Wirtualna wędrówka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Z parkingu pod Klasztorem Sióstr Norbertanek w Imbramowicach wędrujemy Doliną Dłubni w górę rzeki. Odwiedzamy cenne przyrodniczo i krajobrazowo Źródło Hydrografów, Skałę z Krzyżem i wchodzimy na punkt widokowy z rozległą panoramą Doliny Dłubni. Okrążamy polami wąwóz prowadzący z powrotem do doliny i dalej wzdłuż rzeki dochodzimy do Glanowa.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka po Dolinie Dłubni, Polska
🏞️ Trasa: Imbramowice, Klasztor Sióstr Norbertanek (326 m n.p.m.; 50.301946, 19.871227) – Imbramowice, Kościół pw. Św. Benedykta Opata (348 m n.p.m.; 50.304459, 19.864172) – Źródło Hydrografów (325 m n.p.m.; 50.301909, 19.862895) – Skała z Krzyżem (339 m n.p.m.; 50.303821, 19.851721) – Punkt widokowy (375 m n.p.m.; 50.305702, 19.839034) – Glanów (384 m n.p.m.; 50.316377, 19.811021)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, polne ścieżki
📏 Długość: około 8,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 225 m
↘️ Suma zejść: 169 m

00:00:37 Imbramowice, Klasztor Sióstr Norbertanek
00:00:56 Skrzyżowanie niebieskiego i czarnego szlaku
00:01:40 Kapliczka św. Nepomucena
00:02:43 Ochotnicza Straż Pożarna w Imbramowicach
00:03:56 Kapliczka słupowa
00:04:53 Przystanek autobusowy
00:05:08 Skrzyżowanie niebieskiego i czarnego szlaku
00:05:18 Biały Domek
00:10:01 Imbramowice, Kościół pw. Św. Benedykta Opata
00:13:43 Dłubnia
00:14:50 Źródło Hydrografów
00:17:57 Dłubnia
00:30:47 Dłubnia
00:32:11 Kamieniołom
00:33:18 Skała z Krzyżem
00:42:38 Dłubnia
00:45:54 Zejście ze szlaku
00:50:26 Punkt widokowy
01:22:43 Powrót na niebieski szlak
01:34:18 Dłubnia
01:56:30 Kapliczka
02:05:07 Glanów

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Dolina Dłubni – dolina rzeki Dłubni znajdująca się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Rozciąga się na długości ponad 40 km od Jangrota poprzez Imbramowice w kierunku południowo-wschodnim po okolice Krakowa, gdzie Dłubnia wpada do Wisły. Początek rzece dają źródła szczelinowe w Jangrocie i Trzyciążu, jednak wypływy najpiękniejsze (źródła pulsujące) i najbardziej wydajne znajdują się w Imbramowicach, Ściborzycach i Sieciechowicach. Do tych najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo należą: Źródło Hydrografów i Źródło Strusi w Imbramowicach oraz Źródło Jordan w Ściborzycach.
Na odcinku od Glanowa po Imbramowice dolina głęboko wcina się w miękkie margle górnej kredy i twardsze późnojurajskie wapienne skały, na pewnym odcinku tworząc wąwóz. Na jego prawych zboczach znajdują się duże wapienne skały.

Źródło Hydrografów – źródło w dolinie Dłubni, w Imbramowicach (gmina Trzyciąż). Położone jest w pobliżu koryta Dłubni na wysokości 325 m n.p.m. Klasyfikowane jest jako źródło podzboczowe, spływowo-podpływowe, pulsujące. Odznacza się dużą wydajnością wypływu – przeciętnie około 50-60 l/s. Należy tym samym do najbardziej wydajnych źródeł Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Posiada dużą misę źródliskową o średnicy około 25 m. W jej dnie widoczny jest pulsujący wypływ wody, poruszający drobinki piasku.

Film zarejestrowany w dniu 17 lipca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hiking the Dłubnia River Valley, Poland
🏞️ Route: Imbramowice, Convent of the Norbertine Sisters (326 m a.s.l.; 50.301946, 19.871227) – Imbramowice, Church of St. Benedict the Abbot (348 m a.s.l.; 50.304459, 19.864172) – Source of Hydrographs (325 m a.s.l.; 50.301909, 19.862895) – Rock with a Cross (339 m a.s.l.; 50.303821, 19.851721) – Viewpoint (375 m a.s.l.; 50.305702, 19.839034) – Glanów (384 m a.s.l.; 50.316377, 19.811021)
🆔 Trail designation: blue trail, field paths
📏 Length: about 8.3 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 225 m
↘️ Sum down: 169 m

00:00:37 Imbramowice, Convent of the Norbertine Sisters
00:00:56 Crossing of the blue trail and the black trail
00:01:40 Chapel of St. Nepomuk
00:02:43 Volunteer Fire Department
00:03:56 Pillar chapel
00:04:53 Bust stop
00:05:08 Crossing of the blue trail and the black trail
00:05:18 White House
00:10:01 Imbramowice, Church of St. Benedict the Abbot
00:13:43 Dłubnia River
00:14:50 Source of Hydrographs
00:17:57 Dłubnia River
00:30:47 Dłubnia River
00:32:11 Quarry
00:33:18 Rock with a Cross
00:42:38 Dłubnia River
00:45:54 Going off the trail
00:50:26 Viewpoint
01:22:43 Return to the blue trail
01:34:18 Dłubnia River
01:56:30 Chapel
02:05:07 Glanów

Kraków-Częstochowa Upland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Dłubnia Valley – the Dłubnia River valley located in the Kraków-Częstochowa Upland. It stretches over 40 km from Jangrot through Imbramowice in the south-east direction to the vicinity of Krakow, where Dłubnia flows into the Vistula. The river begins with fissure springs in Jangrot and Trzyciąż, however, the most beautiful (pulsating springs) and most efficient outflows are in Imbramowice, Ściborzyce and Sieciechowice. The most valuable in terms of nature and landscape are: the Source of Hydrographs and the Ostrich Source in Imbramowice and the Jordan Source in Ściborzyce.
In the section from Glanów to Imbramowice, the valley cuts deeply into the soft upper Cretaceous marl and harder late Jurassic limestone rocks, forming a ravine on a certain section. On its right slopes there are large limestone rocks.

Source of Hydrographs – a source in the Dłubnia Valley, in Imbramowice (Trzyciąż commune). It is located near the Dłubnia riverbed at an altitude of 325 m a.s.l. It is classified as a pulsating, runoff and run-off source. It is characterized by high outflow efficiency – about 50-60 l / s on average. Thus, it is one of the most efficient springs of the Kraków-Częstochowa Upland. It has a large spring bowl with a diameter of about 25 m. At its bottom you can see a pulsating outflow of water, moving particles of sand.

The film was recorded on July 17, 2022.

Region