Letnia wędrówka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wyruszamy z Glanowa czarnym szlakiem przez Wąwóz Ostryszni do Imbramowic. Początkowo wędrujemy przez Las Glanowski a następnie wchodzimy do wąwozu, na którego lewych zboczach znajdują się liczne skały wapienne. Wąwozem dochodzimy do Imbramowic, gdzie znajduje się średniowieczny Klasztor Sióstr Norbertanek.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka po Wąwozie Ostrysznim w Imbramowicach, Polska
🏞️ Trasa: Glanów (415 m n.p.m.; 50.314633, 19.834324) – Wąwóz Ostryszni (359 m n.p.m.; 50.313352, 19.855428) – Imbramowice, Klasztor Sióstr Norbertanek (326 m n.p.m.; 50.301946, 19.871227)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, leśne ścieżki
📏 Długość: około 4,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 20 m
↘️ Suma zejść: 107 m

00:00:22 Glanów
00:30:05 Wąwóz Ostryszni
00:53:27 Imbramowice
00:54:51 Skrzyżowanie czarnego i niebieskiego szlaku
00:56:47 Imbramowice, Klasztor Sióstr Norbertanek

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Wąwóz Ostryszni – wąwóz na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się między miejscowościami Glanów i Imbramowice i ciągnie się za pasem pól uprawnych po północno-wschodniej stronie drogi łączącej te miejscowości. Jest lewym odgałęzieniem Doliny Dłubni. Nazwa pochodzi od należącego do Imbramowic przysiółka Ostrysz. Dno wąwozu i dolną część jego stromych zboczy porasta las. Wąwóz jest suchy, jego dnem płynie woda tylko po większych opadach atmosferycznych. Stały potok pojawia się dopiero przy wylocie wąwozu, już na obszarze bezleśnym. W orograficznie lewych zboczach Wąwozu Ostryczni wznosi się szereg zbudowanych z twardych wapieni skalistych skał.
15 sierpnia 1863 roku powstańcy styczniowi w wąwozie i na okolicznych terenach wsi Glanów i Imbramowice stoczyli bitwę z wojskami rosyjskimi (bitwa pod Imbramowicami i w Glanowie). Na starym cmentarzu w Imbramowicach znajduje się mogiła powstańców poległych w tej bitwie.

Film zarejestrowany w dniu 17 lipca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hiking the Ostrysz Gorge in Imbramowice, Poland
🏞️ Route: Glanów (415 m a.s.l.; 50.314633, 19.834324) – Ostrysz Gorge (359 m a.s.l.; 50.313352, 19.855428) – Imbramowice, Klasztor Sióstr Norbertanek (326 m a.s.l.; 50.301946, 19.871227)
🆔 Trail designation: black trail, forest paths
📏 Length: about 4.0 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 20 m
↘️ Sum down: 107 m

00:00:22 Glanów
00:30:05 Ostrysz Gorge
00:53:27 Imbramowice
00:54:51 Crossing of the black trail and the blue trail
00:56:47 Imbramowice, Klasztor Sióstr Norbertanek

Kraków-Częstochowa Upland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Ostrysz Gorge – a gorge in the Kraków-Częstochowa Upland. It is located between the villages of Glanów and Imbramowice and stretches across a strip of farmland on the north-eastern side of the road connecting these villages. It is the left branch of the Dłubnia Valley. The name comes from the hamlet of Ostrysz belonging to Imbramowice. The bottom of the ravine and the lower part of its steep slopes are covered with forest. The gorge is dry, its bottom flows with water only after heavy rainfall. A permanent stream appears only at the mouth of the ravine, already in a forestless area. In the orographically left slopes of the Ostrysz Gorge, there is a series of rocky rocks made of hard limestone.
On August 15, 1863, the January insurgents fought a battle with the Russian army in the gorge and in the surrounding areas of the villages of Glanów and Imbramowice (the battle of Imbramowice and Glanów). In the old cemetery in Imbramowice there is a grave of the insurgents who died in that battle.

The film was recorded on July 17, 2022.

Region