Wirtualna wędrówka po Wyżynie Katowickiej. Ruszamy z parkingu przy ul. Szarych Szeregów w Katowicach przez Las Murckowski, częściowo czarnym szlakiem (Szlak Ochojski). Przekraczamy dwukrotnie Rów Murckowski i mamy szczęście spotkać po drodze pędzące stado saren. Po wyjściu z lasu podchodzimy od wschodniej strony na Hałdę Kostuchna. Ze szczytu roztaczają się rozległe widoki na Katowice.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka po Lasach Murckowskich i wejście na Hałdę Kostuchna w Katowicach, Polska
🏞️ Trasa: Katowice, parking przy ul. Szarych Szeregów (316 m n.p.m.; 50.192008, 19.003494) – Przejście przez tory kolejowe (306 m n.p.m.; 50.190164, 19.020681) – Rów Murckowski (294 m n.p.m.; 50.187471, 19.025220) – Rów Murckowski (274 m n.p.m.; 50.181776, 19.016132) – Hałda Kostuchna (339 m n.p.m.; 50.184332, 19.009920)
🆔 Oznaczenie: leśne drogi bez szlaku, czarny szlak
📏 Długość: około 6,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 173 m
↘️ Suma zejść: 168 m

00:00:21 Katowice, parking przy ul. Szarych Szeregów
00:00:30 Kapliczka
00:00:42 Las Murckowski
00:14:34 Przejście przez tory kolejowe
00:21:23 Rów Murckowski
00:29:30 Zejście ze szlaku
00:42:56 Rów Murckowski
01:10:12 Hałda Kostuchna

Wyżyna Katowicka – mezoregion geograficzny znajdujący się w centralnej części Wyżyny Śląskiej. Średnia wysokość wyżyny to 250 – 300 m n.p.m., miejscami powyżej 320 – 340 m n.p.m. Najwyższe wzniesienia to Góra Św. Doroty – 382 m n.p.m., Wzgórze Wandy w Katowicach – 357 m n.p.m. i Góra Św. Wawrzyńca w Orzeszu – 355 m n.p.m.
Rzeźbę terenu kształtują zrębowe płaskowyże, garby i wzgórza, oddzielone od siebie kotlinami zapadliskowymi.
Na Wyżynie znajdują się dwa rezerwaty przyrody – florystyczny – „Ochojec” w dolinie Ślepiotki w Katowicach, z ostoją gatunków górskich oraz rezerwat leśny – „Las Murckowski”, chroniący naturalny las bukowy na stokach Wzgórza Wandy w Katowicach.
Cechą charakterystyczną Wyżyny Katowickiej jest duże przeobrażenie środowiska przyrodniczego, głównie przez górnictwo i przemysł, ale także w wyniku rozwoju transportu i urbanizacji. Niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym obejmują przeobrażenia rzeźby, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz degradację gleb i szaty roślinnej.
W krajobrazie wyróżniają się liczne zwałowiska odpadów górniczych i przeróbczych, wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych, glinianki, kamieniołomy oraz wysokie nasypy komunikacyjne.

Hałda Kostuchna (339 m n.p.m.) − pokopalniane zwałowisko znajdujące się w katowickiej dzielnicy Kostuchna, drugie pod względem wysokości wzniesienie w Katowicach.
Hałda usypywana była od 1900 roku. Znajduje się na terenach dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Boże Dary” a obecnie Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic”. Teren hałdy został zrekultywowany, z trzech stron znajdują się ogromne połacie lasów. Na szczycie znajduje się płaska, rozległa polana, która jest doskonałym punktem widokowym. Widać stąd świetnie Wzgórze Wandy w Lesie Murckowskim oraz Wzgórze Klimont w Lędzinach. Przy dobrej widoczności widać Beskid Śląski a także Tatry.

Film zarejestrowany w dniu 13 marca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Murcki Forest hiking and ascent to Kostuchna Slag Heap in Katowice, Poland
🏞️ Route: Katowice, Szarych Szeregów Street parking (316 m a.s.l.; 50.192008, 19.003494) – Crossing the railroad tracks (306 m a.s.l.; 50.190164, 19.020681) – Murcki Trench (294 m a.s.l.; 50.187471, 19.025220) – Murcki Trench (274 m a.s.l.; 50.181776, 19.016132) – Kostuchna Slag Heap (339 m a.s.l.; 50.184332, 19.009920)
🆔 Trail designation: forest roads without a trail, black trail
📏 Length: about 6.1 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 173 m
↘️ Sum down: 168 m

00:00:21 Katowice, Szarych Szeregów Street parking
00:00:30 Chapel
00:00:42 Murcki Forest
00:14:34 Crossing the railroad tracks
00:21:23 Murcki Trench
00:29:30 Going off the trail
00:42:56 Murcki Trench
01:10:12 Kostuchna Slag Heap

Katowice Upland – a geographical mesoregion located in the central part of the Silesian Upland. The average height of the highland is 250-300 m above sea level, in places above 320-340 m above sea level. The highest peaks are Mount St. Dorothy – 382 m above sea level, Wanda Hill in Katowice – 357 m above sea level and Mount St. Lawrence in Orzesze – 355 m above sea level
The relief is shaped by log plateaus, humps and hills, separated from each other by sinkholes.
In the Upland there are two nature reserves – floristic – „Ochojec” in the Ślepiotka valley in Katowice, with a refuge of mountain species, and a forest reserve – „Las Murckowski”, protecting the natural beech forest on the slopes of Wanda Hill in Katowice.
A characteristic feature of the Katowice Upland is a large transformation of the natural environment, mainly due to mining and industry, but also as a result of the development of transport and urbanization. Unfavorable changes in the natural environment include changes in the relief, air pollution, changes in water conditions, pollution of surface and ground waters, and degradation of soil and vegetation.
The landscape features numerous mining and processing waste dumps, pits after the exploitation of backfilling sands, clay pits, quarries and high communication embankments.

Kostuchna Slag Heap (339 m a.s.l.) – a post-mining dump located in the Kostuchna district of Katowice, the second highest hill in Katowice.
The heap was built from 1900. It is located on the site of the former Coal Mine „God’s Gifts” and now the Coal Mine „Murcki-Staszic”. The area of the heap has been reclaimed and there are huge stretches of forests on three sides. There is a flat, extensive clearing at the top, which is an excellent lead point. From here, you can clearly see the Wanda Hill in the Murckowski Forest and the Klimont Hill in Lędziny. When the visibility is good, you can see the Silesian Beskids and the Tatra Mountains.

The film was recorded on March 13, 2022.

Region