Wirtualna wędrówka po Wyżynie Katowickiej. Z Amfiteatru w Łaziskach Górnych wchodzimy na jedną z największych hałd w Europie, na Hałdę Skalny. Leśną ścieżką dochodzimy najpierw do nieczynnego kamieniołomu w Kamiennej Górze a następnie wchodzimy na Hałdę Skalny. Ze szczytu roztacza się szeroka panorama na Tychy, Katowice, Elektrownie Halemba i Rybnik a przy dobrej widoczności także na Beskid Śląski.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Hałdę Skalny w Łaziskach Górnych, Polska
🏞️ Trasa: Łaziska Górne, Amfiteatr (307 m n.p.m.; 50.144326, 18.862849) – Nieczynny kamieniołom na Kamiennej Górze (341 m n.p.m.; 50.144436, 18.859400) – Hałda Skalny (389 m n.p.m.; 50.140179, 18.854545)
🆔 Oznaczenie: ścieżki bez szlaku
📏 Długość: około 1,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:35 h
↗️ Suma podejść: 103 m
↘️ Suma zejść: 55 m

00:00:22 Łaziska Górne, Amfiteatr
00:04:03 Nieczynny kamieniołom na Kamiennej Górze
00:05:08 Bunkier
00:11:03 Wejście na hałdę
00:22:42 Hałda Skalny

Wyżyna Katowicka – mezoregion geograficzny znajdujący się w centralnej części Wyżyny Śląskiej. Średnia wysokość wyżyny to 250 – 300 m n.p.m., miejscami powyżej 320 – 340 m n.p.m. Najwyższe wzniesienia to Góra Św. Doroty – 382 m n.p.m., Wzgórze Wandy w Katowicach – 357 m n.p.m. i Góra Św. Wawrzyńca w Orzeszu – 355 m n.p.m.
Rzeźbę terenu kształtują zrębowe płaskowyże, garby i wzgórza, oddzielone od siebie kotlinami zapadliskowymi.
Na Wyżynie znajdują się dwa rezerwaty przyrody – florystyczny – „Ochojec” w dolinie Ślepiotki w Katowicach, z ostoją gatunków górskich oraz rezerwat leśny – „Las Murckowski”, chroniący naturalny las bukowy na stokach Wzgórza Wandy w Katowicach.
Cechą charakterystyczną Wyżyny Katowickiej jest duże przeobrażenie środowiska przyrodniczego, głównie przez górnictwo i przemysł, ale także w wyniku rozwoju transportu i urbanizacji. Niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym obejmują przeobrażenia rzeźby, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz degradację gleb i szaty roślinnej.
W krajobrazie wyróżniają się liczne zwałowiska odpadów górniczych i przeróbczych, wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych, glinianki, kamieniołomy oraz wysokie nasypy komunikacyjne.

Hałda Skalny – hałda odpadów pokopalnianych o wysokości 389 m n.p.m. w Łaziskach Górnych. Znajduje się na ternie należącym do Kopalni Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały. Jest jedną z największych hałd w Europie, zajmuje powierzchnię 30 ha a jej wysokość względna to 92 m. Usypywana od 1912 do 1998 roku, kiedy zakończono gromadzenie na niej odpadów. Ze szczytu roztacza się rozległa panorama – widać z niej m.in. Tychy, Katowice, Elektrownię Halemba, Elektrownię Rybnik a przy dobrej widoczności także Beskid Śląski.

Film zarejestrowany w dniu 23 kwietnia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Skalny Slag Heap in Łaziska Górne, Poland
🏞️ Route: Łaziska Górne, Amphitheater (307 m a.s.l.; 50.144326, 18.862849) – A closed quarry in Kamienna Hill (341 m a.s.l.; 50.144436, 18.859400) – Skalny Slag Heap (389 m a.s.l.; 50.140179, 18.854545)
🆔 Trail designation: paths without a trail
📏 Length: about 1.7 km
⏲️ Walking time: about 0:35 h
↗️ Sum of approaches: 103 m
↘️ Sum down: 55 m

00:00:22 Łaziska Górne, Amphitheater
00:04:03 A closed quarry in Kamienna Hill
00:05:08 Bunker
00:11:03 Entrance to the heap
00:22:42 Skalny Slag Heap

Katowice Upland – a geographical mesoregion located in the central part of the Silesian Upland. The average height of the highland is 250-300 m above sea level, in places above 320-340 m above sea level. The highest peaks are Mount St. Dorothy – 382 m above sea level, Wanda Hill in Katowice – 357 m above sea level and Mount St. Lawrence in Orzesze – 355 m above sea level
The relief is shaped by log plateaus, humps and hills, separated from each other by sinkholes.
In the Upland there are two nature reserves – floristic – „Ochojec” in the Ślepiotka valley in Katowice, with a refuge of mountain species, and a forest reserve – „Las Murckowski”, protecting the natural beech forest on the slopes of Wanda Hill in Katowice.
A characteristic feature of the Katowice Upland is a large transformation of the natural environment, mainly due to mining and industry, but also as a result of the development of transport and urbanization. Unfavorable changes in the natural environment include changes in the relief, air pollution, changes in water conditions, pollution of surface and ground waters, and degradation of soil and vegetation.
The landscape features numerous mining and processing waste dumps, pits after the exploitation of backfilling sands, clay pits, quarries and high communication embankments.

Skalny Slag Heap – a heap of mining waste with a height of 389 m a.s.l. in Łaziska Górne. It is located on the land belonging to the Bolesław Śmiały Coal Mine. It is one of the largest dumps in Europe, it covers an area of 30 ha and its relative height is 92 m. It was heaped from 1912 to 1998, when the collection of waste was completed. There is a vast panorama from the top – you can see from it, among others Tychy, Katowice, the Halemba Power Plant, the Rybnik Power Plant and, with good visibility, also the Silesian Beskids.

The film was recorded on April 23, 2022.

Region