Wiosenna wędrówka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zaczynamy w Złotym Potoku przy Stawie Amerykan. Zielonym szlakiem dochodzimy do Groty Niedźwiedziej. Następnie żółtym i ponownie zielonym szlakiem przez Rezerwat Parkowe docieramy do Bramy Twardowskiego. Dalej zielonym i ponownie żółtym szlakiem wchodzimy do Rezerwatu Ostrężnik, w którym znajduje się Skała Ostrężnik z ruinami zamku na szczycie. W skale znajduje się krasowa Jaskinia Ostrężnicka.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka po Rezerwacie Parkowe i Rezerwacie Ostrężnik, Polska
🏞️ Trasa: Złoty Potok, parking (290 m n.p.m.; 50.704184, 19.431338) – Staw Amerykan (296 m n.p.m.; 50.702682, 19.431633) – Grota Niedźwiedzia (327 m n.p.m.; 50.698262, 19.426634) – Staw Zielony (303 m n.p.m.; 50.697990, 19.423866) – Brama Twardowskiego (346 m n.p.m.; 50.689739, 19.403921) – Jaskinia Ostrężnicka (356 m n.p.m.; 50.674998, 19.401051) – Skała Ostrężnik (365 m n.p.m.; 50.674828, 19.400520)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 7,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 191 m
↘️ Suma zejść: 117 m

00:00:22 Złoty Potok, parking
00:02:09 Staw Amerykan
00:03:13 Staw Amerykan
00:05:05 Rezerwat Parkowe
00:06:20 Staw Amerykan
00:08:59 Staw Amerykan
00:09:29 Wiercica
00:12:24 Skała
00:14:44 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku
00:18:24 Grota Niedźwiedzia
00:22:28 Skrzyżowanie czerwonego, żółtego i zielonego szlaku
00:23:35 Jaskinia
00:24:52 Amfiteatr
00:25:27 Skrzyżowanie czerwonego i żółtego szlaku
00:26:07 Staw Zielony
00:50:35 Skrzyżowane zielonego i żółtego szlaku
00:53:07 Skała
00:57:43 Skały
01:01:12 Brama Twardowskiego
01:25:31 Skrzyżowanie zielonego, czarnego i żółtego szlaku
01:43:18 Skrzyżowanie czarnego i żółtego szlaku
01:45:29 Skrzyżowanie czarnego, czerwonego i niebieskiego szlaku
01:48:52 Jaskinia Ostrężnicka
01:55:5 Skała Ostrężnik

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Ostrężnik – skała na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej we wsi Siedlec, w województwie śląskim. Znajduje się na wzniesieniu porośniętym lasem, na którym ustanowiono Rezerwat Przyrody Ostrężnik. Skała posiada liczne komory powstałe w wyniku zjawisk krasowych. Połączone ze sobą wąskimi korytarzami tworzą Jaskinię Ostrężnicką. Na szczycie skały znajdują się ruiny Zamku Ostrężnik.

Brama Twardowskiego – skała na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w miejscowości Siedlec w województwie śląskim. Jest to zbudowany z wapienia most skalny. Nazwę nadał mu poeta Zygmunt Krasiński, który często tędy spacerował. Skała najduje się w lesie, w obrębie Rezerwatu Przyrody Parkowe.

Film zarejestrowany w dniu 3 maja 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hiking the Parkowe Reserve and Ostrężnik Reserve, Poland
🏞️ Route: Złoty Potok, parking (290 m a.s.l.; 50.704184, 19.431338) – Amerykan Pond (296 m a.s.l.; 50.702682, 19.431633) – Bear’s Grotto (327 m a.s.l.; 50.698262, 19.426634) – Green Pond (303 m a.s.l.; 50.697990, 19.423866) – Twardowski Gate (346 m a.s.l.; 50.689739, 19.403921) – Ostrężnik Cave (356 m a.s.l.; 50.674998, 19.401051) – Ostrężnik Rock (365 m a.s.l.; 50.674828, 19.400520)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail, blue trail
📏 Length: about 7.1 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 191 m
↘️ Sum down: 117 m

00:00:22 Złoty Potok, parking
00:02:09 Amerykan Pond
00:03:13 Amerykan Pond
00:05:05 Parkowe Reserve
00:06:20 Amerykan Pond
00:08:59 Amerykan Pond
00:09:29 Wiercica River
00:12:24 Rock
00:14:44 Crossing of the yellow trail and the green trail
00:18:24 Bear’s Grotto
00:22:28 Crossing of the red trail, the yellow trail and the green trail
00:23:35 Cave
00:24:52 Amphitheater
00:25:27 Crossing of the red trail and the yellow trail
00:26:07 Green Pond
00:50:35 Crossing of the green trail and the yellow trail
00:53:07 Rock
00:57:43 Rocks
01:01:12 Twardowski Gate
01:25:31 Crossing of the green trail, the black trail and the yellow trail
01:43:18 Crossing of the black trail and the yellow trail
01:45:29 Crossing of the black trail, the red trail and the blue trail
01:48:52 Ostrężnik Cave
01:55:57 Ostrężnik Rock

Kraków-Częstochowa Upland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Ostrężnik – a rock in the Kraków-Częstochowa Upland in the village of Siedlec, in the Silesian Province. It is located on a hill covered with forest, on which the Ostrężnik Nature Reserve was established. The rock has numerous chambers created as a result of karst phenomena. Connected with each other by narrow corridors, they form the Ostrężnicka Cave. On the top of the rock there are ruins of the Ostrężnik Castle.

Twardowski Gate – a rock in the Kraków-Częstochowa Upland in Siedlec in the Silesian Voivodeship. It is a rock bridge made of limestone. It was named after the poet Zygmunt Krasiński, who often walked this way. The rock is located in a forest within the Park Nature Reserve.

The film was recorded on May 3, 2022.

Region