Wirtualna wędrówka po Rezerwacie Parkowe na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zaczynamy ją pod skałą Ostrężnik, skąd Szlakiem Orlich Gniazd dochodzimy do skał Diabelskie Mosty. Idąc dalej czerwonym szlakiem docieramy do wczesnośredniowiecznego grodziska Wały. Następnie przy skrzyżowaniu szlaków odwiedzamy osobliwą Grotę Niedźwiedzią. Z groty kontynuujemy wędrówkę Doliną Wiercicy zielonym szlakiem. Przy zalewie Amerykan przechodzimy mostkiem na drugą stronę rzeki i brzegiem zalewu dochodzimy do parkingu w Złotym Potoku.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka Szlakiem Orlich Gniazd po Rezerwacie Parkowe, Polska
🏞️ Trasa: Jaskinia Ostrężnicka (356 m n.p.m.; 50.674998, 19.401051) – Diabelskie Mosty (339 m n.p.m.; 50.683109, 19.410310) – Osiedle Wały (377 m n.p.m.; 50.692244, 19.419172) – Grota Niedźwiedzia (327 m n.p.m.; 50.698262, 19.426634) – Złoty Potok, parking (290 m n.p.m.; 50.704184, 19.431338)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 5,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 192 m
↘️ Suma zejść: 230 m

00:00:50 Jaskinia Ostrężnicka
00:07:09 Skrzyżowanie czarnego, czerwonego i niebieskiego szlaku
00:21:54 Diabelskie Mosty
00:28:16 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:42:08 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:45:32 Zejście ze szlaku
00:46:11 Osiedle Wały
00:55:27 Powrót na czerwony szlak
01:04:34 Staw Zielony
01:05:09 Skrzyżowanie czerwonego i żółtego szlaku
01:06:36 Jaskinia
01:08:07 Skrzyżowanie czerwonego, żółtego i zielonego szlaku
01:09:28 Grota Niedźwiedzia
01:15:58 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku
01:17:14 Zejście ze szlaku
01:17:44 Staw Amerykan
01:17:58 Wiercica
01:22:45 Złoty Potok, parking

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Rezerwat przyrody Parkowe – rezerwat leśny na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, położony w miejscowościach Złoty Potok i Siedlec, w województwie śląskim. Teren rezerwatu porastają różnorodne zespoły leśne: łęg jesionowo-olszowy, grąd subkontynentalny, buczyna sudecka, ciepłolubna buczyna storczykowa, kwaśna buczyna niżowa, bory mieszane sosnowo-dębowe i świeży bór sosnowy. W obrębie rezerwatu znajdują się liczne ostańce, m.in. Diabelskie Mosty, Skała z Krzyżem, Brama Twardowskiego, a także jaskinie i schroniska (m.in. Grota Niedźwiedzia). We wschodniej części rezerwatu ze Źródła Elżbiety i Źródła Zygmunta wypływa rzeka Wiercica.

Osiedle Wały – wczesnośredniowieczny gród w Dolinie Wiercicy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, około 3 km na południowy zachód od miejscowości Złoty Potok w województwie śląskim. Wały ziemne są pozostałością przedhistorycznego grodziska obronnego zamieszkiwanego w VIII i IX wieku, a powtórnie w XI i XII wieku n.e. W skalistej części wzgórza urywającej się przepaścią w kierunku doliny Wiercicy znajdował się tzw. gródek o powierzchni 1140 m2. Poniżej znajdowały się dwa przedgrodzia, każde ogrodzone oddzielnym wałem ziemnym. Gródek i przedgrodzia zabudowane były domami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Film zarejestrowany w dniu 3 maja 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hiking the Trail of the Eagles’ Nests in the Parkowe Reserve, Poland
🏞️ Route: Ostrężnik Cave (356 m a.s.l.; 50.674998, 19.401051) – Diabelskie Mosty Rock (339 m a.s.l.; 50.683109, 19.410310) – Wały Settlement (377 m a.s.l.; 50.692244, 19.419172) – Bear’s Grotto (327 m a.s.l.; 50.698262, 19.426634) – Złoty Potok, parking (290 m a.s.l.; 50.704184, 19.431338)
🆔 Trail designation: blue trail, red trail, green trail
📏 Length: about 5.2 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 192 m
↘️ Sum down: 230 m

00:00:50 Ostrężnik Cave
00:07:09 Crossing of the black trail, the red trail and the blue trail
00:21:54 Diabelskie Mosty Rock
00:28:16 Crossing of the red trail and the green trail
00:42:08 Crossing of the red trail and the green trail
00:45:32 Going off the trail
00:46:11 Wały Settlement
00:55:27 Return to the red trail
01:04:34 Green Pond
01:05:09 Crossing of the red trail and the yellow trail
01:06:36 Cave
01:08:07 Crossing of the red trail, the yellow trail and the green trail
01:09:28 Bear’s Grotto
01:15:58 Crossing of the yellow trail and the green trail
01:17:14 Going off the trail
01:17:44 Amerykan Pond
01:17:58 Wiercica River
01:22:45 Złoty Potok, parking

Kraków-Częstochowa Upland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Parkowe Nature Reserve – a forest reserve in the Kraków-Częstochowa Upland, located in Złoty Potok and Siedlec, in the Silesian Province. The area of the reserve is covered with various forest complexes: ash and alder riparian forests, subcontinental oak-hornbeam forest, Sudeten beech forest, thermophilic orchid beech forest, acidic lowland beech forest, mixed pine and oak forests and fresh pine forest. Within the reserve there are numerous inselbergs, incl. Diabelskie Mosty, Skała z Krzyżem, Brama Twardowskiego, as well as caves and shelters (including the Bear’s Grotto). In the eastern part of the reserve, the Wiercica River flows from the Elżbieta and Zygmunt Springs.

Wały Settlement – an early medieval stronghold in the Wiercica Valley in the Kraków-Częstochowa Upland, about 3 km south-west of Złoty Potok in the Silesian Voivodeship. The earth ramparts are a remnant of a prehistoric fortified settlement inhabited in the 8th and 9th centuries, and again in the 11th and 12th centuries AD. The so-called a stronghold with an area of 1140 m2. Below, there were two forewaters, each fenced with a separate earth rampart. Stronghold and the outskirts were built up with residential and farm houses.

The film was recorded on May 3, 2022.

Region