Zapraszam na drugą część wędrówki po Beskidzie Śląskim. Z Malinowskiej Skały schodzimy zielonym i żółtym szlakiem na przełęcz pod Kościelcem. Na przełęczy schodzimy ze szlaku i leśnymi ścieżkami wchodzimy na Kościelec, szczyt na którym znajdują się wychodnie skalne o wysokości kilkunastu metrów. Roztacza się z nich szeroka panorama na główne pasmo Beskidu Śląskiego - od Malinowskiej Skały do Skrzycznego. Wracamy do rozwidlenia leśnych dróg pod Kościelcem i kierując się na wschód schodzimy zarastającymi już polanami do doliny Leśnianki. Mijamy źródełko, Pomnik Pamięci Pomordowanych Podczas II Wojny Światowej i dochodzimy do parkingu przy Ścieżce Dydaktycznej Dolina Zimnika.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Malinowskiej Skały przez Kościelec do Lipowej, Polska
🏞️ Trasa: Wychodnia skalna na Malinowskiej Skale (1143 m n.p.m.; 49.656709, 19.001453) – Malinowska Skała (1152 m n.p.m.; 49.655929, 19.001237) – Skrzyżowanie Pod Malinowską Skałą (1093 m n.p.m.; 49.650593, 19.001815) – Przełęcz pod Kościelcem (979 m n.p.m.; 49.652898, 19.010832) – Kościelec (1022 m n.p.m.; 49.653109, 19.020665) – Malinowski Potok, skrzyżowanie (574 m n.p.m.; 49.661499, 19.057438) – Dolina Zimnika, parking (541 m n.p.m.; 49.665791, 19.071858)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, ścieżki oznaczone na mapie, żółty szlak
📏 Długość: około 7,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 64 m
↘️ Suma zejść: 663 m

00:00:22 Wychodnia skalna na Malinowskiej Skale
00:06:31 Malinowska Skała
00:16:16 Skrzyżowanie Pod Malinowską Skałą
00:26:51 Źródełko
00:30:00 Przełęcz pod Kościelcem
00:30:18 Zejście ze szlaku
00:35:38 Skrzyżowanie
00:42:37 Kościelec
00:58:45 Skrzyżowanie
01:54:32 Skrzyżowanie
01:56:04 Malinowski Potok, skrzyżowanie
01:57:01 Źródełko
02:05:38 Pomnik pamięci pomordowanych przez hitlerowców
02:11:14 Dolina Zimnika, parking

Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, wchodzące w skład Karpat Zachodnich. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Graniczy z Beskidem Śląsko-Morawskim na zachodzie, Beskidem Żywieckim na południowym wschodzie, Kotliną Żywiecką na wschodzie, Beskidem Małym na północnym wschodzie i Pogórzem Śląskim na północy.
Beskid Śląski zbudowany jest z masywnych piaskowców godulskich i istebniańskich. W części południowej góry zbudowane są z fliszu magurskiego. Występują tu złoża mineralne: piaskowce, wapienie i kruszywa naturalne. Występują tu stosunkowo licznie i miejscami dość rozbudowane wychodnie skalnych, a także największa na terenie polskich Beskidów koncentracja jaskiń, wśród których znajdują się m.in. dwie największe jaskinie polskiego fliszu karpackiego Jaskinia Wiślańska oraz Jaskinia Miecharska.
Beskid Śląski składa się z dwóch rozciągniętych południkowo pasm górskich, rozdzielonych doliną rzeki Wisły. Na zachodzie znajduje się Pasmo Czantorii, natomiast na wschodzie Pasmo Baraniej Góry, zwane też czasem Pasmem Wiślańskim.
Na stokach Baraniej Góry znajdują się tereny źródliskowe Wisły.

Kościelec – szczyt o wysokości 1022 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim. Znajduje się w krótkim grzbiecie odchodzącym w kierunku wschodnim od Malinowskiej Skały. Stoki Kościelca opadają stromymi stokami od północnej strony do Malinowskiego Potoku a od południowej strony do potoku Leśnianka (Zimnik). Na szczycie znajdują się wychodnie skalne tworzące dwie ambony o wysokości kilkunastu metrów. Roztacza się z nich szeroka panorama na główne pasmo Beskidu Śląskiego – od Malinowskiej Skały do Skrzycznego. Kilkadziesiąt metrów na wschód od skał, pod szczytem, znajduje się szereg kolejnych wychodni skalnych, zbudowanych z charakterystycznych zlepieńców, zwanych „zlepieńcami z Malinowskiej Skały”. Samotne skałki sterczą także nieco niżej we wschodnim grzbiecie góry. W jednej ze skałek znajduje się jedyne w Beskidzie Śląskim okno skalne.
Na grzbiecie Kościelca znajduje się kilka zarastających już polan, od zachodniej strony z widokami na Zielony Kopiec i Malinowską Skałę, od wschodniej strony bardziej zarośnięte z prześwitami na Skrzyczne.
W lesie w odległości 200–300 m na południe od szczytu znajduje się kilka grup skałek, w których odnaleziono 3 niewielkie jaskinie: Jaskinia w Kościelcu Pierwsza (długość korytarzy ok. 13 m), Jaskinia w Kościelcu Druga (długość korytarzy ok. 14 m), Jaskinia w Kościelcu Trzecia (długość korytarzy ok. 6 m), a także kilka mniejszych schronisk skalnych.
Na szczyt Kościelca nie prowadzi żaden szlak turystyczny, dojście jest możliwe leśną ścieżką z przełęczy pomiędzy Malinowską Skałą a Kościelcem.

