Letnia wędrówka na Malinowską Skałę w Beskidzie Śląskim. Z miejscowości Lipowa wzdłuż potoku Leśnianka, zwanym także Zimnik, dochodzimy do rozwidlenia dróg w przysiółku Łukaśne. Żółty szlak skręca w prawo i intensywnym podejściem prowadzi na widokową przełęcz pod Kościelcem. Następnie szlak skręca na południowy-zachód i doprowadza nas do skrzyżowania Pod Malinowską Skałą. Zielonym szlakiem wchodzimy na szczyt Malinowskiej Skały, skąd roztacza się rozległa panorama na Beskid Śląski, Beskid Żywiecki a w oddali na Beskid Mały i po czeskiej stronie Beskid Śląsko-Morawski. Nieco poniżej szczytu znajduje się wychodnia skalna, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Beskidu Śląskiego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Malinowską Skałę z Lipowej, Polska
🏞️ Trasa: Lipowa, parking (537 m n.p.m.; 49.666522, 19.075643) – Potok Leśnianka, Dolina Zimnika (538 m n.p.m.; 49.665183, 19.072362) – Łukaśne (676 m n.p.m.; 49.648277, 19.036123) – Skrzyżowanie Pod Malinowską Skałą (1093 m n.p.m.; 49.650593, 19.001815) – Malinowska Skała (1152 m n.p.m.; 49.655929, 19.001237) – Wychodnia skalna na Malinowskiej Skale (1143 m n.p.m.; 49.656709, 19.001453)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Dolina Zimnika, zielony szlak
📏 Długość: około 7,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:00 h
↗️ Suma podejść: 633 m
↘️ Suma zejść: 25 m

00:00:22 Lipowa, parking
00:04:32 Parking
00:04:53 Ścieżka dydaktyczna Dolina Zimnika
00:05:39 Potok Leśnianka (Zimnik)
00:07:56 Potok Leśnianka (Zimnik)
00:11:14 Potok Leśnianka (Zimnik)
00:16:12 Potok Leśnianka (Zimnik)
00:21:17 Potok Leśnianka (Zimnik)
00:26:50 Potok Leśnianka (Zimnik)
00:32:53 Źródełko
00:33:53 Potok Leśnianka (Zimnik)
00:43:05 Potok Leśnianka (Zimnik)
00:51:51 Potok Leśnianka (Zimnik)
01:05:26 Łukaśne
02:03:53 Skrzyżowanie Pod Malinowską Skałą
02:16:07 Malinowska Skała
02:23:17 Wychodnia skalna na Malinowskiej Skale

Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, wchodzące w skład Karpat Zachodnich. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Graniczy z Beskidem Śląsko-Morawskim na zachodzie, Beskidem Żywieckim na południowym wschodzie, Kotliną Żywiecką na wschodzie, Beskidem Małym na północnym wschodzie i Pogórzem Śląskim na północy.
Beskid Śląski zbudowany jest z masywnych piaskowców godulskich i istebniańskich. W części południowej góry zbudowane są z fliszu magurskiego. Występują tu złoża mineralne: piaskowce, wapienie i kruszywa naturalne. Występują tu stosunkowo licznie i miejscami dość rozbudowane wychodnie skalnych, a także największa na terenie polskich Beskidów koncentracja jaskiń, wśród których znajdują się m.in. dwie największe jaskinie polskiego fliszu karpackiego Jaskinia Wiślańska oraz Jaskinia Miecharska.
Beskid Śląski składa się z dwóch rozciągniętych południkowo pasm górskich, rozdzielonych doliną rzeki Wisły. Na zachodzie znajduje się Pasmo Czantorii, natomiast na wschodzie Pasmo Baraniej Góry, zwane też czasem Pasmem Wiślańskim.
Na stokach Baraniej Góry znajdują się tereny źródliskowe Wisły.

