Letná túra v Slovenských Západných Tatrách. Z parkoviska Pod Spálenou vystúpime modrym turistickom chodníku cez Spálený žľab na Predný Salatín. Potom malebným hrebeňom stúpame na vrch Brestová. Z vrcholu sú rozľahlé výhľady na Tatry, Oravskú Maguru, Malú Fatru a Chočské vrchy.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na vrch Brestová zo Zverovky – Spálená parkovisko, Slovensko
🏞️ Trasa: Pod Spálenou (1039 m n.m.; 49.238660, 19.713286) – Spálený žľab (1296 m n.m.; 49.232758, 19.706727) – Predný Salatín (1624 m n.m.; 49.233678, 19.697006) – Predný Salatín, hrebeň (1805 m n.m.; 49.225197, 19.691981) – Brestová (1902 m n.m.; 49.225197, 19.691981)
🆔 Označenie chodníka: modrý chodník
📏 Dĺžka: približne 4,3 km
⏲️ Čas chôdze: približne 3:00 h
↗️ Suma prístupov: 873 m
↘️ Zostup: 10 m

00:00:32 Pod Spálenou
00:12:42 Potok
00:29:29 Spálený žľab
00:29:40 Križovanie chodníkov
01:11:55 Zídenie z chodníka
01:12:37 Predný Salatín
01:15:44 Návrat na modrý chodník
01:46:23 Predný Salatín, hrebeň
01:46:38 Križovanie chodníkov
02:07:44 Brestová

Západné Tatry (slovensky: Západné Tatry; poľsky: Tatry Zachodnie) sú pohorie v Tatrách, súčasť pohoria Karpaty, ktoré sa nachádza na poľsko-slovenských hraniciach. Na východe ohraničujú Vysoké Tatry, na juhu Podtatranskú kotlinu, na západe Chočské vrchy a na severe Rów Podtatrzański (slovensky Podtatranská brázda). Hlavný hrebeň je dlhý 37 kilometrov a pohorie obsahuje 31 dvojtisícoviek.
Západné Tatry sú druhým najvyšším pohorím v Poľsku aj na Slovensku; jeho najvyšším vrchom je Bystrá s výškou 2 248 metrov. Medzi ďalšie pozoruhodné pohoria patria Jakubiná (2 194 m), Baranec (2 184 m), Baníkov (2 178 m), Tri kopy (2 136,3 m), Plačlivé (2 125,1 m), Ostrý Roháč (2 087,5 m), Volovec (Poľ.: Wołowiec; 2,64 m). ), Kasprowy Wierch (slovensky Kasprov vrch; 1 987 m) a Giewont (1 894 m). Na Slovensku sa čiastočne nachádzajú v tradičných regiónoch Liptova a Oravy. Najvyšším bodom Poľska je Starorobociański Wierch (2 176 m).

Brestová – vrchol 1902 m n. m. v slovenských Západných Tatrách. Nachádza sa na hlavnom hrebeni medzi horou Salatin, od ktorej ju oddeľuje Salatinský priesmyk, a horou Zuberec (1753 m).
Je hlavným orografickým uzlom celej salatínskej skupiny. Severným smerom sa tiahne bočný, 3-kilometrový hrebeň okrajového Salatína, oddeľujúci dve bočné doliny: Salatínsku dolinu (odbočka Roháčky) a Salatínsku dolinu (bočná vetva Zubereckej doliny). Na južnej strane hrebeňa Brestovej a Malej Brestovej je malá dolinka, porastená kosodrevinou.
Brestová je budovaná žulovými a rulovými horninami. Vrch a trávnaté svahy, spodok – najmä zo severu – skalnatý. Z exponovaného vrcholu a hrebeňa sú úchvatné výhľady.

Video natočené 4. augusta 2022.

🇬🇧
Summer hike in the Slovak Western Tatras. From the Pod Spálenou parking lot we ascend along the blue trail through Spálený žľab to Predný Salatín Mountain. Then we climb Brestová Mountain through the scenic ridge. From the top there are vast views of the Tatra Mountains, the Oravská Magura Mountains, the Malá Fatra Mountains and the Choč Mountains.

🚶 Virtual hike: Ascent to Brestová Mountain from Zverovka – Spálená parking, Slovakia
🏞️ Route: Pod Spálenou (1039 m a.s.l.; 49.238660, 19.713286) – Spálený žľab (1296 m a.s.l.; 49.232758, 19.706727) – Predný Salatín (1624 m a.s.l.; 49.233678, 19.697006) – Predný Salatín, hrebeň (1805 m a.s.l.; 49.225197, 19.691981) – Brestová (1902 m a.s.l.; 49.225197, 19.691981)
🆔 Trail designation: blue trail
📏 Length: about 4.3 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 873 m
↘️ Sum down: 10 m

00:00:32 Pod Spálenou
00:12:42 Stream
00:29:29 Spálený žľab
00:29:40 Crossing of the blue and the green trails
01:11:55 Going off the trail
01:12:37 Predný Salatín
01:15:44 Return to the blue trail
01:46:23 Predný Salatín, hrebeň
01:46:38 Crossing of the blue and the green trails
02:07:44 Brestová

The Western Tatra Mountains (Slovak: Západné Tatry; Polish: Tatry Zachodnie) are mountains in the Tatras, part of the Carpathian Mountains, located on the Polish-Slovak borders. The mountains border the High Tatras in the east, Podtatranská kotlina in the south, Choč Mountains in the west and Rów Podtatrzański (Slovak: Podtatranská brázda) in the north. The main ridge is 37 kilometers long and the mountain range contains 31 two-thousanders.
Western Tatras are the second highest mountain range both in Poland and Slovakia; its highest peak is Bystrá at 2,248 meters. Other notable mountains include Jakubiná (2,194 m), Baranec (2,184 m), Baníkov (2,178 m), Tri kopy (2,136.3 m), Plačlivé (2,125.1 m), Ostrý Roháč (2,087.5 m), Volovec (Polish: Wołowiec; 2,064 m), Kasprowy Wierch (Slovak: Kasprov vrch; 1,987 m) and Giewont (1,894 m). In Slovakia, they are partially located in the traditional regions of Liptov and Orava. The highest point in Poland is Starorobociański Wierch (2,176 m).

Brestová – a peak 1902 m a.s.l. in the Slovak Western Tatras. It is located on the main ridge between Salatin Mountain, from which it is separated by the Salatin Pass, and Zuberec Mountain (1753 m).
It is the main orographic node of the entire Salatin group. In the northern direction, there is a side, 3-kilometer ridge of the edge Salatin, separating two side valleys: the Salatin Valley (a branch of the Rohacka Valley) and the Salatin Gully (a side branch of the Zuberec Valley). On the southern side of the ridge of Brestová and Little Brestová there is a small valley, overgrown with dwarf pine.
Brestová is built of granite and gneiss rocks. Top and grassy slopes, bottom – especially from the north – rocky. There are sweeping views from the exposed peak and ridge.

The film was recorded on August 4, 2022.

Region