Druhá časť jarnej túry v pohorí Čergov na Slovensku. Z vrcholu Čergova cez Bukový vrch schádzame do Hertníka. Vyrazili sme z paseky pod vrcholom, ktorá ponúka širokú panorámu pohorí Busov, Vihorlatské, Slanské a Volovské vrchy, Čiernu horu, Bachureň, Branisko, Levočské vrchy. Z Čergova sa dostaneme na Chochuľku, kde sa chodníky rozdvojujú. Červeným chodníkom schádzame na čistinku pod Bukovým vrchom a následne stúpame na Priehybky a Bukový vrch. Z vrcholu je výhľad smerom na západ na masív Veľkej Javoriny, Levočské vrchy a Tatry. Vraciame sa na rázcestie a po žltom chodníku ideme dole do Hertníka.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Zostup z Čergova cez Bukový vrch do Hertníka, Slovensko
🏞️ Trasa: Čergov (1050 m n.m.; 49.185515, 21.172832) – Chochuľka (1021 m n.m.; 49.193898, 21.168965) – Priehybky (942 m n.m.; 49.198584, 21.177274) – Bukový vrch (1019 m n.m.; 49.204820, 21.182912) – Hertník, rázcestie (492 m n.m.; 49.207866, 21.227544)
🆔 Označenie chodníka: červený chodník, žltý chodník
📏 Dĺžka: približne 7,4 km
⏲️ Čas chôdze: približne 2:10 h
↗️ Suma prístupov: 86 m
↘️ Zostup: 636 m

00:00:23 Čergovská čistina
00:03:57 Čergov
00:22:41 Chochuľka
00:38:37 Priehybky
00:51:25 Križovatka červeného chodníka a žltého chodníka
01:00:44 Bukový vrch
01:08:35 Križovatka červeného chodníka a žltého chodníka
01:19:00 Zdroj
02:16:01 Hertník, rázcestie

Čergov – pohorie na severnom Slovensku. Patrí do Východných Beskýd v reťazci Vnútorných Východných Karpát. Najvyšším vrchom je Minčol s výškou 1157 m n. m.
Pohorie má tvar elipsy s dlhšou osou smerujúcou zo severozápadu na juhovýchod. Z východu hraničí s Ondavskou vrchovinou, z juhu s Beskydským predhorím, zo západu so Spišsko-šarišským medzihorím a na severe tvorí okrem Ľubovnianskej vrchoviny menšiu časť štátnej hranice s Poľskom. .
Pohorie Čergov je budované prevažne karpatským flyšom. Sú vybudované z hrubozrnných až zlepencových pieskovcov magurských vrstiev. Z juhozápadu ich sprevádzajú vápencové skaly Pieninského bradlového pásma.
Pohorie Čergov je pokryté zmiešanými lesmi s prevahou listnatých stromov, prevažne buka, ale aj platanu, hrabu, duba a brezy. Z ihličnanov tu rastie smrek. Lesy sú útočiskom mnohých druhov živočíchov, vrátane veľkých cicavcov. Vrcholové časti pohoria pokrývajú pasienky pripomínajúce Bieszczady.

Bukový vrch – vrchol s výškou 1019 m n. m. v pohorí Čergov na východnom Slovensku. Nachádza sa v juhovýchodnej časti tohto pohoria a je vrcholom hrebeňa vybiehajúceho na sever z masívu Veľkej Javoriny. Bukový vrch je pokrytý prevažne listnatým lesom, kde dominuje buk, vyskytuje sa tu aj platan, hrab, dub a breza. Vrchol je zalesnený, no smerom na západ je široký výhľad na masív Veľkej Javoriny, Levočské vrchy a Tatry.

Video natočené 29. februára 2024.

🇬🇧
The second part of the spring hike in the Čergov Mountains in Slovakia. From the top of Čergov through Bukový vrch we descend to Hertník. We set off from a glade under the peak, which offers a wide panorama of the mountain ranges Busov, Vihorlatské, Slanské and Volovské vrchy, Čierna hora, Bachureň, Branisko, Levočské vrchy. From Čergov we reach Chochuľka, where the trails fork. We go down the red trail to the clearing under Bukový vrch and then we ascend to Priehybky and Bukový vrch. From the top there is a view towards the west of the Veľká Javorina massif, the Levoča Mountains and the Tatra Mountains. We return to the crossroads and follow the yellow trail down to Hertník.

🚶 Virtual hike: Descent from Čergov Mountain through Bukový vrch to Hertník, Slovakia
🏞️ Route: Čergov Mountain (1050 m a.s.l.; 49.185515, 21.172832) – Chochuľka (1021 m a.s.l.; 49.193898, 21.168965) – Priehybky Mountain (942 m a.s.l.; 49.198584, 21.177274) – Bukový vrch (1019 m a.s.l.; 49.204820, 21.182912) – Hertník, crossroads (492 m a.s.l.; 49.207866, 21.227544)
🆔 Trail designation: red trail, yellow trail
📏 Length: about 7.4 km
⏲️ Walking time: about 2:10 h
↗️ Sum of approaches: 86 m
↘️ Sum down: 636 m

00:00:23 Čergov Glade
00:03:57 Čergov Mountain
00:22:41 Chochuľka
00:38:37 Priehybky Mountain
00:51:25 Crossing of the red and the yellow trails
01:00:44 Bukový vrch
01:08:35 Crossing of the red and the yellow trails
01:19:00 Spring
02:16:01 Hertník, crossroads

Čergov Mountains – mountain range in northern Slovakia. It belongs to the Eastern Beskids in the chain of the Inner Eastern Carpathians. The highest peak is Minčol with a height of 1157 m a.s.l.
The range has the shape of an ellipse with the longer axis running from the north-west to the south-east. From the east it borders with the Ondavská vrchovina, from the south with the Beskydské predhorie, from the west with the Spišsko-šarišské medzihorie, and in the north, apart from the Ľubovnianska vrchovina, it forms a smaller part of the state border with Poland.
The Čergov Mountains are built mainly of Carpathian flysch. They are built of coarse-grained and even conglomerate sandstones of the Magura beds. From the south-west they are accompanied by limestone rocks of the Pieniny Klippen Belt.
The Čergov Mountains are covered with mixed forests with a predominance of deciduous trees, mostly beech, but also sycamore, hornbeam, oak and birch. Spruce grows here from conifers. Forests are a refuge for many species of animals, including large mammals. The top parts of the range are covered with pastures reminiscent of the Bieszczady Mountains.

Bukový vrch – a peak with a height of 1019 m a.s.l. in the Čergov Mountains in eastern Slovakia. It is located in the south-eastern part of this mountain range and is the culmination of a ridge running north from the Veľká Javorina massif. Bukový vrch is mainly covered with deciduous forest, dominated by beech, and there are also sycamore, hornbeam, oak and birch. The peak is forested, but towards the west there is a wide view of the Veľka Javorina massif, the Levoča Mountains and the Tatra Mountains.

The film was recorded on February 29, 2024.

Region