Wirtualną wędrówka po Wyżynie Katowickiej. Ruszamy ze skrzyżowania ulic Marta Waleska i Wspólna. Na początku wchodzimy do nieczynnego kamieniołomu na Wierzysku. Obok kamieniołomu odwiedzamy dwa bunkry Obszaru Warownego „Śląsk”. Następnie wchodzimy na Górę św. Jana skąd przez las na Wierzysku dochodzimy do kolejnego bunkra. Z lasu wchodzimy na Hałdę Marta Waleska, ze szczytu której roztacza się panorama Łazisk Dolnych oraz Łazisk Średnich, a przy dobrej pogodzie widać Beskid Śląski i Żywiecki.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Górę św. Jana i Hałdę Marta Waleska w Łaziskach Górnych, Polska
🏞️ Trasa: Łaziska Górne, skrzyżowanie ul. Marta Waleska i Wspólna (320 m n.p.m.; 50.148279, 18.878642) – Nieczynny kamieniołom na Wierzysku (341 m n.p.m.; 50.144436, 18.859400) – Bunkier Obszaru Warownego „Śląsk” (331 m n.p.m.; 50.148375, 18.880509) – Bunkier Obszaru Warownego „Śląsk” (329 m n.p.m.; 50.149138, 18.880445) – Góra św. Jana (350 m n.p.m.; 50.149496, 18.885283) – Bunkier Obszaru Warownego „Śląsk” (322 m n.p.m.; 50.145549, 18.884811) – Hałda Marta Waleska (315 m n.p.m.; 50.142490, 18.877827)
🆔 Oznaczenie: ścieżki bez szlaku
📏 Długość: około 2,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:45 h
↗️ Suma podejść: 84 m
↘️ Suma zejść: 78 m

00:00:22 Łaziska Górne, skrzyżowanie ul. Marta Waleska i Wspólna
00:01:24 Nieczynny kamieniołom na Wierzysku
00:06:06 Bunkier Obszaru Warownego „Śląsk”
00:09:32 Bunkier Obszaru Warownego „Śląsk”
00:17:47 Góra św. Jana
00:25:22 Bunkier Obszaru Warownego „Śląsk”
00:35:09 Wejście na hałdę
00:43:01 Hałda Marta Waleska

Wyżyna Katowicka – mezoregion geograficzny znajdujący się w centralnej części Wyżyny Śląskiej. Średnia wysokość wyżyny to 250 – 300 m n.p.m., miejscami powyżej 320 – 340 m n.p.m. Najwyższe wzniesienia to Góra Św. Doroty – 382 m n.p.m., Wzgórze Wandy w Katowicach – 357 m n.p.m. i Góra Św. Wawrzyńca w Orzeszu – 355 m n.p.m.
Rzeźbę terenu kształtują zrębowe płaskowyże, garby i wzgórza, oddzielone od siebie kotlinami zapadliskowymi.
Na Wyżynie znajdują się dwa rezerwaty przyrody – florystyczny – „Ochojec” w dolinie Ślepiotki w Katowicach, z ostoją gatunków górskich oraz rezerwat leśny – „Las Murckowski”, chroniący naturalny las bukowy na stokach Wzgórza Wandy w Katowicach.
Cechą charakterystyczną Wyżyny Katowickiej jest duże przeobrażenie środowiska przyrodniczego, głównie przez górnictwo i przemysł, ale także w wyniku rozwoju transportu i urbanizacji. Niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym obejmują przeobrażenia rzeźby, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz degradację gleb i szaty roślinnej.
W krajobrazie wyróżniają się liczne zwałowiska odpadów górniczych i przeróbczych, wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych, glinianki, kamieniołomy oraz wysokie nasypy komunikacyjne.

