Wiosenna wędrówka po Sandomierzu. Schodzimy ze Wzgórza Zamkowego ulicą Staromiejską, okrążamy Zamek i wchodzimy na malowniczo położony nad Wisłą Bulwar Józefa Piłsudskiego. Następnie przechodzimy dwoma pięknymi wąwozami: Wąwozem Królowej Jadwigi i Wąwozem Św. Jacka Odrowąża. Schodami przez Furtę Dominikańską dochodzimy na Stare Miasto, gdzie okrążamy Rynek i ulicą Mariacką docieramy pod Bazylikę katedralną Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po Sandomierzu, Polska
🏞️ Trasa: Zamek królewski w Sandomierzu (159 m n.p.m.; 50.675732, 21.747217) – Bulwar Józefa Piłsudskiego (147 m n.p.m.; 50.674022, 21.746128) – Wąwóz Królowej Jadwigi (158 m n.p.m.; 50.675722, 21.743520) – Wąwóz Św. Jacka Odrowąża (171 m n.p.m.; 50.677313, 21.744427) – Rynek w Sandomierzu (188 m n.p.m.; 50.678955, 21.749046) – Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (188 m n.p.m.; 50.678955, 21.749046)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, drogi i ścieżki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 3,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 74 m
↘️ Suma zejść: 72 m

00:01:48 Zamek królewski w Sandomierzu
00:08:13 Bulwar Józefa Piłsudskiego
00:11:12 Wisła
00:24:48 Wąwóz Królowej Jadwigi
00:40:43 Wąwóz Św. Jacka Odrowąża
00:48:30 Rynek w Sandomierzu
00:56:57 Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Wyżyna Sandomierska – wschodnia część Wyżyny Kieleckiej rozciągająca się pomiędzy Górami Świętokrzyskimi na zachodzie i południowym zachodzie, Przedgórzem Iłżeckim na północy a doliną Wisły na wschodzie. Wyżynę budują skały Gór Świętokrzyskich pokryte utworami lessowymi. Jej powierzchnia jest zrównana, poprzecinana licznymi wąwozami i parowami. Oprócz tego występują tu wały lessowe, wcięcia i inne formy ukształtowania terenu. Na skałach lessowych utworzyły się żyzne czarnoziemy stanowiąc, w połączeniu z charakterystycznym mikroklimatem, idealne miejsce pod uprawę roli. O wyjątkowości mikroklimatu wyżyny może świadczyć obecność licznych gatunków kserotermicznych, które upodobały sobie sandomierskie zbocza.

Wąwóz Królowej Jadwigi – wąwóz lessowy na Wyżynie Sandomierskiej. Ma długość około 500 m i położony jest w południowo-zachodniej części Sandomierza, między ulicami Staromiejską a Królowej Jadwigi. Ściany wąwozu są odsłonięte, „przytrzymywane” przez korzenie drzew a w najwyższym punkcie osiągają 10 m wysokości. Wąwóz uformowany został w wyniku erozyjnej działalności wód opadowych oraz gwałtownych roztopów na wysoczyźnie pokrytej warstwą lessów.

Film zarejestrowany w dniu 31 maja 2023 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Walk around Sandomierz, Poland
🏞️ Route: Royal Castle in Sandomierz (159 m a.s.l.; 50.675732, 21.747217) – Józef Piłsudski Boulevard (147 m a.s.l.; 50.674022, 21.746128) – Queen Jadwiga Ravine (158 m a.s.l.; 50.675722, 21.743520) – St. Jacek Odrowąż Ravine (171 m a.s.l.; 50.677313, 21.744427) – The market square in Sandomierz (188 m a.s.l.; 50.678955, 21.749046) – Cathedral Basilica of the Nativity of the Blessed Virgin Mary (188 m a.s.l.; 50.678955, 21.749046)
🆔 Trail designation: red trail, roads and paths marked on the map
📏 Length: about 3.6 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 74 m
↘️ Sum down: 72 m

00:01:48 Royal Castle in Sandomierz
00:08:13 Józef Piłsudski Boulevard
00:11:12 Vistula River
00:24:48 Queen Jadwiga Ravine
00:40:43 St. Jacek Odrowąż Ravine
00:48:30 The market square in Sandomierz
00:56:57 Cathedral Basilica of the Nativity of the Blessed Virgin Mary

Sandomierz Upland – the eastern part of the Kielce Upland stretching between the Świętokrzyskie Mountains in the west and south-west, Przedgórze Iłżeckie in the north and the Vistula River valley in the east. The upland is built of rocks of the Świętokrzyskie Mountains covered with loess formations. Its surface is leveled, cut by numerous gorges and ravines. In addition, there are loess embankments, indentations and other landforms. Fertile chernozems have formed on the loess rocks, which, combined with the characteristic microclimate, is an ideal place for farming. The uniqueness of the microclimate of the upland can be evidenced by the presence of numerous xerothermic species that have taken a liking to the slopes of Sandomierz.

Queen Jadwiga Ravine – a loess ravine in the Sandomierz Upland. It is approximately 500 m long and is located in the south-western part of Sandomierz, between Staromiejska and Królowej Jadwigi streets. The walls of the ravine are exposed, „held” by tree roots, and at the highest point they reach 10 m in height. The ravine was formed as a result of the erosive activity of rainwater and rapid thaws on the plateau covered with a layer of loess.

The film was recorded on May 31, 2023.

Region