Jarná turistika v pohorí Čergov na Slovensku. Z Hervartova ideme okľukou cez Šibu na Žobrák, krásne položený vrchol vo východnej časti tohto pohoria. Prvým úsekom túry je cesta medzi Hervartovom a Šibou s rozsiahlymi výhľadmi na Nízke Beskydy. Po vstupe na modrý chodník míňame obec Šiba a vchádzame do lesa. Vystúpime na Šoltýsovú horu a potom sa dostaneme na Šoltýsovu Poľanu, kde sa križuje červený a modrý chodník. Potom sa vydáme na sever a po malebnom hrebeni sa dostaneme k rozhľadni pod Žobrákom. Z veže sú ďaleké výhľady na Nízke Beskydy, Ondavskú vrchovinu a Čergov. Vrch Žobrák je zalesnený a mimo chodníka.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na horu Žobrák z Hervartova cez Šibu, Slovensko
🏞️ Trasa: Kostol svätého Františka z Assisi (462 m n.m.; 49.246742, 21.203651) – Hervartov, Parkovisko (458 m n.m.; 49.246535, 21.204321) – Šiba, modrý chodník (430 m n.m.; 49.230809, 21.220409) – Šibská voda, potok (505 m n.m.; 49.227181, 21.207309) – Šoltýsova hora (750 m n.m.; 49.227527, 21.193212) – Šoltýsova Poľana (891 m n.m.; 49.225043, 21.179468) – Rozhľadňa Žobrák (895 m n.m.; 49.236032, 21.172934) – Sedlo Žobrák (892 m n.m.; 49.237513, 21.172135) – Žobrák (921 m n.m.; 49.241772, 21.169286)
🆔 Označenie chodníka: cesty vyznačené na mape, modrý chodník, červený chodník
📏 Dĺžka: približne 8,7 km
⏲️ Čas chôdze: približne 3:30 h
↗️ Suma prístupov: 568 m
↘️ Zostup: 110 m

00:01:01 Kostol sv. Františka z Assisi
00:02:17 Potok
00:02:26 Hervartov, parkovisko
00:31:42 Kaplnka
00:37:39 Šiba, modrý chodník
00:39:38 Šibská voda potok
00:43:11 Šibská voda potok
00:53:13 Šibská voda potok
00:54:41 Šibská voda, potok
01:26:06 Šoltýsova hora
01:48:03 Šoltýsova Poľana
01:48:20 Križovatka modrého chodníka a červeného chodníka
02:11:51 Rozhľadňa Žobrák
02:19:02 Stará rozhľadňa
02:20:54 Sedlo Žobrák
02:21:05 Križovatka modrého chodníka a červeného chodníka
02:22:19 Kaplnková
02:22:56 Stanica Krížová cesta
02:25:19 Stanica Krížová cesta
02:25:30 Zídenie z chodníka
02:28:39 Žobrák

Čergov – pohorie na severnom Slovensku. Patrí do Východných Beskýd v reťazci Vnútorných Východných Karpát. Najvyšším vrchom je Minčol s výškou 1157 m n. m.
Pohorie má tvar elipsy s dlhšou osou smerujúcou zo severozápadu na juhovýchod. Z východu hraničí s Ondavskou vrchovinou, z juhu s Beskydským predhorím, zo západu so Spišsko-šarišským medzihorím a na severe tvorí okrem Ľubovnianskej vrchoviny menšiu časť štátnej hranice s Poľskom. .
Pohorie Čergov je budované prevažne karpatským flyšom. Sú vybudované z hrubozrnných až zlepencových pieskovcov magurských vrstiev. Z juhozápadu ich sprevádzajú vápencové skaly Pieninského bradlového pásma.
Pohorie Čergov je pokryté zmiešanými lesmi s prevahou listnatých stromov, prevažne buka, ale aj platanu, hrabu, duba a brezy. Z ihličnanov tu rastie smrek. Lesy sú útočiskom mnohých druhov živočíchov, vrátane veľkých cicavcov. Vrcholové časti pohoria pokrývajú pasienky pripomínajúce Bieszczady.

Žobrák – vrch s výškou 921 m n. m. na východnom okraji pohoria Čergov na severnom Slovensku. Vrchol hrebeňa tiahnuceho sa severne od vrcholu Čergov cez Bukový vrch. Zalesnený vrchol sa nachádza mimo chodníka. Južne od vrcholu sa nachádza vyhliadková veža so širokým výhľadom na Nízke Beskydy: Busov a Ondavskú vrchovinu.

