Jarná turistika v pohorí Čergov na Slovensku. Z Livovskej Huty vystúpime na najvyšší vrch tohto pohoria. Žltý chodník vedie spočiatku popri rieke Topľa a Křížovskom potoku. Po vstupe do lesa vedie intenzívny prístup k vyhliadke s panorámou hlavného hrebeňa pohoria Čergov, ktorému dominuje Malý Minčol. Po návrate na chodník miernejším prístupom cez malebné paseky vchádzame na nižší vrchol Minčolu s fantastickým výhľadom na všetky štyri svetové strany. Z tohto miesta je dokonalá panoráma pohoria Čergov, Pieniny, Sączské Beskydy a Nízke Beskydy na slovenskej a poľskej strane, Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Levočské vrchy, Volovské vrchy, Slańské vrchy a pri dobrej viditeľnosti aj Bieszczady. Hlavný vrchol Mincoly je vzdialený niekoľko stoviek metrov.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Minčol z Livovskej Huty, Slovensko
🏞️ Trasa: Livovská Huta (660 m n.m.; 49.243903, 21.033690) – Lazy (1085 m n.m.; 49.229209, 21.001178) – Minčol nižší vrchol (1132 m n.m.; 49.230476, 20.994266) – Minčol (1157 m n.m.; 49.234540, 20.989041)
🆔 Označenie chodníka: žltý chodník
📏 Dĺžka: približne 4,8 km
⏲️ Čas chôdze: približne 2:00 h
↗️ Suma prístupov: 481 m
↘️ Zostup: 0 m

00:00:22 Livovská Huta
00:00:48 Pomník Padlým v II. svetovej vojny
00:03:03 Kaplnka
00:03:38 Topľa
00:08:16 Kostol svätého Jakuba
00:08:39 Křížovský potok
00:12:17 Křížovský potok
00:18:27 Křížovský potok
00:18:41 Potok
00:44:00 Topoľky
01:14:13 Lazy
01:14:25 Križovanie žltých, modrých a zelených chodníkov
01:15:47 Kaplnka
01:17:49 Kaplnka
01:30:06 Minčol nižší vrchol
01:48:39 Minčol
01:49:34 Križovanie žltých, zelených, modrých a červených chodníkov

Čergov – pohorie na severnom Slovensku. Patrí do Východných Beskýd v reťazci Vnútorných Východných Karpát. Najvyšším vrchom je Minčol s výškou 1157 m n. m.
Pohorie má tvar elipsy s dlhšou osou smerujúcou zo severozápadu na juhovýchod. Z východu hraničí s Ondavskou vrchovinou, z juhu s Beskydským predhorím, zo západu so Spišsko-šarišským medzihorím a na severe tvorí okrem Ľubovnianskej vrchoviny menšiu časť štátnej hranice s Poľskom. .
Pohorie Čergov je budované prevažne karpatským flyšom. Sú vybudované z hrubozrnných až zlepencových pieskovcov magurských vrstiev. Z juhozápadu ich sprevádzajú vápencové skaly Pieninského bradlového pásma.
Pohorie Čergov je pokryté zmiešanými lesmi s prevahou listnatých stromov, prevažne buka, ale aj platanu, hrabu, duba a brezy. Z ihličnanov tu rastie smrek. Lesy sú útočiskom mnohých druhov živočíchov, vrátane veľkých cicavcov. Vrcholové časti pohoria pokrývajú pasienky pripomínajúce Bieszczady.

Minčol – vrch s výškou 1157 m n. m. v pohorí Čergov. Týči sa v severozápadnej časti tejto horskej skupiny a je jej najvyšším vrchom. Vrchol je čiastočne zalesnený, na severnej strane rozľahlá čistinka s výhľadmi na hlavný hrebeň a bočné hrebene Čergova, dolinu Tople, dolinu Ľubovne, Pieniny, Sączské Beskydy a Nízke Beskydy. Na vrchole sa nachádza mohutný železobetónový pylón z čias prvej ČSR, postavený v rokoch 1931-1935. Na jej štyroch stranách sú erby Bardejova, Starej Ľubovne, Prešova, pamätná tabuľa turistov SNP v Lipanoch v roku 1979 a od roku 2012 erb mesta Sabinov.
Asi 500 metrov juhovýchodne od hlavného vrcholu sa nachádza nižší vrchol s výškou 1 132 metrov nad morom, z ktorého je výhľad na všetky strany. Vidno aj Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Levočské vrchy, Volovské vrchy, Slańské vrchy a pri dobrej viditeľnosti aj Bieszczady. Nachádza sa tu aj drevený kríž, postavený a zasvätený v roku 1995 na počesť návštevy pápeža Jána Pavla II. v Košiciach, Prešove a Levoči.
Samotný vrchol a značnú časť hrebeňov v jeho blízkom okolí pokrýva prírodná rezervácia Čergovský Minčol.

