Druhá časť túry v pohorí Čergov na Slovensku. Schádzame z Minčola, najvyššieho vrchu tohto pohoria, a potom po červenej cez Sedlo Uhlisko vchádzame na Malý Minčol. Na vrchole je rozľahlá paseka, z ktorej sú ďaleké výhľady len severozápadným smerom na Pieniny a Sączské Beskydy a východným smerom na štíty Čergovského pohoria. Z Malého Minčola sa vydáme na východ a cez Sedlo Hajduška vystúpime na Pálenicu. O pár sto metrov ďalej opúšťame modrú značku a lesnými cestami sa vydáme k Banskému potoku, popri ktorom sa dostaneme do Livovskej Huty.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Zostup z Minčola cez Malý Minčol do Livovskej Huty, Slovensko
🏞️ Trasa: Minčol (1157 m n.m.; 49.234540, 20.989041) – Sedlo Uhlisko (965 m n.m.; 49.240460, 21.002700) – Malý Minčol (1054 m n.m.; 49.255157, 21.004218) – Sedlo Hajduška (975 m n.m.; 49.257059, 21.009623) – Pálenica (993 m n.m.; 49.261530, 21.018453) – Livovská Huta (660 m n.m.; 49.243903, 21.033690)
🆔 Označenie chodníka: červený chodník, modrý chodník, cesty vyznačené na mape
📏 Dĺžka: približne 7,8 km
⏲️ Čas chôdze: približne 2:30 h
↗️ Suma prístupov: 114 m
↘️ Zostup: 622 m

00:00:22 Minčol
00:01:15 Križovanie žltých, zelených, modrých a červených chodníkov
00:22:21 Prameň
00:38:48 Sedlo Uhlisko
00:38:59 Prechod zelenej a červenej značky
01:08:18 Malý Minčol
01:08:29 Križovatka zeleného, modrého a červeného chodníka
01:21:11 Sedlo Hajduška
01:21:23 Križovatka modrého a žltého chodníka
01:35:18 Zostup z chodníka
01:36:42 Pálenica
01:40:30 Návrat na modrý chodník
01:49:40 Zostup z chodníka
02:06:17 Banský potok
02:09:00 Potok
02:15:40 Banský potok
02:26:38 Livovská Huta, hlavná cesta
02:30:01 Topľa Rieka
02:31:25 Livovská Huta
02:32:00 Pomník Padlým v II. svetovej vojne

Čergov – pohorie na severnom Slovensku. Patrí do Východných Beskýd v reťazci Vnútorných Východných Karpát. Najvyšším vrchom je Minčol s výškou 1157 m n. m.
Pohorie má tvar elipsy s dlhšou osou smerujúcou zo severozápadu na juhovýchod. Z východu hraničí s Ondavskou vrchovinou, z juhu s Beskydským predhorím, zo západu so Spišsko-šarišským medzihorím a na severe tvorí okrem Ľubovnianskej vrchoviny menšiu časť štátnej hranice s Poľskom. .
Pohorie Čergov je budované prevažne karpatským flyšom. Sú vybudované z hrubozrnných až zlepencových pieskovcov magurských vrstiev. Z juhozápadu ich sprevádzajú vápencové skaly Pieninského bradlového pásma.
Pohorie Čergov je pokryté zmiešanými lesmi s prevahou listnatých stromov, prevažne buka, ale aj platanu, hrabu, duba a brezy. Z ihličnanov tu rastie smrek. Lesy sú útočiskom mnohých druhov živočíchov, vrátane veľkých cicavcov. Vrcholové časti pohoria pokrývajú pasienky pripomínajúce Bieszczady.

Malý Minčol – vrch s výškou 1054 m n. m. Nachádza sa v centrálnej časti pohoria Čergov na Slovensku. Nachádza sa v severnej časti hlavného hrebeňa, ktorý vedie z hory Minčol severným smerom na horu Murianik. Západné a juhozápadné svahy odvodňuje potok Soliská, severný svah Večný potok, juhovýchodné svahy Krížovský a Banský potok. Vrchol je čiastočne zalesnený. Z vyhliadok možno obdivovať okolité štíty Čergovských a Busovských vrchov a tiež Levočské vrchy, štíty Vysokých Tatier, Spišskej Magury, Ľubovnianskej vrchoviny, Pienin a pohraničných vrchov južného Poľska.

