Region: Nízke Beskydy / Low Beskid Mountains

🇸🇰
Nízke Beskydy – pohorie v Karpatoch, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska a juhovýchodnej časti Poľska. Najvyšším vrchom je Busov (1002 m n. m.).
Tvorí ho komplex krajinných celkov, ktoré sú spojnicou medzi Západnými a Východnými Karpatmi. Zahŕňa tieto krajinné celky na Slovensku: Busov, Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina a Beskydské predhorie. Existujú len dve vegetačné vrstvy: podhorské (do 550 m n. m.) a spodný horský les. Predhorie tvoria zvyšky pôvodných dubových a hrabových lesov, jelšových a prútených húštin v údoliach riek, kým nižšie horské lesy sú jedľové, bukové a borovicové. Početné sú najmä bukové porasty, takmer chýba smrek.
Nízke Beskydy tvoria priečnu morfoštruktúrnu depresiu medzi Východoslovenskou nížinou a Sandomierskou kotlinou. Sú v nich zastúpené len 2 základné tektonické jednotky Karpát – vonkajšie flyšové pásmo na severe a mrenové pásmo na juhu. Diverzifikáciou tektonických pohybov a exogénnych procesov sa tu objavili dva typy reliéfu: erózne brázdy až tektonicko-erózne a pahorkatiny a štruktúrne chrbty až tektonicko-štrukturálne v reliéfe vrchoviny.

🇬🇧
Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathians, located in the north-eastern part of Slovakia and south-eastern part of Poland. The highest peak is Busov (1002 m a.s.l.).
It consists of a complex of landscape units that are a link between the Western and Eastern Carpathians. It includes the following landscape units in Slovakia: Busov, Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina and Beskydské predhorie. There are only two vegetation layers: the foothills (up to 550 m above sea level) and the lower montane forest. The foothills are made up of the remains of original oak and hornbeam forests, alders and wicker thickets in the river valleys, while the lower montane forests are fir, beech and pine forests. Beech stands are particularly numerous, and spruce is almost absent.
The Low Beskid Mountains form a transverse morphostructural depression between the East Slovak Lowland and the Sandomierz Basin. Only 2 basic tectonic units of the Carpathians are represented in them – the outer flysch belt in the north and the barbel belt in the south. The diversification of tectonic movements and exogenous processes resulted in the appearance of two types of relief here: erosion furrows to tectonic-erosive and hilly basins, and structural ridges to tectonic-structural in upland relief.

Nízke Beskydy - Stebnícka Magura
Video

Stebnícka Magura [descent]

Druhá časť zimnej túry v Nízkych Beskydách na Slovensku. Zo Stebníckej Magury schádzame po červenom chodníku do Bardejovských Kúpeľov. Lesnými cestami sa dostaneme do Doliny Zbojníckeho potoka a potom miernym stúpaním vchádzame na Kamennú horu. Chodník pokračuje cez Sedlo Čerešňa do...

Read More
Nízke Beskydy - Stebnícka Magura
Video

Stebnícka Magura [ascent]

Zimná turistika v Nízkych Beskydách na Slovensku. Z parkoviska v kúpeľnom meste Bardejovské Kúpele stúpame na Stebnícku Maguru zo severu. Žltý chodník spočiatku vedie popri Bardejovskom potoku a potom po chodníkoch lesom okolo dvoch prameňov. Na rázcestí Pod Magurou sa vyberieme po...

Read More
Nízke Beskydy - Busov
Video

Busov

Turistika v krásnych jesenných farbách v Nízkych Beskydách. Z Gaboltova sa vydáme po zelenom turistickom chodníku na Busov, najvyšší vrch Nízkych Beskýd. Krížovou cestou ideme spočiatku krásnymi a malebnými čistinkami. Potom vchádzame do farebného lesa, míňame prameň popri chodníku a...

Read More