Region: Jura Krakowsko-Częstochowska / Krakow-Częstochowa Upland

🇵🇱
Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny znajdujący się w południowej Polsce. Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Krakowem a Częstochową i dzieli się na następujące mezoregiony fizycznogeograficzne: Wyżynę Częstochowską, Wyżynę Olkuską, Rów Krzeszowicki, Garb Tenczyński.
Najwyższe wzniesienia to Góra Zamkowa (515,6 m), Grodzisko (512,8 m), Wielka Skała (512,8 m), Kapucyn (502 m).
Unikatowy krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej tworzą zjawiska krasowe. Do zjawisk tych należą przede wszystkim jaskinie, krasowe doliny, zagłębienia pozbawione powierzchniowych odpływów, liczne wywierzyska, a także różnorodne formy rozwinięte na powierzchniach odsłoniętych skał. Południową części Wyżyny porastają bogate gatunkowo bory mieszane, na północy przechodzą one w ubogie lasy sosnowe.

🇬🇧
Krakow-Częstochowa Upland – a geographical macroregion located in southern Poland. It forms a belt of approximately 80 km, between Krakow and Częstochowa and is divided into the following physico-geographic mesoregions: Częstochowa Upland, Olkusz Upland, Rów Krzeszowicki, and Garb Tenczyński.
The highest hills are Góra Zamkowa (515.6 m), Grodzisko (512.8 m), Wielka Skała (512.8 m), and Kapucyn (502 m).
The unique landscape of the Kraków-Częstochowa Upland is created by karst phenomena. These phenomena include, first and foremost, caves, karst valleys, depressions without surface runoff, numerous uplifts, as well as various forms developed on the surfaces of exposed rocks. The southern part of the Upland is overgrown with rich mixed forests, in the north they pass into poor pine forests.