Wirtualna wędrówka po Tatrach Reglowych. Z Jaszczurówki zielonym szlakiem wzdłuż malowniczego Olczyskiego Potoku podchodzimy na Polanę Kopieniec. Z polany krótkim ale intensywnym podejściem wchodzimy na szczyt Wielki Kopieniec. Z każdym krokiem w górę cieszymy się coraz szerszymi widokami na Tatry. Ze szczytu roztacza się piękna panorama najwyższych gór w Polsce. Z Wielkiego Kopieńca schodzimy zielonym i czerwonym szlakiem do Toporowej Cyrhli.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Wielki Kopieniec przez Dolinę Olczyską, Polska
🏞️ Trasa: Zakopane, Jaszczurówka (894 m n.p.m.; 49.283869, 19.998646) – Olczyska Polana (1037 m n.p.m.; 49.269214, 20.002737) – Polana Kopieniec (1243 m n.p.m.; 49.269696, 20.017865) – Wielki Kopieniec (1328 m n.p.m.; 49.271693, 20.016299) – Hala Kopieniec (1108 m n.p.m.; 49.278489, 20.020327) – Zakopane, Toporowa Cyrhla (992 m n.p.m.; 49.287531, 20.011673)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 6,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 432 m
↘️ Suma zejść: 336 m

00:00:22 Zakopane, Jaszczurówka
00:00:36 Olczyski Potok
00:01:04 Dolina Olczyska
00:04:12 Olczyski Potok
00:23:51 Olczyski Potok
00:27:20 Olczyska Polana
00:27:34 Skrzyżowanie zielonego i żółtego szlaku
00:27:58 Olczyski Potok
00:52:37 Polana Kopieniec
01:03:09 Wielki Kopieniec
01:27:22 Hala Kopieniec
01:27:36 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
01:46:48 Zakopane, Toporowa Cyrhla

Tatry Reglowe – mezoregion fizycznogeograficzny położony w Karpatach Zachodnich, w północnej części Tatr. Region rozpościera się wąskim pasem o powierzchni 88 km² w Polsce i na Słowacji, z czego 65 km² przypada na teren Polski, pomiędzy miastem Zakopane a wysokogórskim trzonem Tatr. Zajmuje 11% powierzchni całego masywu tatrzańskiego i jest położony na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz jego słowackiego odpowiednika. Tatry Reglowe to góry o rzeźbie średniogórskiej zbudowane ze skał osadowych uformowanych w postaci płaszczowin reglowych oraz, na północnym obrzeżu regionu, także fliszu podhalańskiego. Mozaika skał bardziej odpornych na procesy erozyjne i denudację (wapienie i dolomity) i mniej odpornych (łupki i margle) umożliwiła rozczłonkowanie północnych stoków Tatr i powstanie kop reglowych z otaczającymi je obniżeniami i dolinkami. Ślady przekształceń glacjalnych noszą tu jedynie duże doliny tranzytowe biegnące do partii wysokogórskich (Dolina Chochołowska, Kościeliska, Suchej Wody). Mniejsze doliny (tzw. doliny reglowe – Lejowa, Strążyska, Filipka) nie były zlodowacone i są młodymi dolinami rzecznymi, często w formie jarów. Rzeźba krasowa i jaskinie występują jedynie śladowo.
Tatry Reglowe zostały wyróżnione jako mezoregion w regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku wykonanej przez międzyuczelniany zespół geografów pod kierownictwem Jerzego Solona. W regionalizacji fizycznogeograficznej Polski według Jerzego Kondrackiego tem region nie jest wyosobniony.

Wielki Kopieniec – szczyt o wysokości 1328 m n.p.m. wznoszący się w Tatrach Reglowych, pomiędzy Doliną Olczyską a Dolinką Chłabowską. Zbudowany jest z wapieni i dolomitów środkowego triasu. W przeszłości cały masyw wchodził w skład Hali Kopieniec i był wypasany aż po wierzchołek. U jego wschodnich podnóży znajduje się Polana Kopieniec, na północno-zachodnich stokach polana Szałasiska, a na Przełęczy między Kopieńcami Polana między Kopieńcami. Ze szczytu roztacza się rozległy widok obejmujący niemal całe Tatry. Szczególnie dobrze widać stąd obszar Doliny Suchej Wody.

Film zarejestrowany w dniu 19 maja 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascend to Wielki Kopieniec through the Olczyska Valley, Poland
🏞️ Route: Zakopane, Jaszczurówka (894 m a.s.l.; 49.283869, 19.998646) – Olczyska Glade (1037 m a.s.l.; 49.269214, 20.002737) – Kopieniec Glade (1243 m a.s.l.; 49.269696, 20.017865) – Wielki Kopieniec Mountain (1328 m a.s.l.; 49.271693, 20.016299) – Hala Kopieniec (1108 m a.s.l.; 49.278489, 20.020327) – Zakopane, Toporowa Cyrhla (992 m a.s.l.; 49.287531, 20.011673)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 6.1 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 432 m
↘️ Sum down: 336 m

00:00:22 Zakopane, Jaszczurówka
00:00:36 Olczyski Stream
00:01:04 Olczyska Valley
00:04:12 Olczyski Stream
00:23:51 Olczyski Stream
00:27:20 Olczyska Glade
00:27:34 Crossing of the green trail and the yellow trail
00:27:58 Olczyski Stream
00:52:37 Kopieniec Glade
01:03:09 Wielki Kopieniec Mountain
01:27:22 Hala Kopieniec
01:27:36 Crossing of the green trail and the red trail
01:46:48 Zakopane, Toporowa Cyrhla

Reglowe Tatra Mounatins – physico-geographic mesoregion located in the Western Carpathians, in the northern part of the Tatra Mountains. The region stretches over a narrow band of 88 km² in Poland and Slovakia, of which 65 km² is in Poland, between the city of Zakopane and the high mountain core of the Tatra Mountains. It covers 11% of the entire Tatra massif and is situated in the area of ​​the Tatra National Park and its Slovak counterpart. The Reglowe Tatras are mountains with a mid-mountain relief built of sedimentary rocks formed in the form of reglane mantles and, on the northern edge of the region, also of the Podhale flysch. The mosaic of rocks that are more resistant to erosive processes and denudation (limestones and dolomites) and less resistant (shales and marls) allowed for the fragmentation of the northern slopes of the Tatra Mountains and the formation of mountain mounds with surrounding depressions and valleys. Traces of glacial transformations can be found only in large transit valleys leading to the high mountain parts (Chochołowska Valley, Kośieliska, Sucha Woda). Smaller valleys (the so-called mountain valleys – Lejowa, Strążyska, Filipka) were not glaciated and are young river valleys, often in the form of ravines. The karst relief and caves are only traceable.
The Reglowe Tatras have been distinguished as a mesoregion in the physical and geographic regionalization of Poland from 2018, carried out by an inter-university team of geographers led by Jerzy Solon. According to Jerzy Kondracki, the region is not isolated in the physical and geographic regionalization of Poland.

Wielki Kopieniec Mountain – a peak 1328 m a.s.l. rising in the Reglowe Tatra Mountains, between the Olczyska Valley and the Chłabowska Valley. It is built of middle Triassic limestones and dolomites. In the past, the entire massif was part of Hala Kopieniec and was grazed up to the top. At its eastern foot there is Kopieniec Glade, on the north-western slopes of the Szałasiska Glade, and on the pass between Kopieniec, the Glade between Kopieniec. From the top there is a vast view covering almost the entire Tatra Mountains. The area of the Dry Woda Valley is particularly visible from here.

The film was recorded on May 19, 2022.

Region