Wirtualna wędrówka po Wyżynie Katowickiej. Ruszamy z parkingu przy ul. Bielskiej w Katowicach. Przechodzimy przez Park Murckowski i dalej szlakiem spacerowym czerwonym przez Las Murckowski wchodzimy na Wzgórze Wandy. Następnie wędrujemy przez Rezerwat Przyrody Las Murckowski i wchodzimy na Hałdę Murcki skąd roztaczają się szerokie widoki na Wyżynę Katowicką.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wzgórze Wandy i Hałda Murcki w Katowicach, Polska
🏞️ Trasa: Katowice, parking przy ul. Bielskiej (331 m n.p.m.; 50.192816, 19.042515) – Park Murckowski (324 m n.p.m.; 50.194299, 19.042268) – Mogiła żołnierzy węgierskich (327 m n.p.m.; 50.195680, 19.049596) – Wzgórze Wandy (352 m n.p.m.; 50.190487, 19.044843) – Hałda Murcki (330 m n.p.m.; 50.189731, 19.032869) – Katowice, parking przy ul. Bielskiej (331 m n.p.m.; 50.192816, 19.042515)
🆔 Oznaczenie: drogi bez szlaku, szlak spacerowy czerwony
📏 Długość: około 5,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 157 m
↘️ Suma zejść: 154 m

00:00:22 Katowice, parking przy ul. Bielskiej
00:02:11 Park Murckowski
00:12:36 Mogiła żołnierzy węgierskich
00:25:29 Rezerwat Przyrody Las Murckowski
00:28:20 Wzgórze Wandy
00:50:34 Hałda Murcki
01:09:14 Katowice, parking przy ul. Bielskiej

Wyżyna Katowicka – mezoregion geograficzny znajdujący się w centralnej części Wyżyny Śląskiej. Średnia wysokość wyżyny to 250 – 300 m n.p.m., miejscami powyżej 320 – 340 m n.p.m. Najwyższe wzniesienia to Góra Św. Doroty – 382 m n.p.m., Wzgórze Wandy w Katowicach – 357 m n.p.m. i Góra Św. Wawrzyńca w Orzeszu – 355 m n.p.m.
Rzeźbę terenu kształtują zrębowe płaskowyże, garby i wzgórza, oddzielone od siebie kotlinami zapadliskowymi.
Na Wyżynie znajdują się dwa rezerwaty przyrody – florystyczny – „Ochojec” w dolinie Ślepiotki w Katowicach, z ostoją gatunków górskich oraz rezerwat leśny – „Las Murckowski”, chroniący naturalny las bukowy na stokach Wzgórza Wandy w Katowicach.
Cechą charakterystyczną Wyżyny Katowickiej jest duże przeobrażenie środowiska przyrodniczego, głównie przez górnictwo i przemysł, ale także w wyniku rozwoju transportu i urbanizacji. Niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym obejmują przeobrażenia rzeźby, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz degradację gleb i szaty roślinnej.
W krajobrazie wyróżniają się liczne zwałowiska odpadów górniczych i przeróbczych, wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych, glinianki, kamieniołomy oraz wysokie nasypy komunikacyjne.

Hałda Murcki − pokopalniane zwałowisko w Lasach Murckowskich w Katowicach o wysokości 330 m n.p.m. Hałda powstała z nagromadzenia odpadów wydobywczych, głównie skały płonnej, pochodzących z Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki”. Ze szczytu rozaczają się rozległe widoki, przy dobrej pogodzie widoczne są Beskidy i Tatry.

Wzgórze Wandy – wzniesienie o wysokości 352 m n.p.m. w Katowicach, w Lesie Murckowskim. Jest najwyżej położonym punktem Katowic. Wzgórze otoczone jest lasami, w których został utworzony Rezerwat Przyrody Las Murckowski. Na wzgórzu znajduje się obserwacyjna wieża pożarowa. Wcześniejsza nazwa wzgórza to Białobrzeska Góra.

Film zarejestrowany w dniu 13 marca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Wanda Hill and Murcki Slag Heap in Katowice, Poland
🏞️ Route: Katowice, Bielska Street parking (331 m a.s.l.; 50.192816, 19.042515) – Murcki Park (324 m a.s.l.; 50.194299, 19.042268) – The grave of Hungarian soldiers (327 m a.s.l.; 50.195680, 19.049596) – Wanda Hill (352 m a.s.l.; 50.190487, 19.044843) – Murcki Slag Heap (330 m a.s.l.; 50.189731, 19.032869) – Katowice, Bielska Street parking (331 m a.s.l.; 50.192816, 19.042515)
🆔 Trail designation: roads without a trail, red walking trail
📏 Length: about 5.0 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 157 m
↘️ Sum down: 154 m

00:00:22 Katowice, Bielska Street parking
00:02:11 Murcki Park
00:12:36 The grave of Hungarian soldiers
00:25:29 Las Murckowski Nature Reserve
00:28:20 Wanda Hill
00:50:34 Murcki Slag Heap
01:09:14 Katowice, Bielska Street parking

Katowice Upland – a geographical mesoregion located in the central part of the Silesian Upland. The average height of the highland is 250-300 m above sea level, in places above 320-340 m above sea level. The highest peaks are Mount St. Dorothy – 382 m above sea level, Wanda Hill in Katowice – 357 m above sea level and Mount St. Lawrence in Orzesze – 355 m above sea level
The relief is shaped by log plateaus, humps and hills, separated from each other by sinkholes.
In the Upland there are two nature reserves – floristic – „Ochojec” in the Ślepiotka valley in Katowice, with a refuge of mountain species, and a forest reserve – „Las Murckowski”, protecting the natural beech forest on the slopes of Wanda Hill in Katowice.
A characteristic feature of the Katowice Upland is a large transformation of the natural environment, mainly due to mining and industry, but also as a result of the development of transport and urbanization. Unfavorable changes in the natural environment include changes in the relief, air pollution, changes in water conditions, pollution of surface and ground waters, and degradation of soil and vegetation.
The landscape features numerous mining and processing waste dumps, pits after the exploitation of backfilling sands, clay pits, quarries and high communication embankments.

Hałda Murcki – a post-mining dump in the Murcki Forests in Katowice, 330 m a.s.l. The heap was created from the accumulation of mining waste, mainly waste rock, from the „Murcki” Coal Mine. From the top there are vast views, in good weather you can see the Beskids and the Tatra Mountains.

Wanda Hill – a hill 352 m a.s.l. in Katowice, in the Murcki Forest. It is the highest point of Katowice. The hill is surrounded by forests, in which the Las Murckowski Nature Reserve was created. There is a fire observation tower on the hill. The previous name of the hill was Białobrzeska Góra.

The film was recorded on March 13, 2022.

Region