the west and Chełm Hill from the east. The northern slope is cut by a deep valley with numerous streams. The southern slope descends to the village of Huta Gogołowska.

Chełm Hill – the easternmost peak in the Klonowa Góra Range, in the Strzyżów Foothills. It has two peaks, the eastern one 515 m a.s.l. and the western one with a height of 528 m a.s.l. On the southern slopes of Chełm Hill there is a nature reserve „Góra Chełm” created to preserve natural forest communities – fertile Carpathian beech forest with old beech and beech-fir trees, communities of oak-hornbeam forests and foothill riparian forests with many rare species of protected plants. It is also an area rich in sources of high-quality drinking water, including mineral waters.

The film was recorded on March 15, 2024.

Region