Malinowska Skała – szczyt o wysokości 1152 m n.p.m. w Beskidzie Śląskikim w Polsce. Położony jest w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry i Skrzycznego. Masyw Malinowskiej Skały zbudowany jest z tzw. zlepieńców z Malinowskiej Skały. Skała ta, tworząca nieciągły poziom składający się z szeregu izolowanych soczewek, spotykana jest tylko w Beskidzie Śląskim oraz Beskidzie Śląsko-Morawskim w najwyższej części górnych warstw godulskich. Są to drobno- i średnioziarniste zlepieńce kwarcowe, zawierające liczne okruchy łupków mikowych, granitów i ziarna skaleni. Składniki te można bez trudności wyróżnić w litej płycie, pokrywającej szczyt Malinowskiej Skały lub też dostrzec – jako produkt współczesnego wietrzenia – wśród żwiru pokrywającego ścieżkę. Około 60 m na północ szczytu znajduje się wychodnia skalna zbudowana z tego zlepieńca. Ma ona kształt rozczłonkowanej ambony o wymiarach 6 × 14 × 5 m. Wychodnia na Malinowskiej Skale jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Beskidu Śląskiego.

Film zarejestrowany w dniu 24 sierpnia 2023 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Malinowska Skała from Lipowa, Poland
🏞️ Route: Lipowa, parking (537 m a.s.l.; 49.666522, 19.075643) – Leśnianka Stream, Zimnik Valley (538 m a.s.l.; 49.665183, 19.072362) – Łukaśne (676 m a.s.l.; 49.648277, 19.036123) – Crossroads under Malinowska Skała (1093 m a.s.l.; 49.650593, 19.001815) – Malinowska Skała (1152 m a.s.l.; 49.655929, 19.001237) – Rock outcrop on Malinowska Skała (1143 m a.s.l.; 49.656709, 19.001453)
🆔 Trail designation: yellow trail, Zimnik Valley educational trail, green trail
📏 Length: about 7.5 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 633 m
↘️ Sum down: 25 m

00:00:22 Lipowa, parking
00:04:32 Parking
00:04:53 Zimnik Valley educational trail
00:05:39 Leśnianka (Zimnik) Stream
00:07:56 Leśnianka (Zimnik) Stream
00:11:14 Leśnianka (Zimnik) Stream
00:16:12 Leśnianka (Zimnik) Stream
00:21:17 Leśnianka (Zimnik) Stream
00:26:50 Leśnianka (Zimnik) Stream
00:32:53 Spring
00:33:53 Leśnianka (Zimnik) Stream
00:43:05 Leśnianka (Zimnik) Stream
00:51:51 Leśnianka (Zimnik) Stream
01:05:26 Łukaśne
02:03:53 Crossroads under Malinowska Skała
02:16:07 Malinowska Skała
02:23:17 Rock outcrop on Malinowska Skała

Silesian Beskid Mountains – a mountain range, which is part of the Western Beskids, part of the Western Carpathians. The highest peak of the Silesian Beskids is Skrzyczne (1257 m a.s.l). It borders the Silesian-Moravian Beskids to the west, the Żywiec Beskid Mountains to the southeast, the Żywiec Valley to the east, the Mały Beskid Mountains to the northeast and the Silesian Foothills to the north.
The Silesian Beskid Mountains are built of massive Godul and Istebna sandstones. In the southern part, the mountains are made of Magura flysch. There are mineral deposits here: sandstones, limestones and natural aggregates. There are relatively numerous and in some places quite extensive rock outcrops, as well as the largest concentration of caves in the Polish Beskids, among which there are, among others, the two largest caves of the Polish Carpathian flysch, Jaskinia Wiślańska and Jaskinia Miecharska.
The Silesian Beskid Mountains consist of two meridional mountain ranges, separated by the valley of the Vistula River. In the west there is the Czantoria Range, while in the east there is the Barania Góra Range, sometimes also called the Vistula Range.
On the slopes of Barania Góra there are spring areas of the Vistula.

Malinowska Skała – a peak with a height of 1152 m a.s. in the Silesian Beskid Mountains in Poland. It is located in the main ridge of the Barania Góra and Skrzyczne Ranges. The Malinowska Skała massif is built of the so-called conglomerates from Malinowska Skała. This rock, forming a discontinuous level consisting of a series of isolated lenses, is found only in the Silesian Beskid Mountains and the Moravian-Silesian Beskids in the uppermost part of the upper Godula beds. These are fine- and medium-grained quartz conglomerates containing numerous fragments of mica schist, granite and feldspar grains. These components can be easily distinguished in the solid slab covering the top of Malinowska Skała or seen – as a product of modern weathering – among the gravel covering the path. About 60 m north of the peak there is a rock outcrop made of this conglomerate. It has the shape of a fragmented pulpit with dimensions of 6 × 14 × 5 m. The outcrop on Malinowska Skała is one of the most recognizable symbols of the Silesian Beskid Mountains.

The film was recorded on August 24, 2023.

Region