Video natočené 10. mája 2023.

🇬🇧
The second part of the hike in the Čergov Mountains in Slovakia. We descend from Minčol, the highest peak of this mountain range, and then follow the red trail, through the Uhlisko Pass, we enter Malý Minčol. At the top there is a vast glade, from which distant views are only in the north-western direction to the Pieniny Mountains and Sącz Beskid Mountains and in the eastern direction to the peaks of the Čergov Mountains. From Malý Minčol we head east and through the Hajduška Pass we ascend Pálenica. A few hundred meters further, we leave the blue trail and follow the forest roads to the Banský stream, along which we reach Livovská Huta.

🚶 Virtual hike: Descent from Minčol through Malý Minčol to Livovská Huta, Slovakia
🏞️ Route: Minčol Mountain (1157 m a.s.l.; 49.234540, 20.989041) – Uhlisko Pass (965 m a.s.l.; 49.240460, 21.002700) – Malý Minčol Mountain (1054 m a.s.l.; 49.255157, 21.004218) – Hajduška Pass (975 m a.s.l.; 49.257059, 21.009623) – Pálenica Mountain (993 m a.s.l.; 49.261530, 21.018453) – Livovská Huta (660 m a.s.l.; 49.243903, 21.033690)
🆔 Trail designation: red trail, blue trail, path and roads marked on the map
📏 Length: about 7.8 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 114 m
↘️ Sum down: 622 m

00:00:22 Minčol Mountain
00:01:15 Crossing of the yellow, green, blue and the red trails
00:22:21 Spring
00:38:48 Uhlisko Pass
00:38:59 Crossing of the green and the red trails
01:08:18 Malý Minčol Mountain
01:08:29 Crossing of the blue, yellow and the red trails
01:21:11 Hajduška Pass
01:21:23 Crossing of the blue and the yellow trails
01:35:18 Going off the trail
01:36:42 Pálenica Mountain
01:40:30 Return to the blue trail
01:49:40 Going off the trail
02:06:17 Banský potok
02:09:00 Stream
02:15:40 Banský potok
02:26:38 Livovská Huta, main road
02:30:01 Topľa River
02:31:25 Livovská Huta
02:32:00 Pomník Padlým v II. svetovej vojne

Čergov Mountains – mountain range in northern Slovakia. It belongs to the Eastern Beskids in the chain of the Inner Eastern Carpathians. The highest peak is Minčol with a height of 1157 m a.s.l.
The range has the shape of an ellipse with the longer axis running from the north-west to the south-east. From the east it borders with the Ondavská vrchovina, from the south with the Beskydské predhorie, from the west with the Spišsko-šarišské medzihorie, and in the north, apart from the Ľubovnianska vrchovina, it forms a smaller part of the state border with Poland.
The Čergov Mountains are built mainly of Carpathian flysch. They are built of coarse-grained and even conglomerate sandstones of the Magura beds. From the south-west they are accompanied by limestone rocks of the Pieniny Klippen Belt.
The Čergov Mountains are covered with mixed forests with a predominance of deciduous trees, mostly beech, but also sycamore, hornbeam, oak and birch. Spruce grows here from conifers. Forests are a refuge for many species of animals, including large mammals. The top parts of the range are covered with pastures reminiscent of the Bieszczady Mountains.

Malý Minčol – a peak with a height of 1054 m a.s.l. located in the central part of the Čergov Mountains in Slovakia. It is located in the northern part of the main ridge that leads from Minčol Mountain in a northerly direction to Murianik Mountain. The western and south-western slopes are drained by the Soliská stream, the northern slope is drained by the Večný stream, and the south-eastern slopes by the Krížovský and Banský streams. The peak is partially forested. From the vantage points, you can admire the surrounding peaks of the Čergov and Busov mountains as well as Levočské vrchy, the peaks of the High Tatras, Spišská Magura, Ľubovnianska vrchovina Mountains, Pieniny Mountains and border hills of southern Poland.

The film was recorded on May 10, 2023.

Region