Druhá časť zimnej túry v Nízkych Beskydách na Slovensku. Zo Stebníckej Magury schádzame po červenom chodníku do Bardejovských Kúpeľov. Lesnými cestami sa dostaneme do Doliny Zbojníckeho potoka a potom miernym stúpaním vchádzame na Kamennú horu. Chodník pokračuje cez Sedlo Čerešňa do Bardejovských Kúpeľov.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Zostup zo Stebníckej Magury do Bardejovských Kúpeľov, Slovensko
🏞️ Trasa: Stebnícka Magura (900 m n.m..; 49.359839, 21.245504) – Kamenná hora (668 m n.m.; 49.343029, 21.243750) – Sedlo Čerešňa (533 m n.m.; 49.334957, 21.245049) – Bardejovské Kúpele, Parkovisko (318 m n.m.; 49.326550, 21.275711)
🆔 Označenie chodníka: červený chodník
📏 Dĺžka: približne 6,9 km
⏲️ Čas chôdze: približne 2:00 h
↗️ Suma prístupov: 37 m
↘️ Zostup: 604 m

00:00:28 Stebnícka Magura
00:43:54 Potok
00:53:39 Kamenná hora
01:06:25 Sedlo Čerešňa
01:06:39 Križovatka žltého chodníka a červeného chodníka
01:22:22 Bardejovské Kúpele
01:30:02 Križovatka žltého chodníka a červeného chodníka
01:31:55 Križovatka žltého chodníka a červeného chodníka
01:35:46 Bardejovské Kúpele, parkovisko

Nízke Beskydy – pohorie v Karpatoch, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska a juhovýchodnej časti Poľska. Najvyšším vrchom je Busov (1002 m n. m.).
Tvorí ho komplex krajinných celkov, ktoré sú spojnicou medzi Západnými a Východnými Karpatmi. Zahŕňa tieto krajinné celky na Slovensku: Busov, Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina a Beskydské predhorie. Existujú len dve vegetačné vrstvy: podhorské (do 550 m n. m.) a spodný horský les. Predhorie tvoria zvyšky pôvodných dubových a hrabových lesov, jelšových a prútených húštin v údoliach riek, kým nižšie horské lesy sú jedľové, bukové a borovicové. Početné sú najmä bukové porasty, takmer chýba smrek.
Nízke Beskydy tvoria priečnu morfoštruktúrnu depresiu medzi Východoslovenskou nížinou a Sandomierskou kotlinou. Sú v nich zastúpené len 2 základné tektonické jednotky Karpát – vonkajšie flyšové pásmo na severe a mrenové pásmo na juhu. Diverzifikáciou tektonických pohybov a exogénnych procesov sa tu objavili dva typy reliéfu: erózne brázdy až tektonicko-erózne a pahorkatiny a štruktúrne chrbty až tektonicko-štrukturálne v reliéfe vrchoviny.

Stebnícka Magura – vrchol 900 m n.m. v Nízkych Beskydách, v pohorí Busov. Týči sa severne od Bardejova, jasne dominuje celému územiu. Hora je celá pokrytá lesom.
Východné a severné svahy pohoria pokrýva prírodná rezervácia „Stebnícka Magura“, založená v roku 1964. Svojou rozlohou zaberá vlhkú oblasť prameňov Stebnického Potoka.
Na vrchole sa nachádza 81 m vysoký oceľový stožiar rozhlasového a televízneho vysielača z roku 1975 a budova technického zázemia.

Video natočené 22. februára 2023.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Stebnícka Magura Mountain to Bardejovské Kúpele, Slovakia
🏞️ Route: Stebnícka Magura (900 m a.s.l.; 49.359839, 21.245504) – Kamenná hora (668 m a.s.l.; 49.343029, 21.243750) – Čerešňa Pass (533 m a.s.l.; 49.334957, 21.245049) – Bardejovské Kúpele, parking (318 m a.s.l.; 49.326550, 21.275711)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 6.9 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 37 m
↘️ Sum down: 604 m

00:00:28 Stebnícka Magura
00:43:54 Stream
00:53:39 Kamenná hora
01:06:25 Čerešňa Pass
01:06:39 Crossing of the red trail and the yellow trail
01:22:22 Bardejovské Kúpele
01:30:02 Crossing of the red trail and the yellow trail
01:31:55 Crossing of the red trail and the yellow trail
01:35:46 Bardejovské Kúpele, parking

Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathians, located in the north-eastern part of Slovakia and south-eastern part of Poland. The highest peak is Busov (1002 m a.s.l.).
It consists of a complex of landscape units that are a link between the Western and Eastern Carpathians. It includes the following landscape units in Slovakia: Busov, Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina and Beskydské predhorie. There are only two vegetation layers: the foothills (up to 550 m above sea level) and the lower montane forest. The foothills are made up of the remains of original oak and hornbeam forests, alders and wicker thickets in the river valleys, while the lower montane forests are fir, beech and pine forests. Beech stands are particularly numerous, and spruce is almost absent.
The Low Beskid Mountains form a transverse morphostructural depression between the East Slovak Lowland and the Sandomierz Basin. Only 2 basic tectonic units of the Carpathians are represented in them – the outer flysch belt in the north and the barbel belt in the south. The diversification of tectonic movements and exogenous processes resulted in the appearance of two types of relief here: erosion furrows to tectonic-erosive and hilly basins, and structural ridges to tectonic-structural in upland relief.

Stebnícka Magura – a peak 900 m a.s.l. in the Low Beskid Mountains, in the Busov Mountains. It rises north of Bardejov, clearly dominating the entire area. The mountain is completely covered with forest.
The eastern and northern slopes of the mountain are covered by the nature reserve „Stebnícka Magura“, established in 1964. Its area covers the humid area of the springs of Stebnický Potok.
At the top there is an 81 m high steel mast of a radio and television transmitter built in 1975 and a building of technical facilities.

The film was recorded on February 22, 2023.

Region