Film zarejestrowany w dniu 24 sierpnia 2023 roku.

🇬🇧
The second part of the summer hike in the Silesian Beskid Mountains. From Malinowska Skała we descend the green and the yellow trail to the pass under Kościelec. At the pass, we leave the trail and use forest paths to reach Koscielec, a peak with rock outcroppings several meters high. They offer a wide panorama of the main range of the Silesian Beskid Mountains – from Malinowska Skała to Skrzyczne. We return to the fork in the forest roads near Kościelec and, heading east, we descend through the overgrowing clearings to the Leśnianka valley. We pass the spring, the Monument to the Remembrance of those Murdered During World War II and reach the parking lot at the Zimnik Valley Educational Trail.

🚶 Virtual hike: Descent from Malinowska Skała through Kościelec Mountain to Lipowa, Poland
🏞️ Route: Rock outcrop on Malinowska Skała (1143 m a.s.l.; 49.656709, 19.001453) – Malinowska Skała (1152 m a.s.l.; 49.655929, 19.001237) – Crossroads under Malinowska Skała (1093 m a.s.l.; 49.650593, 19.001815) – Kościelec Pass (979 m a.s.l.; 49.652898, 19.010832) – Kościelec Mountain (1022 m a.s.l.; 49.653109, 19.020665) – Malinowski Potok, crossroads (574 m a.s.l.; 49.661499, 19.057438) – Zimnik Valley, parking (541 m a.s.l.; 49.665791, 19.071858)
🆔 Trail designation: green trail, paths marked on the map, yellow trail
📏 Length: about 7.2 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 64 m
↘️ Sum down: 663 m

00:00:22 Rock outcrop on Malinowska Skała
00:06:31 Malinowska Skała
00:16:16 Crossroads under Malinowska Skała
00:26:51 Spring
00:30:00 Kościelec Pass
00:30:18 Going off the trail
00:35:38 Crossing
00:42:37 Kościelec Mountain
00:58:45 Crossing
01:54:32 Crossing
01:56:04 Malinowski Potok, crossroads
01:57:01 Spring
02:05:38 Monument to the memory of those murdered by the Nazis
02:11:14 Zimnik Valley, parking

Silesian Beskid Mountains – a mountain range, which is part of the Western Beskids, part of the Western Carpathians. The highest peak of the Silesian Beskids is Skrzyczne (1257 m a.s.l). It borders the Silesian-Moravian Beskids to the west, the Żywiec Beskid Mountains to the southeast, the Żywiec Valley to the east, the Mały Beskid Mountains to the northeast and the Silesian Foothills to the north.
The Silesian Beskid Mountains are built of massive Godul and Istebna sandstones. In the southern part, the mountains are made of Magura flysch. There are mineral deposits here: sandstones, limestones and natural aggregates. There are relatively numerous and in some places quite extensive rock outcrops, as well as the largest concentration of caves in the Polish Beskids, among which there are, among others, the two largest caves of the Polish Carpathian flysch, Jaskinia Wiślańska and Jaskinia Miecharska.
The Silesian Beskid Mountains consist of two meridional mountain ranges, separated by the valley of the Vistula River. In the west there is the Czantoria Range, while in the east there is the Barania Góra Range, sometimes also called the Vistula Range.
On the slopes of Barania Góra there are spring areas of the Vistula.

Kościelec – a peak with a height of 1022 m a.sl. in the Silesian Beskid Mountains. It is located on a short ridge extending eastwards from Malinowska Skała. The slopes of Kościelec fall in steep slopes from the north to the Malinowski Potok and from the south to the Leśnianka (Zimnik) stream. At the top there are rocky outcrops creating two pulpits several meters high. They offer a wide panorama of the main range of the Silesian Beskid Mountains – from Malinowska Skała to Skrzyczne. Several dozen meters east of the rocks, under the peak, there is a number of further rock outcrops, made of characteristic conglomerates, called „conglomerates from Malinowska Skała”. Lonely rocks also protrude slightly lower on the eastern ridge of the mountain. In one of the rocks there is the only rock window in the Silesian Beskids.
On the Kościelec ridge there are several clearings that are already overgrowing, on the western side with views of Zielony Kopiec and Malinowska Skała, on the eastern side it is more overgrown with openings to Skrzyczne.
In the forest, 200-300 m south of the peak, there are several groups of rocks in which three small caves were found: the First Cave in Kościelec (corridor length approx. 13 m), the Second Cave in Kościelec (corridor length approx. 14 m), the Third Cave in Kościelec (corridor length approx. 6 m), as well as several smaller rock shelters.
There are no tourist trails leading to the top of Kościelec; access is possible via a forest path from the pass between Malinowska Skała and Kościelec.

The film was recorded on August 24, 2023.

Region