Spacer po Pagórach Jaworznickich w Jaworznie. Wędrówka na zmianę czerwonym i niebieskim szlakiem dookoła wzniesienia Grodzisko. Na szczyt prowadzi leśna ścieżka. Droga powrotna niebieskim szlakiem prowadzi przez Źródło Byczynki w Lesie Byczyna a następnie doliną tej rzeki w jej górnym biegu.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Grodzisko szlakiem dookoła Jaworzna, Polska
🏞️ Trasa: Jaworzno, parking przy ul. Chryzantemowej (272 m n.p.m.; 50.170183, 19.311867) – Źródło Byczynki (285 m n.p.m.; 50.173946, 19.309033) – Grodzisko (350 m n.p.m.; Grodzisko 50.182991, 19.300961) – Jaworzno, parking przy ul. Chryzantemowej (272 m n.p.m.; 50.170183, 19.311867)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 5,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 123 m
↘️ Suma zejść: 118 m

Pagóry Jaworznickie – mezoregion fizycznogeograficzny znajdujący się w południowej Polsce, należący do Wyżyny Śląskiej. Krajobraz regionu tworzą pojedyncze pagóry i garby zbudowane z wapieni i dolomitów triasowych, w których podłożu występują węglonośne skały karbońskie. Jest to obszar o zróżnicowanym zagospodarowaniu – tereny zurbanizowane i przemysłowe przeplatają się z terenami rolnymi i leśnymi. Duży wpływ na ukształtowanie powierzchni miały osiadania powierzchni terenu spowodowane podziemnym górnictwem węgla kamiennego.
Grodzisko (350 m n.p.m.) – wzniesienie w południowej części Pagórów Jaworznickich. Pochodzenie nazwy przypisuje się osadzie, która istniała w tym miejscu w czasach kultury łużyckiej.

00:00:20 Jaworzno, parking przy ul. Chryzantemowej
00:04:04 Wejście na czerwony szlak
00:07:28 Las Byczyna
00:11:55 Źródło Byczynki
00:12:17 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
00:15:57 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
00:27:23 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
00:33:54 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
00:34:50 Zejście ze szlaku
00:36:31 Grodzisko
00:41:53 Powrót na czerwony szlak
00:48:08 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
00:50:16 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
01:00:02 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
01:03:31 Źródło Byczynki
01:03:41 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
01:05:02 Platforma obserwacyjna
01:07:17 Byczynka
01:13:25 Jaworzno, parking przy ul. Chryzantemowej

Film zarejestrowany w dniu 6 lutego 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Grodzisko Hill along the trail around Jaworzno, Poland
🏞️ Route: Jaworzno, parking at Chryzantemowa street (272 m a.s.l.; 50.170183, 19.311867) – The source of the Byczynka river (285 m a.s.l.; 50.173946, 19.309033) – Grodzisko Hill (350 m a.s.l.; Grodzisko 50.182991, 19.300961) – Jaworzno, parking at Chryzantemowa street (272 m a.s.l.; 50.170183, 19.311867)
🆔 Trail designation: red trail, blue trail
📏 Length: about 5.0 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 123 m
↘️ Sum down: 118 m

The Jaworznickie Hills – physico-geographic mesoregion located in southern Poland, belonging to the Silesian Upland. The landscape of the region is made up of individual hills and humps made of Triassic limestones and dolomites, with carbon-bearing Carboniferous rocks on the ground. It is an area of diversified development – urbanized and industrial areas alternate with agricultural and forest areas. The land surface subsidence caused by underground hard coal mining had a great influence on the shape of the surface.
Grodzisko Hill (350 m a.s.l.) – a hill in the southern part of the Jaworznickie Hills. The origin of the name is attributed to the settlement that existed in this place in the times of the Lusatian culture.

00:00:20 Jaworzno, parking at Chryzantemowa street
00:04:04 Entrance on the red trail
00:07:28 Byczyna forest
00:11:55 The source of the Byczynka river
00:12:17 Crossroads of red and blue trails
00:15:57 Crossroads of red and blue trails
00:27:23 Crossroads of red and blue trails
00:33:54 Crossroads of red and blue trails
00:34:50 Going off the trail
00:36:31 Grodzisko Hill
00:41:53 Return to the red trail
00:48:08 Crossroads of red and blue trails
00:50:16 Crossroads of red and blue trails
01:00:02 Crossroads of red and blue trails
01:03:31 The source of the Byczynka river
01:03:41 Crossroads of red and blue trails
01:05:02 Observation platform
01:07:17 Byczynka river
01:13:25 Jaworzno, parking at Chryzantemowa street

The film was recorded on February 6, 2021.

Region