Wędrówka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej do miejscowości Jaroszowiec. Niebieska ścieżka edukacyjna prowadzi przez Rezerwat Góra Stołowa. Na początku wędrówki podchodzimy przez nieczynny stok narciarski na widokową Skałę Maniakówkę. Dalej wędrując przez bukowy las odwiedzamy Jaskinię Lodową a następnie wchodzimy na wzgórze Pod wieżą, będące najwyższym punktem w rezerwacie. Po zejściu ze wzgórza dochodzimy do nieczynnego kamieniołomu. Wędrówkę kończymy w miejscu wyjścia, czyli pod Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka po Rezerwacie Przyrody Góra Stołowa w Jaroszowcu, Polska
🏞️ Trasa: Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu (361 m n.p.m.; 50.337120, 19.597174) – Skała Maniakówka (421 m n.p.m.; 50.339226, 19.592936) – Jaskinia Lodowa (437 m n.p.m.; 50.345269, 19.594631) – Jaskinia Błotna, skrzyżowanie szlaków (395 m n.p.m.; 50.345159, 19.602013) – Pod Wieżą (447 m n.p.m.; 50.344618, 19.596659) – Kamieniołom (404 m n.p.m.; 50.340270, 19.600407) – Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu (361 m n.p.m.; 50.337120, 19.597174)
🆔 Oznaczenie: Ścieżka dydaktyczna niebieska
📏 Długość: około 4,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 181 m
↘️ Suma zejść: 173 m

00:00:21 Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu
00:00:35 Pomnik Jana Pawła II
00:01:51 Początek ścieżki dydaktycznej niebieskiej
00:02:02 Skrzyżowanie czerwonego i żółtego szlaku
00:04:19 Rezerwat Przyrody Góra Stołowa im. Ryszarda Malika
00:04:58 Skrzyżowanie ścieżki edukacyjnej niebieskiej i żółtego szlaku
00:05:31 Nieczynny wyciąg narciarski
00:11:18 Skała Maniakówka
00:21:06 Skrzyżowanie ścieżki edukacyjnej niebieskiej i żółtego szlaku
00:29:45 Jaskinia Lodowa
00:39:46 Skrzyżowanie ścieżki edukacyjnej niebieskiej, żółtego i czerwonego szlaku
00:44:38 Jaskinia Błotna, skrzyżowanie ścieżki edukacyjnej niebieskiej, żółtego i czerwonego szlaku
00:52:14 Pod Wieżą
01:04:14 Kamieniołom
01:11:38 Skrzyżowanie ścieżki edukacyjnej niebieskiej i żółtego szlaku
01:13:33 Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Rezerwat Przyrody Góra Stołowa im. Ryszarda Malika – leśny rezerwat przyrody o powierzchni 96,09 ha, w gminie Klucze, w nadleśnictwie Olkusz utworzony 25 maja 2021 r. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu leśnego złożonego z naturalnych zbiorowisk leśnych: żyznej buczyny sudeckiej , jaworzyny z języcznikiem, storczykowej buczyny karpackiej, stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów oraz zróżnicowanej rzeźby obszaru. Na terenie rezerwatu znajduje się z wiele wapiennych ostańców tworzących Stołową Górę, Ostrą Górę i Skałę pod Wieżą. W obrębie skał występuje 11 jaskiń, m.in. Jaskinia Błotna o długości 140 m i głębokości 42 m, Jaskinia Lodowa o długości 30 m, Jaskinia Pod Porzeczką, długości 67 m i deniwelacji 15 m, posiadająca formę szczelinowatego wąwozu, częściowo nakrytego stropem ze skalnych bloków.

Film zarejestrowany w dniu 28 listopada 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hiking the Stołowa Hill Reserve in Jaroszowiec, Poland
🏞️ Route: Sanctuary of the Blessed Virgin Mary, Help of Christians in Jaroszowiec (361 m a.s.l.; 50.337120, 19.597174) – Maniakówka Rock (421 m a.s.l.; 50.339226, 19.592936) – Lodowa Cave (437 m a.s.l.; 50.345269, 19.594631) – Błotna Cave, crossing of trails (395 m a.s.l.; 50.345159, 19.602013) – Pod Wieżą Hill (447 m a.s.l.; 50.344618, 19.596659) – Quarry (404 m a.s.l.; 50.340270, 19.600407) – Sanctuary of the Blessed Virgin Mary, Help of Christians in Jaroszowiec (361 m a.s.l.; 50.337120, 19.597174)
🆔 Trail designation: Blue educational trail
📏 Length: about 4.6 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 181 m
↘️ Sum down: 173 m

00:00:21 Sanctuary of the Blessed Virgin Mary, Help of Christians in Jaroszowiec
00:00:35 Monument to John Paul II
00:01:51 The beginning of the blue educational trail
00:02:02 Crossroads of the red trail and yellow trail
00:04:19 Góra Stołowa Nature Reserve
00:04:58 Crossroads of the blue educational trail and the yellow trail
00:05:31 Closed ski lift
00:11:18 Maniakówka Rock
00:21:06 Crossroads of the blue educational trail and the yellow trail
00:29:45 Lodowa Cave
00:39:46 Crossroads of the blue educational trail, the yellow trail and the red trail
00:44:38 Błotna Cave, crossroads of the blue educational trail, the yellow trail, the red trail and the green trail
00:52:14 Pod Wieżą Hill
01:04:14 Quarry
01:11:38 Crossroads of the blue educational trail and the yellow trail
01:13:33 Sanctuary of the Blessed Virgin Mary, Help of Christians in Jaroszowiec

Kraków-Częstochowa Upland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Góra Stołowa Nature Reserve for them. Ryszard Malik – forest nature reserve with an area of 96.09 ha, in the Klucze commune, in the Olkusz forest district, created on May 25, 2021. The purpose of protection in the reserve is to preserve the forest ecosystem consisting of natural forest communities: fertile Sudeten beech, sycamore with tongue, orchid beech Carpathian, sites of protected species of plants and fungi, and the varied relief of the area. In the reserve, there are many limestone outliers that make up Stołowa Góra, Ostra Góra and Skała pod Wieżą. There are 11 caves within the rocks, incl. Błotna Cave 140 m long and 42 m deep, Lodowa Cave 30 m long, Pod Porzeczką Cave, 67 m long and 15 m height difference, in the form of a crevice ravine, partially covered with a ceiling made of rock blocks.

The film was recorded on November 28, 2021.

Region