Wirtualny spacer w zimowej scenerii po Lasku Łęgowskim w Krakowie. Ruszamy z parkingu przy ulicy Ogłęczyzna. Wędrujemy alejką wśród licznych olch i dębów, z których jeden jest pomnikiem przyrody z pniem o obwodzie 331 cm. Z lasu podchodzimy na brzeg Wisły i podziwiamy piękną taflę wody bez żadnej fali.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po Lasku Łęgowskim w Krakowie, Polska
🏞️ Trasa: ul. Ogłęczyzna, parking (197 m n.p.m.; 50.056732, 20.026692) – Wał wiślany (200 m n.p.m.; 50.050967, 20.037442) – Wisła (192 m n.p.m.; 50.048549, 20.037904) – ul. Ogłęczyzna, parking (197 m n.p.m.; 50.056732, 20.026692)
🆔 Oznaczenie: leśne alejki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 2,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:35 h
↗️ Suma podejść: 45 m
↘️ Suma zejść: 45 m

00:00:22 ul. Ogłęczyzna, parking
00:06:12 Dąb szypułkowy – pomnik przyrody
00:13:56 Wał wiślany
00:17:25 Wisła
00:36:09 ul. Ogłęczyzna, parking

Nizina Nadwiślańska – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce będący częścią Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Podkarpacia Północnego. Tworzy szeroką dolinę w górnym biegu Wisły. Region obejmuje również dolinę dolnego Dunajca i końcowy odcinek rzeki Wisłoki.
Na północno-zachodnich rubieżach regionu rzeka Wisła wycina swą doliną wyraźny próg zwany terasem nad zalewowym. Ku wschodowi Nizina przechodzi w rozległy obszar wypełniony utworami piaszczystymi z widocznymi nieraz w krajobrazie pasmami wydm. To głównie obszar międzyrzecza Wisły i Raby, kraina bagnista na północy wskutek minimalnego spływu wód i piaszczysta w części południowej, o niewielkich różnicach wysokościowych terenu. Powierzchnię tą zajmuje w znacznym stopniu, zwłaszcza w części bocheńskiej Niziny Puszcza Niepołomicka, środowisko lasów o różnorodnym składzie gatunkowym, z zachowanymi enklawami roślinności pradawnej puszczy.

Lasek Łęgowski – jeden z dwóch obszarów leśnych w Krakowie Nowej Hucie, położony między ul. Wiklinową a ul. Niepokalanej Marii Panny. Stanowi fragment pierwotnych lasów łęgowych.
Las jest łęgiem jesionowo-olszowym, w części południowo-wschodniej przeważa dąb szypułkowy, w południowo-zachodniej jesion wyniosły, w środkowej części rosną oba gatunki, a także olsza czarna, w północnej dominuje olsza szara. Jeden z dębów szypułkowych jest pomnikiem przyrody od 2010 roku, jego obwód w pierśnicy wynosi 331 cm.
Fauna lasu bogata jest w liczne gatunki ptaków, głównie występuje tu dzięcioł średni. Spotyka się też drobne ssaki. W starszych dziuplastych drzewach żyją nietoperze.

Film zarejestrowany w dniu 24 stycznia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: A walk in the Łęg Forest in Krakow, Poland
🏞️ Route: Ogłęczyzna Street, parking (197 m a.s.l.; 50.056732, 20.026692) – Vistula River embankment (200 m a.s.l.; 50.050967, 20.037442) – Vistula River (192 m a.s.l.; 50.048549, 20.037904) – Ogłęczyzna Street, parking (197 m a.s.l.; 50.056732, 20.026692)
🆔 Trail designation: forest alleys marked on the map
📏 Length: about 2.9 km
⏲️ Walking time: about 0:30 h
↗️ Sum of approaches: 45 m
↘️ Sum down: 45 m

00:00:22 Ogłęczyzna Street, parking
00:06:12 Pedunculate oak – a nature monument
00:13:56 Vistula River embankment
00:17:25 Vistula River
00:36:09 Ogłęczyzna Street, parking

The Vistula Lowland – a physical and geographic mesoregion in southern Poland, part of the Sandomierz Basin, on the border of the Małopolska Upland and Northern Subcarpathia. It creates a wide valley in the upper reaches of the Vistula River. The region also includes the valley of the lower Dunajec and the final section of the Wisłoka River.
In the north-western part of the region, the Vistula River cuts through its valley a distinct threshold known as the floodplain terrace. Towards the east, the lowland changes into a vast area filled with sandy formations with bands of dunes that are often visible in the landscape. It is mainly the area between the Vistula and Raba rivers, a swampy area in the north due to minimal runoff of water and a sandy one in the southern part, with small height differences in the terrain. This area is largely occupied, especially in the Bochnia part of the Niepołomice Lowlands, with forests of various species composition, with preserved enclaves of the primeval forest vegetation.

The Łęg Forest – one of two forest areas in Kraków Nowa Huta, located between Wiklinowa Street and Niepokalanej Marii Panny Street. It is a fragment of primeval riparian forests.
The forest is an ash-alder riparian forest, in the south-eastern part, pedunculate oak prevails, in the south-west – high ash, in the central part both species grow, as well as black alder, in the northern part gray alder dominates. One of the pedunculate oaks has been a nature monument since 2010, its circumference at breast height is 331 cm.
The forest fauna is rich in numerous species of birds, mainly the Middle Woodpecker. There are also small mammals. Bats live in older hollow trees.

The film was recorded on January 24, 2022.

Region