Druhá časť jarnej túry v pohorí Čergov na Slovensku. Zo Žobráka schádzame na čistinku s vyhliadkovou vežou, z ktorej sú rozsiahle výhľady na Nízke Beskydy, Ondavskú vrchovinu a Čergov. Potom sa vrátime na rázcestie pri Žobráku, odkiaľ zostúpime po červenom chodníku do Herwartova. Pozdĺž chodníka je umiestnená krížová cesta vyrezávaná do dreva.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Zostup zo Žobráka do Hervartova, Slovensko
🏞️ Trasa: Žobrák (921 m n.m.; 49.241772, 21.169286) – Sedlo Žobrák (892 m n.m.; 49.237513, 21.172135) – Rozhľadňa Žobrák (895 m n.m.; 49.236032, 21.172934) – Sedlo Žobrák (892 m n.m.; 49.237513, 21.172135) – Priecestie na Žobráku (897 m n.m.; 49.239703, 21.170783) – Hervartov, Turistický rázcestník (481 m n.m.; 49.246187, 21.200148) – Hervartov, Parkovisko (458 m n.m.; 49.246535, 21.204321)
🆔 Označenie chodníka: červený chodník
📏 Dĺžka: približne 4,0 km
⏲️ Čas chôdze: približne 1:10 h
↗️ Suma prístupov: 0 m
↘️ Zostup: 460 m

00:00:31 Žobrák
00:03:41 Priecestie na Žobráku
00:06:06 Kaplnková
00:07:04 Križovatka modrého chodníka a červeného chodníka
00:07:15 Sedlo Žobrák
00:09:31 Stará rozhľadňa
00:10:35 Rozhľadňa Žobrák
00:19:27 Sedlo Žobrák
00:19:38 Križovatka modrého chodníka a červeného chodníka
00:20:53 Kaplnková
00:23:39 Priecestie na Žobráku
00:30:01 Jančíkova, Turistický prístrešok
00:43:1 Sklynarův laz, Turistický prístrešok
01:00:43 Kaplnková
01:03:33 Hervartov, smerovník
01:03:59 Potok
01:07:05 Kostol sv. Františka z Assisi
01:08:17 Hervartov, parkovisko

Čergov – pohorie na severnom Slovensku. Patrí do Východných Beskýd v reťazci Vnútorných Východných Karpát. Najvyšším vrchom je Minčol s výškou 1157 m n. m.
Pohorie má tvar elipsy s dlhšou osou smerujúcou zo severozápadu na juhovýchod. Z východu hraničí s Ondavskou vrchovinou, z juhu s Beskydským predhorím, zo západu so Spišsko-šarišským medzihorím a na severe tvorí okrem Ľubovnianskej vrchoviny menšiu časť štátnej hranice s Poľskom. .
Pohorie Čergov je budované prevažne karpatským flyšom. Sú vybudované z hrubozrnných až zlepencových pieskovcov magurských vrstiev. Z juhozápadu ich sprevádzajú vápencové skaly Pieninského bradlového pásma.
Pohorie Čergov je pokryté zmiešanými lesmi s prevahou listnatých stromov, prevažne buka, ale aj platanu, hrabu, duba a brezy. Z ihličnanov tu rastie smrek. Lesy sú útočiskom mnohých druhov živočíchov, vrátane veľkých cicavcov. Vrcholové časti pohoria pokrývajú pasienky pripomínajúce Bieszczady.

Žobrák – vrch s výškou 921 m n. m. na východnom okraji pohoria Čergov na severnom Slovensku. Vrchol hrebeňa tiahnuceho sa severne od vrcholu Čergov cez Bukový vrch. Zalesnený vrchol sa nachádza mimo chodníka. Južne od vrcholu sa nachádza vyhliadková veža so širokým výhľadom na Nízke Beskydy: Busov a Ondavskú vrchovinu.

Video natočené 23. marca 2023.

🇬🇧
The second part of the spring hike in the Čergov Mountains in Slovakia. We descend from Žobrák Mountain to a glade with an lookout tower, from which there are extensive views of the Low Beskid Mountains, Ondawskie Foothills and the Čergov Mountains. Then we return to the crossroads near Žobrák, from where we descend along the red trail to Herwartov. Stations of the Way of the Cross carved in wood have been placed along the trail.

🚶 Virtual hike: Descent from Žobrák Mountain to Hervartov, Slovakia
🏞️ Route: Žobrák Mountain (921 m a.s.l.; 49.241772, 21.169286) – Žobrák Pass (892 m a.s.l.; 49.237513, 21.172135) – Žobrák lookout tower (895 m a.s.l.; 49.236032, 21.172934) – Žobrák Pass (892 m a.s.l.; 49.237513, 21.172135) – Crossing at Žobrák (897 m a.s.l.; 49.239703, 21.170783) – Hervartov, signpost (481 m a.s.l.; 49.246187, 21.200148) – Hervartov, parking (458 m a.s.l.; 49.246535, 21.204321)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 4.0 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 0 m
↘️ Sum down: 460 m

00:00:31 Žobrák
00:03:41 Crossing at Žobrák
00:06:06 Chapel
00:07:04 Crossing of the blue and the red trails
00:07:15 Žobrák Pass
00:09:31 Old lookout tower
00:10:35 Žobrák lookout tower
00:19:27 Žobrák Pass
00:19:38 Crossing of the blue and the red trails
00:20:53 Chapel
00:23:39 Crossing at Žobrák
00:30:01 Jančíkova, tourist shelter
00:43:11 Sklynaruv laz, tourist shelter
01:00:43 Chapel
01:03:33 Hervartov, signpost
01:03:59 Stream
01:07:05 Church of St. Francis of Assisi
01:08:17 Hervartov, parking

Čergov Mountains – mountain range in northern Slovakia. It belongs to the Eastern Beskids in the chain of the Inner Eastern Carpathians. The highest peak is Minčol with a height of 1157 m a.s.l.
The range has the shape of an ellipse with the longer axis running from the north-west to the south-east. From the east it borders with the Ondavská vrchovina, from the south with the Beskydské predhorie, from the west with the Spišsko-šarišské medzihorie, and in the north, apart from the Ľubovnianska vrchovina, it forms a smaller part of the state border with Poland.
The Čergov Mountains are built mainly of Carpathian flysch. They are built of coarse-grained and even conglomerate sandstones of the Magura beds. From the south-west they are accompanied by limestone rocks of the Pieniny Klippen Belt.
The Čergov Mountains are covered with mixed forests with a predominance of deciduous trees, mostly beech, but also sycamore, hornbeam, oak and birch. Spruce grows here from conifers. Forests are a refuge for many species of animals, including large mammals. The top parts of the range are covered with pastures reminiscent of the Bieszczady Mountains.

Žobrák – a peak with a height of 921 m a.s.l. on the eastern edge of the Čergov Mountains in northern Slovakia. The culmination of the ridge stretching north from the Čergov peak through Bukový vrch. The wooded peak is located off the trail. To the south of the peak there is an observation tower with a wide view of the Low Beskid Mountains: Busov and Ondavská vrchovina.

The film was recorded on March 23, 2023.

Region