Video natočené 23. marca 2023.

🇬🇧
Spring hiking in the Čergov Mountains in Slovakia. From Hervartov, we take a detour through Šiba to Žobrák, a beautifully situated peak in the eastern part of this mountain range. The first section of the hike is the road between Hervartov and Šiba with extensive views of the Low Beskid Mountains. After entering the blue trail, we pass the village of Šiba and enter the forest. We ascend to Šoltýsová hora and then we reach Šoltýsova Poľana, where the blue and red trails intersect. Then we head north and along the picturesque ridge we reach the lookout tower under Žobrák. The tower offers distant views of the Low Beskid Mountains, the Ondava Foothills and the Čergov Mountains. The top of Žobrák is wooded and off the trail.

🚶 Virtual hike: Ascent to Žobrák Mountain from Hervartov through Šiba, Slovakia
🏞️ Route: Church of St. Francis of Assisi (462 m a.s.l.; 49.246742, 21.203651) – Hervartov, parking (458 m a.s.l.; 49.246535, 21.204321) – Šiba, blue trail (430 m a.s.l.; 49.230809, 21.220409) – Šibská voda, potok (505 m a.s.l.; 49.227181, 21.207309) – Šoltýsova hora (750 m a.s.l.; 49.227527, 21.193212) – Šoltýsova Poľana (891 m a.s.l.; 49.225043, 21.179468) – Žobrák lookout tower (895 m a.s.l.; 49.236032, 21.172934) – Žobrák Pass (892 m a.s.l.; 49.237513, 21.172135) – Žobrák Mountain (921 m a.s.l.; 49.241772, 21.169286)
🆔 Trail designation: roads marked on the map, blue trail trail, red trail
📏 Length: about 8.7 km
⏲️ Walking time: about 3:30 h
↗️ Sum of approaches: 568 m
↘️ Sum down: 110 m

00:01:01 Church of St. Francis of Assisi
00:02:17 Stream
00:02:26 Hervartov, parking
00:31:42 Chapel
00:37:39 Šiba, blue trail
00:39:38 Šibská voda stream
00:43:11 Šibská voda stream
00:53:13 Šibská voda stream
00:54:41 Šibská voda, potok
01:26:06 Šoltýsova hora
01:48:03 Šoltýsova Poľana
01:48:20 Crossing of the blue and the red trails
02:11:51 Žobrák lookout tower
02:19:02 Old lookout tower
02:20:54 Žobrák Pass
02:21:05 Crossing of the blue and the red trails
02:22:19 Chapel
02:22:56 Way of the Cross station
02:25:19 Way of the Cross station
02:25:30 Going off the trail
02:28:39 Žobrák Mountain

Čergov Mountains – mountain range in northern Slovakia. It belongs to the Eastern Beskids in the chain of the Inner Eastern Carpathians. The highest peak is Minčol with a height of 1157 m a.s.l.
The range has the shape of an ellipse with the longer axis running from the north-west to the south-east. From the east it borders with the Ondavská vrchovina, from the south with the Beskydské predhorie, from the west with the Spišsko-šarišské medzihorie, and in the north, apart from the Ľubovnianska vrchovina, it forms a smaller part of the state border with Poland.
The Čergov Mountains are built mainly of Carpathian flysch. They are built of coarse-grained and even conglomerate sandstones of the Magura beds. From the south-west they are accompanied by limestone rocks of the Pieniny Klippen Belt.
The Čergov Mountains are covered with mixed forests with a predominance of deciduous trees, mostly beech, but also sycamore, hornbeam, oak and birch. Spruce grows here from conifers. Forests are a refuge for many species of animals, including large mammals. The top parts of the range are covered with pastures reminiscent of the Bieszczady Mountains.

Žobrák – a peak with a height of 921 m a.s.l. on the eastern edge of the Čergov Mountains in northern Slovakia. The culmination of the ridge stretching north from the Čergov peak through Bukový vrch. The wooded peak is located off the trail. To the south of the peak there is an observation tower with a wide view of the Low Beskid Mountains: Busov and Ondavská vrchovina.

The film was recorded on March 23, 2023.

Region