Region: Pagóry Jaworznickie / Jaworzno Knolls

🇵🇱
Pagóry Jaworznickie – mezoregion fizycznogeograficzny znajdujący się w południowej Polsce, należący do Wyżyny Śląskiej. Występują tu pagóry i płaskowyże o charakterze zrębów przedzielone rowami tektonicznymi i kotlinami zapadliskowymi. Jest to obszar o zróżnicowanym zagospodarowaniu – tereny zurbanizowane i przemysłowe przeplatają się z terenami rolnymi i leśnymi. Lasy w większości mają pochodzenie wtórne, a ich rozmieszczenie jest nierównomierne. Dominującym zbiorowiskiem leśnym są bory sosnowe, ale dość powszechne są bory mieszane i buczyny.

🇬🇧
Jaworzno Knolls – physico-geographic mesoregion located in southern Poland, belonging to the Silesian Upland. There are hills and plateaus with a framework character, separated by tectonic ditches and sinkholes. It is an area of diversified development – urbanized and industrial areas alternate with agricultural and forest areas. Most forests are of secondary origin and their distribution is uneven. The dominant forest community are pine forests, but mixed forests and beech forests are quite common.

Grodzisko w Jaworznie
Video

Grodzisko

Spacer po Pagórach Jaworznickich w Jaworznie. Wędrówka na zmianę czerwonym i niebieskim szlakiem dookoła wzniesienia Grodzisko. Na szczyt prowadzi leśna ścieżka. Droga powrotna niebieskim szlakiem prowadzi przez Źródło Byczynki w Lesie Byczyna a następnie doliną tej rzeki w jej górnym...

Read More