Jarná túra v pohorí Čergov na Slovensku. Z Hertníka vystúpime na Čergov, vrchol nachádzajúci sa v hlavnom hrebeni tohto pohoria. Po zelenom chodníku vedúcom prevažne lesom sa dostaneme k chate Čergov na Čergovskom priesmyku. Potom sa vydáme po červenou chodníku na vrchol, kde je rozľahlá paseka s výhľadom na juh, na Busov, Vihorlatské, Slanské a Volovské vrchy, Čiernu horu, Bachureň, Branisko, Levočské vrchy.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Čergov z Hertníka, Slovensko
🏞️ Trasa: Hertník, rázcestie (492 m n.m.; 49.207866, 21.227544) – Strakov (774 m n.m.; 49.196155, 21.208779) – Čierne blato (889 m n.m.; 49.185915, 21.184704) – Sedlo Čergov (917 m n.m.; 49.177776, 21.184564) – Čergov (1050 m n.m.; 49.185515, 21.172832)
🆔 Označenie chodníka: zelený chodník, červený chodník
📏 Dĺžka: približne 7,1 km
⏲️ Čas chôdze: približne 3:00 h
↗️ Suma prístupov: 603 m
↘️ Zostup: 48 m

00:00:22 Hertník, rázcestie
00:00:50 Potok Pastovník
00:05:42 Potok Pastovník
00:45:31 Strakov
01:24:45 Čierne blato
01:39:03 Sedlo Čergov
01:39:44 Chata Čergov
01:40:15 Prechod cez červenú, žltú, modrú a zelené turistické chodníky
01:49:36 Kaplnka
02:05:02 Čergov

Čergov – pohorie na severnom Slovensku. Patrí do Východných Beskýd v reťazci Vnútorných Východných Karpát. Najvyšším vrchom je Minčol s výškou 1157 m n. m.
Pohorie má tvar elipsy s dlhšou osou smerujúcou zo severozápadu na juhovýchod. Z východu hraničí s Ondavskou vrchovinou, z juhu s Beskydským predhorím, zo západu so Spišsko-šarišským medzihorím a na severe tvorí okrem Ľubovnianskej vrchoviny menšiu časť štátnej hranice s Poľskom. .
Pohorie Čergov je budované prevažne karpatským flyšom. Sú vybudované z hrubozrnných až zlepencových pieskovcov magurských vrstiev. Z juhozápadu ich sprevádzajú vápencové skaly Pieninského bradlového pásma.
Pohorie Čergov je pokryté zmiešanými lesmi s prevahou listnatých stromov, prevažne buka, ale aj platanu, hrabu, duba a brezy. Z ihličnanov tu rastie smrek. Lesy sú útočiskom mnohých druhov živočíchov, vrátane veľkých cicavcov. Vrcholové časti pohoria pokrývajú pasienky pripomínajúce Bieszczady.

Čergov – vrch s výškou 1050 m n. m. v juhovýchodnej časti pohoria Čergov, vo Východných Beskydách na Slovensku. Nachádza sa nad obcou Hertník, približne 13 km juhozápadne od Bardejova.
Čergov sa nachádza na hlavnom hrebeni, medzi Veľkou Javorinou (1099 m n. m.) a priesmykom Čergov. Zo severu hraničí s Pantelisom (899 m n. m.), Bukovým vrchom (1 019 m n. m.) a Čeperatou (827 m n. m.), z východu s Panskou Javorinou (946 m n. m.) a Kaliskom (861 m n. m.), z n. južne s Hradovou horou (871 m n. m.), Ostrým kameňom (1 001 m n. m.) a Lysou (1 068 m n. m.) a zo západu od Capie (902 m n. m.) a Veľkej Javoriny. Severovýchodné časti masívu odvodňujú potok Pastovník a východný Fričkovski potok, ktoré sa vlievajú do rieky Sekčov. Voda z južných a západných svahov steká potokom Ľutinka do Torys.
Vrchol je čiastočne zalesnený, s rozľahlou vrcholovou pasekou, ktorá ponúka ďaleký výhľad smerom na juh. Vidno odtiaľto na okolité štíty Čergovského pohoria, ale aj vzdialenejšie pohoria Busov, Vihorlatské, Slanské a Volovské vrchy, Čiernu horu, Bachureň, Branisko a Levočské vrchy.