Hałda Waleska – hałda odpadów pokopalnianych o wysokości 315 m n.p.m. w Łaziskach Górnych. Jej nazwa pochodzi od znajdującej się kiedyś w tym miejscu kopalni „Marta Waleska”. Jest jedną z najmłodszych hałd, usypywana jest od 1994 roku. Ze szczytu roztacza się panorama Łazisk Dolnych oraz Łazisk Średnich, a przy dobrej pogodzie widać Beskid Śląski i Żywiecki.

Góra św. Jana – wzgórze o wysokości 350 m n.p.m. w Łaziskach Górnych w lesie Wierzysko. Na szczycie w miejscu krzyżowania się dawnych szlaków handlowych Kraków – Wrocław i Pszczyna – Mikołów znajduje się kapliczka z figurą św. Jana Ewangelisty.

Film zarejestrowany w dniu 23 kwietnia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Saint John’s Hill and Marta Waleska Slag Heap in Łaziska Górne, Poland
🏞️ Route: Łaziska Górne, crossing of Marta Waleska and Wspólna streets (320 m a.s.l.; 50.148279, 18.878642) – Closed quarry in Wierzysko (341 m a.s.l.; 50.144436, 18.859400) – Bunker of the Fortified Area „Silesia” (331 m a.s.l.; 50.148375, 18.880509) – Bunker of the Fortified Area „Silesia” (329 m a.s.l.; 50.149138, 18.880445) – Saint John’s Hill (350 m a.s.l.; 50.149496, 18.885283) – Bunker of the Fortified Area „Silesia” (322 m a.s.l.; 50.145549, 18.884811) – Marta Waleska Slag Heap (315 m a.s.l.; 50.142490, 18.877827)
🆔 Trail designation: paths without a trail
📏 Length: about 2.4 km
⏲️ Walking time: about 0:45 h
↗️ Sum of approaches: 84 m
↘️ Sum down: 78 m

00:00:22 Łaziska Górne, crossing of Marta Waleska and Wspólna streets
00:01:24 Closed quarry in Wierzysko
00:06:06 Bunker of the Fortified Area „Silesia”
00:09:32 Bunker of the Fortified Area „Silesia”
00:17:47 Saint John’s Hill
00:25:22 Bunker of the Fortified Area „Silesia”
00:35:09 Entrance to the heap
00:43:01 Marta Waleska Slag Heap

Katowice Upland – a geographical mesoregion located in the central part of the Silesian Upland. The average height of the highland is 250-300 m above sea level, in places above 320-340 m above sea level. The highest peaks are Mount St. Dorothy – 382 m above sea level, Wanda Hill in Katowice – 357 m above sea level and Mount St. Lawrence in Orzesze – 355 m above sea level
The relief is shaped by log plateaus, humps and hills, separated from each other by sinkholes.
In the Upland there are two nature reserves – floristic – „Ochojec” in the Ślepiotka valley in Katowice, with a refuge of mountain species, and a forest reserve – „Las Murckowski”, protecting the natural beech forest on the slopes of Wanda Hill in Katowice.
A characteristic feature of the Katowice Upland is a large transformation of the natural environment, mainly due to mining and industry, but also as a result of the development of transport and urbanization. Unfavorable changes in the natural environment include changes in the relief, air pollution, changes in water conditions, pollution of surface and ground waters, and degradation of soil and vegetation.
The landscape features numerous mining and processing waste dumps, pits after the exploitation of backfilling sands, clay pits, quarries and high communication embankments.

Waleska Slag Heap – a heap of mining waste at a height of 315 m a.s.l. in Łaziska Górne. Its name comes from the „Marta Waleska” mine that used to be located there. It is one of the youngest heaps, it has been built since 1994. From the top there is a panorama of Łaziska Dolne and Łaziska Średnie, and in good weather you can see the Silesian Beskids and the Żywiec Beskids.

Saint John’s Hill – a hill 350 m a.s.l. in Łaziska Górne in the Wierzysko forest. At the top, at the intersection of the former trade routes Kraków – Wrocław and Pszczyna – Mikołów, there is a chapel with a figure of St. John the Evangelist.

The film was recorded on April 23, 2022.

Region