Letni spacer po pięknym zakątku Pagórów Jaworznickich. Z parkingu przy ulicy Zdrojowej w Jaworznie dochodzimy do Doliny Żabnika. Potok w dolinie tworzy malownicze rozlewisko oraz liczne zabagnienia i zastoiska wodne. Okrążamy rozlewisko ścieżką natrafiając na liczne powalone do wody sosny. W połowie rozlewiska znajduje się zwężenie z mostkiem, z którego dobrze widać charakterystyczną wodną i bagienną roślinność. Wracamy do drogi i po jej drugiej stronie kierujemy się w dół Żabnika. Dochodzimy do sąsiedniego potoku Kozi Bród, wzdłuż którego wracamy na parking.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer Doliną Żabnika w Jaworznie, Polska
🏞️ Trasa: Jaworzno, ul. Zdrojowa (296 m n.p.m.; 50.219568, 19.371815) – Dolina Żabnika, część zachodnia (295 m n.p.m.; 50.222753, 19.378693) – Dolina Żabnika, część wschodnia (302 m n.p.m.; 50.222685, 19.385912) – Dolina Żabnika, część zachodnia (295 m n.p.m.; 50.222753, 19.378693) – Kozi Bród (290 m n.p.m.; 50.221834, 19.369358) – Jaworzno, ul. Zdrojowa (296 m n.p.m.; 50.219568, 19.371815)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, ścieżki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 3,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 20 m
↘️ Suma zejść: 20 m

00:00:22 Jaworzno, ul. Zdrojowa
00:00:41 Kozi Bród
00:07:31 Dolina Żabnika, część zachodnia
00:08:28 Zejście ze szlaku
00:30:08 Dolina Żabnika, część wschodnia
00:49:44 Dolina Żabnika, część zachodnia
00:56:21 Potok Żabnik
01:05:12 Potok Kozi Bród
01:11:15 Jaworzno, ul. Zdrojowa

Pagóry Jaworznickie – mezoregion fizycznogeograficzny znajdujący się w południowej Polsce, należący do Wyżyny Śląskiej. Krajobraz regionu tworzą pojedyncze pagóry i garby zbudowane z wapieni i dolomitów triasowych, w których podłożu występują węglonośne skały karbońskie. Jest to obszar o zróżnicowanym zagospodarowaniu – tereny zurbanizowane i przemysłowe przeplatają się z terenami rolnymi i leśnymi. Duży wpływ na ukształtowanie powierzchni miały osiadania powierzchni terenu spowodowane podziemnym górnictwem węgla kamiennego.

Dolina Żabnika – dolina potoku Żabnik na terenie Jaworzna, w kompleksie leśnym „Kolawica”. Potok wcina się w podłoże na głębokość 10 metrów tworząc rozlewiska, zabagnienia i zastoiska wodne. Na terenie doliny utworzono rezerwat przyrody o powierzchni 47,99 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie biocenoz wodnych oraz torfowisk niskich i przejściowych ze stanowiskami gatunków chronionych i rzadkich. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 363 gatunków roślin naczyniowych oraz 105 gatunków mszaków. Wśród przedstawicieli flory 14 gatunków to gatunki górskie, 23 gatunki roślin są chronione prawnie, a 29 gatunków jest zagrożonych. Natomiast bogata i zróżnicowana fauna zawiera około 100 gatunków, z czego 44 są chronione prawnie.

Film zarejestrowany w dniu 25 czerwca 2023 roku.

🇬🇧
A summer walk through a beautiful corner of the Jaworzno Knolls. From the car park at Zdrojowa Street in Jaworzno, we reach the Żabnik Stream Valley. The stream in the valley creates a picturesque backwater and numerous swamps and pools of water. We circle the pool with a path coming across numerous pines fallen into the water. In the middle of the pool there is a narrowing with a bridge, from which the characteristic water and swamp vegetation can be clearly seen. We return to the road and on its other side we head down Żabnik Stream. We reach the neighboring Kozi Bród stream, along which we return to the parking lot.

🚶 Virtual hike: A walk through the Żabnik Stream Valley in Jaworzno, Poland
🏞️ Route: Jaworzno, Zdrojowa Street (296 m a.s.l.; 50.219568, 19.371815) – Żabnik Stream Valley, western part (295 m a.s.l.; 50.222753, 19.378693) – Żabnik Stream Valley, eastern part (302 m a.s.l.; 50.222685, 19.385912) – Żabnik Stream Valley, western part (295 m a.s.l.; 50.222753, 19.378693) – Kozi Bród Stream (290 m a.s.l.; 50.221834, 19.369358) – Jaworzno, Zdrojowa Street (296 m a.s.l.; 50.219568, 19.371815)
🆔 Trail designation: red trail, paths marked on the map
📏 Length: about 3.0 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 20 m
↘️ Sum down: 20 m

00:00:22 Jaworzno, Zdrojowa Street
00:00:41 Kozi Bród Stream
00:07:31 Żabnik Stream Valley, western part
00:08:28 Going off the trail
00:30:08 Żabnik Stream Valley, eastern part
00:49:44 Żabnik Stream Valley, western part
00:56:21 Żabnik Stream
01:05:12 Kozi Bród Stream
01:11:15 Jaworzno, Zdrojowa Street

Jaworzno Knolls – physico-geographic mesoregion located in southern Poland, belonging to the Silesian Upland. The landscape of the region is made up of individual hills and humps made of Triassic limestones and dolomites, with carbon-bearing Carboniferous rocks on the ground. It is an area of diversified development – urbanized and industrial areas alternate with agricultural and forest areas. The land surface subsidence caused by underground hard coal mining had a great influence on the shape of the surface.

Żabnik Stream Valley – the valley of the Żabnik Stream in Jaworzno, in the „Kolawica” forest complex. The stream cuts into the ground to a depth of 10 meters creating pools, swamps and pools of water. A nature reserve with an area of 47.99 ha was created in the valley. The aim of protection in the reserve is to preserve aquatic biocoenoses as well as low and transition peat bogs with sites of protected and rare species. 363 species of vascular plants and 105 species of bryophytes have been found in the reserve. Among the representatives of the flora, 14 species are mountain species, 23 plant species are legally protected, and 29 species are endangered. The rich and diverse fauna includes about 100 species, of which 44 are legally protected.

The film was recorded on June 25, 2023.

Region