Region: Čergov / Čergov Mountains

🇸🇰
Čergov – pohorie na severnom Slovensku. Patrí do Východných Beskýd v reťazci Vnútorných Východných Karpát. Najvyšším vrchom je Minčol s výškou 1157 m n. m.
Pohorie má tvar elipsy s dlhšou osou smerujúcou zo severozápadu na juhovýchod. Z východu hraničí s Ondavskou vrchovinou, z juhu s Beskydským predhorím, zo západu so Spišsko-šarišským medzihorím a na severe tvorí okrem Ľubovnianskej vrchoviny menšiu časť štátnej hranice s Poľskom. .
Pohorie Čergov je budované prevažne karpatským flyšom. Sú vybudované z hrubozrnných až zlepencových pieskovcov magurských vrstiev. Z juhozápadu ich sprevádzajú vápencové skaly Pieninského bradlového pásma.
Pohorie Čergov je pokryté zmiešanými lesmi s prevahou listnatých stromov, prevažne buka, ale aj platanu, hrabu, duba a brezy. Z ihličnanov tu rastie smrek. Lesy sú útočiskom mnohých druhov živočíchov, vrátane veľkých cicavcov. Vrcholové časti pohoria pokrývajú pasienky pripomínajúce Bieszczady.

🇬🇧
Čergov Mountains – mountain range in northern Slovakia. It belongs to the Eastern Beskids in the chain of the Inner Eastern Carpathians. The highest peak is Minčol with a height of 1157 m a.s.l.
The range has the shape of an ellipse with the longer axis running from the north-west to the south-east. From the east it borders with the Ondavská vrchovina, from the south with the Beskydské predhorie, from the west with the Spišsko-šarišské medzihorie, and in the north, apart from the Ľubovnianska vrchovina, it forms a smaller part of the state border with Poland.
The Čergov Mountains are built mainly of Carpathian flysch. They are built of coarse-grained and even conglomerate sandstones of the Magura beds. From the south-west they are accompanied by limestone rocks of the Pieniny Klippen Belt.
The Čergov Mountains are covered with mixed forests with a predominance of deciduous trees, mostly beech, but also sycamore, hornbeam, oak and birch. Spruce grows here from conifers. Forests are a refuge for many species of animals, including large mammals. The top parts of the range are covered with pastures reminiscent of the Bieszczady Mountains.

Čergov - Žobrák
Video

Žobrák [descent]

Druhá časť jarnej túry v pohorí Čergov na Slovensku. Zo Žobráka schádzame na čistinku s vyhliadkovou vežou, z ktorej sú rozsiahle výhľady na Nízke Beskydy, Ondavskú vrchovinu a Čergov. Potom sa vrátime na rázcestie pri Žobráku, odkiaľ zostúpime po červenom chodníku do Herwartova. Pozdĺž...

Read More
Čergov - Žobrák
Video

Žobrák [ascent]

Jarná turistika v pohorí Čergov na Slovensku. Z Hervartova ideme okľukou cez Šibu na Žobrák, krásne položený vrchol vo východnej časti tohto pohoria. Prvým úsekom túry je cesta medzi Hervartovom a Šibou s rozsiahlymi výhľadmi na Nízke Beskydy. Po vstupe na modrý chodník míňame obec Šiba a...

Read More