Spacer po Rezerwacie Pazurek na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Z parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 783 podchodzimy do rezerwatu szlakiem spacerowym niebieskim. Następnie szlakiem spacerowym czerwonym prowadzącym przez różnorodne obszary leśne obchodzimy dookoła rezerwat. W jego środkowej części odwiedzamy Zubowe Skały, grupę wapiennych skał będących główną atrakcją rezerwatu.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po Rezerwacie Przyrody Pazurek, Polska
🏞️ Trasa: Rezerwat Pazurek, parking (387 m n.p.m.; 50.327663, 19.630456) – Skrzyżowanie szlaków po południowej stronie rezerwatu (413 m n.p.m.; 50.324901, 19.622969) – Skrzyżowanie szlaków przy stacji kolejowej Jaroszowiec (347 m n.p.m.; 50.340096, 19.619238) – Zubowe Skały (440 m n.p.m.; 50.335402, 19.626340) – Rezerwat Pazurek, parking (387 m n.p.m.; 50.327663, 19.630456)
🆔 Oznaczenie: szlak spacerowy niebieski, szlak spacerowy czerwony
📏 Długość: około 5,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 151 m
↘️ Suma zejść: 151 m

00:00:22 Rezerwat Pazurek, parking
00:02:09 Droga wojewódzka nr 783
00:08:52 Skrzyżowanie zielonego szlaku i szlaków spacerowych niebieskiego i czerwonego
00:20:00 Skrzyżowanie zielonego szlaku i szlaku spacerowego czerwonego
00:39:48 Schron turystyczny
00:44:27 Skrzyżowanie zielonego szlaku i szlaków spacerowych niebieskiego i czerwonego przy stacji kolejowej Jaroszowiec
00:55:57 Skrzyżowanie zielonego szlaku i szlaku spacerowego czerwonego
00:56:50 Zubowe Skały
01:03:41 Skrzyżowanie zielonego szlaku i szlaku spacerowego czerwonego
01:07:03 Skrzyżowanie zielonego szlaku i szlaków spacerowych niebieskiego i czerwonego
01:13:45 Rezerwat Pazurek, parking

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Rezerwat Przyrody Pazurek – rezerwat leśny i przyrody nieożywionej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w pobliżu wsi Pazurek w Małopolsce. Został utworzony w 2008 roku i zajmuje obszar 187,91 ha.
Najwyższym wzniesieniem na terenie rezerwatu są Zubowe Skały (440 m n.p.m.), które tworzą niezwykłe skalne miasto. Niektóre ze skał są obiektem wspinaczki skalnej. Największą część powierzchni rezerwatu porasta buczyna sudecka, gdzie w runie leśnym rośnie chroniony i rzadko spotykany żywiec dziewięciolistny, a także miesiącznica trwała i czosnek niedźwiedzi. Wilgotne i chłodne północne stoki porasta jaworzyna górska.

Zubowe Skały – grupa skał w rezerwacie przyrody Pazurek pomiędzy miejscowościami Pazurek i Jaroszowiec w województwie małopolskim. Zubowe Skały znajdują się w lesie w środkowej części rezerwatu. Zbudowane są z twardych wapieni skalistych. Mają wysokość do 18 m, ściany połogie, pionowe lub przewieszone i różnorodne kształty. Na niektórych z nich uprawiana była wspinaczka skalna i skałom tym wspinacze nadali nazwy: Babka I, Babka II, Biała, Boczny Mur, Główny Mur, Kwadratowa, Ostatnia, Zielona Ściana.

Film zarejestrowany w dniu 2 stycznia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Walk around the Pazurek Nature Reserve, Poland
🏞️ Route: Pazurek Reserve, parking (387 m a.s.l.; 50.327663, 19.630456) – The crossing of trails on the southern side of the reserve (413 m a.s.l.; 50.324901, 19.622969) – The crossing of trails at the Jaroszowiec railway station (347 m a.s.l.; 50.340096, 19.619238) – Zubowe Rocks (440 m a.s.l.; 50.335402, 19.626340) – Pazurek Reserve, parking (387 m a.s.l.; 50.327663, 19.630456)
🆔 Trail designation: blue walking trail, red walking trail
📏 Length: about 5.5 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 151 m
↘️ Sum down: 151 m

00:00:22 Pazurek Reserve, parking
00:02:09 Provincial road No. 783
00:08:52 Crossing of the green trail and the blue and the red walking trails
00:20:00 Crossing of the green trail and the red walking trails
00:39:48 Tourist shelter
00:44:27 The crossing of the green trail and the blue and the red walking trails at the Jaroszowiec railway station
00:55:57 Crossing of the green trail and the red walking trails
00:56:50 Zubowe Rocks
01:03:41 Crossing of the green trail and the red walking trails
01:07:03 Crossing of the green trail and the blue and the red walking trails
01:13:45 Pazurek Reserve, parking

Kraków-Częstochowa Upland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Pazurek Nature Reserve – a forest and inanimate nature reserve in Jura Krakowsko-Częstochowska, near the village of Pazurek in Lesser Poland. It was established in 2008 and covers an area of 187.91 ha.
The highest hill in the reserve is Zubowe Skały (440 m above sea level), which form an unusual rock town. Some of the rocks are rock climbing. The largest part of the reserve is covered with the Sudeten beech forest, where in the undergrowth there is a protected and rare nine-leaf livestock, as well as perennial and bear garlic. The wet and cool northern slopes are covered with mountain sycamore trees.

Zubowe Rocks – a group of rocks in the Pazurek nature reserve between the villages of Pazurek and Jaroszowiec in the Lesser Poland Voivodeship. Zubowe Skały are located in the forest in the central part of the reserve. They are built of hard rocky limestones. They are up to 18 m high, have vertical or overhang walls and various shapes. Rock climbing was practiced on some of them, and the climbers named these rocks: Grandmother I, Grandmother II, Biała, Side Wall, Main Wall, Square, Last, Green Wall.

The film was recorded on January 2, 2022.

Region