Video natočené 29. februára 2024.

🇬🇧
Spring hike in the Čergov Mountains in Slovakia. From Hertník we ascend to Čergov, a peak located in the main ridge of this mountain range. Following the green trail, leading mainly through the forest, we reach the Chata Čergov shelter located on the Čergov Pass. Then we take the red trail to the top, where there is a vast glade with a view to the south, to the Busov, Vihorlatské, Slanské and Volovské vrchy, Čierna hora, Bachureň, Branisko, Levočské vrchy mountain ranges.

🚶 Virtual hike: Ascent to Čergov Mountain from Hertník, Slovakia
🏞️ Route: Hertník, crossroads (492 m a.s.l.; 49.207866, 21.227544) – Strakov (774 m a.s.l.; 49.196155, 21.208779) – Čierne blato (889 m a.s.l.; 49.185915, 21.184704) – Čergov Pass (917 m a.s.l.; 49.177776, 21.184564) – Čergov Mountain (1050 m a.s.l.; 49.185515, 21.172832)
🆔 Trail designation: green trail, red trail
📏 Length: about 7.1 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 603 m
↘️ Sum down: 48 m

00:00:22 Hertník, crossroads
00:00:50 Pastovník Stream
00:05:42 Pastovník Stream
00:45:31 Strakov
01:24:45 Čierne blato
01:39:03 Čergov Pass
01:39:44 Chata Čergov mountain shelter
01:40:15 Crossing of the red, yellow, blue and the green trails
01:49:36 Chapel
02:05:02 Čergov Mountain

Čergov Mountains – mountain range in northern Slovakia. It belongs to the Eastern Beskids in the chain of the Inner Eastern Carpathians. The highest peak is Minčol with a height of 1157 m a.s.l.
The range has the shape of an ellipse with the longer axis running from the north-west to the south-east. From the east it borders with the Ondavská vrchovina, from the south with the Beskydské predhorie, from the west with the Spišsko-šarišské medzihorie, and in the north, apart from the Ľubovnianska vrchovina, it forms a smaller part of the state border with Poland.
The Čergov Mountains are built mainly of Carpathian flysch. They are built of coarse-grained and even conglomerate sandstones of the Magura beds. From the south-west they are accompanied by limestone rocks of the Pieniny Klippen Belt.
The Čergov Mountains are covered with mixed forests with a predominance of deciduous trees, mostly beech, but also sycamore, hornbeam, oak and birch. Spruce grows here from conifers. Forests are a refuge for many species of animals, including large mammals. The top parts of the range are covered with pastures reminiscent of the Bieszczady Mountains.

Čergov – a peak with a height of 1050 m a.s.l. in the south-eastern part of the Čergov Mountains, in the Eastern Beskids in Slovakia. It is situated above the village of Hertník, approximately 13 km southwest of Bardejov.
Čergov is located on the main ridge, between Veľká Javorina (1099 m a.s.l.) and the Čergov pass. From the north it borders with Pantelis (899 m a.s.l.), Bukový vrch (1,019 m a.s.l.) and Čeperata (827 m a.s.l.), from the east with Panská Javorina (946 m a.s.l.) and Kalisko (861 m a.s.l.), and from the south with Hradová hora (871 m a.s.l.), Ostrý kamen (1001 m a.s.l.) and Lysá (1068 m a.s.l.) and from the west from Capie (902 m a.s.l.) and Veľká Javorina. The north-eastern parts of the massif are drained by the Pastovník stream and the eastern Fričkovski stream, which flow into the Sekčov river. Water from the southern and western slopes flows down the Ľutinka stream to Torysy.
The peak is partially forested, with a vast summit glade offering a distant view towards the south. From here you can see the surrounding peaks of the Čergov Mountains, as well as the more distant mountain ranges of the Busov, Vihorlatské, Slanské and Volovské vrchy, Čierna hora, Bachureň, Branisko and the Levočské vrchy.

The film was recorded on February 29, 2024.

Region