Video natočené 10. mája 2023.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Minčol Mountain from Livovská Huta, Slovakia
🏞️ Route: Livovská Huta (660 m a.s.l.; 49.243903, 21.033690) – Lazy (1085 m a.s.l.; 49.229209, 21.001178) – Minčol lower peak (1132 m a.s.l.; 49.230476, 20.994266) – Minčol Mountain (1157 m a.s.l.; 49.234540, 20.989041)
🆔 Trail designation: yellow trail
📏 Length: about 4.8 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 481 m
↘️ Sum down: 0 m

00:00:22 Livovská Huta
00:00:48 Pomník Padlým v II. svetovej vojne
00:03:03 Chapel
00:03:38 Topľa River
00:08:16 Kostol svätého Jakuba
00:08:39 Křížovský Stream
00:12:17 Křížovský Stream
00:18:27 Křížovský Stream
00:18:41 Stream
00:44:00 Topoľky Mountain
01:14:13 Lazy
01:14:25 Crossing of the yellow, blue and the green trails
01:15:47 Chapel
01:17:49 Chapel
01:30:06 Minčol lower peak
01:48:39 Minčol Mountain
01:49:34 Crossing of the yellow, green, blue and the red trails

Čergov Mountains – mountain range in northern Slovakia. It belongs to the Eastern Beskids in the chain of the Inner Eastern Carpathians. The highest peak is Minčol with a height of 1157 m a.s.l.
The range has the shape of an ellipse with the longer axis running from the north-west to the south-east. From the east it borders with the Ondavská vrchovina, from the south with the Beskydské predhorie, from the west with the Spišsko-šarišské medzihorie, and in the north, apart from the Ľubovnianska vrchovina, it forms a smaller part of the state border with Poland.
The Čergov Mountains are built mainly of Carpathian flysch. They are built of coarse-grained and even conglomerate sandstones of the Magura beds. From the south-west they are accompanied by limestone rocks of the Pieniny Klippen Belt.
The Čergov Mountains are covered with mixed forests with a predominance of deciduous trees, mostly beech, but also sycamore, hornbeam, oak and birch. Spruce grows here from conifers. Forests are a refuge for many species of animals, including large mammals. The top parts of the range are covered with pastures reminiscent of the Bieszczady Mountains.

Minčol – a peak with a height of 1157 m a.s.l. in the Čergov Mountains. It rises in the north-western part of this mountain group and is its highest peak. The top is partly forested, on the north side there is a vast clearing with views of the main ridge and side ridges of Čergov, the Topla Valley, the Ľubovňa Valley, the Pieniny Mountains, Sącz Beskid Mountains and the Low Beskid Mountains. At the top there is a massive reinforced concrete pylon from the times of the first Czechoslovak Republic, built in 1931-1935. On its four sides there are coats of arms of Bardejov, Stara Lubovna, Prešov, a commemorative plaque of SNP tourists in Lipany in 1979, and since 2012 the coat of arms of Sabinov.
About 500 meters southeast of the main peak there is a lower peak with a height of 1,132 meters above sea level, from which there is a view in all directions. You can also see the High Tatras, the Low Tatras, the Levoča Mountains, the Volovec Mountains, the Slanské Hills and, when the visibility is good, also the Bieszczady Mountains. There is also a wooden cross, built and dedicated in 1995 in honor of the visit of Pope John Paul II. in Košice, Prešov and Levoča.
The peak itself and a significant part of the ridges in its immediate vicinity are covered by the Čergovský Minčol Nature Reserve.

The film was recorded on May 10, 2023.

Region