Region: Wyżyna Katowicka / Katowice Upland

🇵🇱
Wyżyna Katowicka – mezoregion geograficzny znajdujący się w centralnej części Wyżyny Śląskiej. Średnia wysokość wyżyny to 250 – 300 m n.p.m., miejscami powyżej 320 – 340 m n.p.m. Najwyższe wzniesienia to Góra Św. Doroty – 382 m n.p.m., Wzgórze Wandy w Katowicach – 357 m n.p.m. i Góra Św. Wawrzyńca w Orzeszu – 355 m n.p.m. Rzeźbę terenu kształtują zrębowe płaskowyże, garby i wzgórza, oddzielone od siebie kotlinami zapadliskowymi. Cechą charakterystyczną Wyżyny Katowickiej jest duże przeobrażenie środowiska przyrodniczego, głównie przez górnictwo i przemysł, ale także w wyniku rozwoju transportu i urbanizacji. Niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym obejmują przeobrażenia rzeźby, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz degradację gleb i szaty roślinnej. W krajobrazie wyróżniają się liczne zwałowiska odpadów górniczych i przeróbczych, wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych, glinianki, kamieniołomy oraz wysokie nasypy komunikacyjne.

🇬🇧
Katowice Upland – a geographical mesoregion located in the central part of the Silesian Upland. The average height of the highland is 250-300 m a.s.l., in places above 320-340 m a.s.l.. The highest peaks are Mount St. Dorothy – 382 m a.s.l., Wanda Hill in Katowice – 357 m a.s.l. and Mount St. Lawrence in Orzesze – 355 m a.s.l. The relief is shaped by log plateaus, humps and hills, separated from each other by sinkholes. A characteristic feature of the Katowice Upland is a large transformation of the natural environment, mainly due to mining and industry, but also as a result of the development of transport and urbanization. Unfavorable changes in the natural environment include changes in the relief, air pollution, changes in water conditions, pollution of surface and ground waters, and degradation of soil and vegetation. The landscape features numerous mining and processing waste dumps, pits after the exploitation of backfilling sands, clay pits, quarries and high communication embankments.