Jesienny spacer po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wędrówkę zaczynamy w Rezerwacie Góra Chełm położonego w miejscowości Hutki-Kanki. Rezerwat porasta piękny las z dominującą las buczyną sudecką, rzadko spotykaną w tej części Polski. Dalej wędrujemy Szlakiem Tysiąclecia prowadzącym przez piękne lasy Jury pomiędzy licznymi wapiennymi skałami do miejscowości Żelazko.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka z Rezerwatu Góra Chełm do wsi Żelazko, Polska
🏞️ Trasa: Rezerwat Góra Chełm (401 m n.p.m.; 50.408682, 19.496682) – Droga wojewódzka nr 791 (461 m n.p.m.; 50.416660, 19.539903) – Żelazko parking (446 m n.p.m.; 50.416701, 19.557424)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 5,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 151 m
↘️ Suma zejść: 102 m

00:00:21 Rezerwat Góra Chełm
00:55:53 Droga wojewódzka nr 791
01:08:42 Żelazko
01:13:39 Żelazko parking

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Rezerwat przyrody Góra Chełm – leśny rezerwat przyrody zlokalizowany w województwie śląskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, we wsi Hutki-Kanki. Obejmuje górne partie wzgórza, wznoszącego się nieco ponad 440 m n.p.m., znanego jako Góra Chełm lub Góra Chełmska, które jest jednym z najdalej wysuniętych na południowy zachód wzniesień Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Wzgórze ma formę ostańca, nieznacznie wyciągniętego w linii wschód-zachód i zwieńczonego licznymi formacjami skalnymi o dwóch wyraźnych kulminacjach (441 i 443 m n.p.m.). Zbudowane jest z jurajskich wapieni, mocno zerodowanych i pociętych licznymi szczelinami. W partiach szczytowych odsłaniają się lite skały wapienne.
Północne stoki góry Chełm porasta las bukowy zaliczany do żyznej buczyny sudeckiej. Mimo, że centrum występowania tego zbiorowiska leśnego znajduje się w Sudetach, to również na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej można je spotkać. Wiele drzew osiągnęło wiek 100-200 lat.
W 2003 roku w północnej części rezerwatu miał miejsce pożar. W jego wyniku spłoneło wiele drzew a pozostałe zostały osłabione. Silne wiatry łamią i przewracają osłabione drzewa. Ze względów bezpieczeństwa wstęp na górę Chełm jest obecnie zabroniony.

Film zarejestrowany w dniu 21 listopada 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hiking from the village of Żelazko through Świniuszka to Góra Chełm, Poland
🏞️ Route: Góra Chełm Reserve (401 m a.s.l.; 50.408682, 19.496682) – Provincial road No. 791 (461 m a.s.l.; 50.416660, 19.539903) – Żelazko parking (446 m a.s.l.; 50.416701, 19.557424)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 5.3 km
⏲️ Walking time: about 1:3 h
↗️ Sum of approaches: 151 m
↘️ Sum down: 102 m

00:00:21 Góra Chełm Reserve
00:55:53 Provincial road No. 791
01:08:42 Żelazko
01:13:39 Żelazko parking

Kraków-Częstochowa Upland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Góra Chełm nature reserve – a forest nature reserve located in the Silesian Voivodeship, in the Kraków-Częstochowa Upland, in the village of Hutki-Kanki. It covers the upper parts of the hill, rising slightly over 440 m a.s.l., known as Góra Chełm or Góra Chełmska, which is one of the most southwestern hills of the Kraków-Częstochowa Upland.
The hill is in the form of an outlier, slightly extended in the east-west line and crowned with numerous rock formations with two distinct culminations (441 and 443 m a.s.l.). It is built of Jurassic limestones, strongly eroded and cut with numerous fissures. In the top parts, solid limestone rocks are exposed.
The northern slopes of the Chełm mountain are covered with a beech forest classified as a fertile Sudety beech forest. Although the center of this forest community is in the Sudetes, they can also be found in the Jura Krakowsko-Częstochowska. Many trees are 100-200 years old.
In 2003, a fire broke out in the northern part of the reserve. As a result, many trees were burned down and the rest were weakened. Strong winds break weakened trees and overturn them. For safety reasons, admission to the Chełm mountain is currently prohibited.

The film was recorded on November 21, 2021.

Region