Jesienna wędrówka po Tatrach Reglowych. Doliną Strążyską podchodzimy na Sarnią Skałę, jeden z najbardziej widokowych szczytów w tej części Tatr. Na Polanie Strążyskiej schodzimy na chwilę z obranej drogi i odwiedzamy Wodospad Siklawica. Po powrocie na polanę czarnym szlakiem dochodzimy na Czerwoną Przełęcz, z której czarnego odnogą szlaku zdobywamy Sarnią Skałę. Ze szczytu w kierunku północnym roztacza się daleki widok na Beskid Żywiecki, Gorce i Beskid Sądecki a w kierunku południowym doskonale widać na masyw Giewontu i po jego bokach pozostałe szczyty Tatr. Z Sarniej skały schodzimy Doliną Białego do granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Sarnią Skałę przez Dolinę Strążyską, Polska
🏞️ Trasa: Dolina Strążyska, parking (904 m n.p.m.; 49.278736, 19.938631) – Polana Strążyska (1042 m n.p.m.; 49.263028, 19.929702) – Wodospad Siklawica (1114 m n.p.m.; 49.259355, 19.930302) – Polana Strążyska, skrzyżowanie szlaków (1053 m n.p.m.; 49.261913, 19.929980) – Czerwona Przełęcz (1301 m n.p.m.; 49.262804, 19.942554) – Sarnia Skała (1378 m n.p.m.; 49.264683, 19.942078) – Czerwona Przełęcz (1301 m n.p.m.; 49.262804, 19.942554) – Dolina Białego, górne piętro (1212 m n.p.m.; 49.261394, 19.948089) – Sarni Wodospad (1083 m n.p.m.; 49.263912, 19.954707) – Dolina Białego (920 m n.p.m.; 49.277887, 19.957140)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, żółty szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 7,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:00 h
↗️ Suma podejść: 536 m
↘️ Suma zejść: 530 m

00:00:22 Dolina Strążyska, parking
00:01:34 Potok Strążyski
00:03:01 Potok Strążyski
00:04:34 Potok Strążyski
00:09:42 Potok Strążyski
00:14:01 Potok Strążyski
00:16:46 Potok Strążyski
00:18:59 Potok Strążyski
00:23:23 Potok Strążyski
00:28:27 Polana Strążyska
00:28:57 Skrzyżowanie szlaków
00:31:13 Skrzyżowanie szlaków
00:32:50 Potok Strążyski
00:37:34 Wodospad Siklawica
00:47:04 Polana Strążyska, skrzyżowanie szlaków
01:13:29 Czerwona Przełęcz
01:21:43 Sarnia Skała
01:37:46 Czerwona Przełęcz
01:49:17 Dolina Białego, wejście górne
01:49:45 Skrzyżowanie szlaków
02:08:27 Wodospad Sarni
02:16:48 Biały Potok
02:18:55 Biały Potok
02:25:01 Biały Potok
02:28:08 Biały Potok
02:34:52 Biały Potok
02:38:45 Dolina Białego

Tatry Reglowe – mezoregion fizycznogeograficzny położony w Karpatach Zachodnich, w północnej części Tatr. Region rozpościera się wąskim pasem o powierzchni 88 km² w Polsce i na Słowacji, z czego 65 km² przypada na teren Polski, pomiędzy miastem Zakopane a wysokogórskim trzonem Tatr. Zajmuje 11% powierzchni całego masywu tatrzańskiego i jest położony na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz jego słowackiego odpowiednika. Tatry Reglowe to góry o rzeźbie średniogórskiej zbudowane ze skał osadowych uformowanych w postaci płaszczowin reglowych oraz, na północnym obrzeżu regionu, także fliszu podhalańskiego. Mozaika skał bardziej odpornych na procesy erozyjne i denudację (wapienie i dolomity) i mniej odpornych (łupki i margle) umożliwiła rozczłonkowanie północnych stoków Tatr i powstanie kop reglowych z otaczającymi je obniżeniami i dolinkami. Ślady przekształceń glacjalnych noszą tu jedynie duże doliny tranzytowe biegnące do partii wysokogórskich (Dolina Chochołowska, Kościeliska, Suchej Wody). Mniejsze doliny (tzw. doliny reglowe – Lejowa, Strążyska, Filipka) nie były zlodowacone i są młodymi dolinami rzecznymi, często w formie jarów. Rzeźba krasowa i jaskinie występują jedynie śladowo.
Tatry Reglowe zostały wyróżnione jako mezoregion w regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku wykonanej przez międzyuczelniany zespół geografów pod kierownictwem Jerzego Solona. W regionalizacji fizycznogeograficznej Polski według Jerzego Kondrackiego tem region nie jest wyosobniony.

Sarnia Skała – szczyt o wysokości 1378 m n.p.m. w Tatrach Reglowych w Polsce. Tworzy skalistą grań o przebiegu równoleżnikowym i długości około 300 m. Od wschodu sąsiaduje z Doliną Białego a od zachodu z Doliną Strążyską. Na południu Czerwona Przełęcz oddziela ją od Suchego Wierchu, północne stoki opadają do Doliny Spadowiec i Doliny ku Dziurze.
Sarnia Skała zbudowana jest z wapieni dolomitowych. Po południowej stronie pod jej skalistymi ścianami znajduje się niewielka, zarastająca kosodrzewiną polana. Stwierdzono występowanie tu wielu gatunków roślin rzadkich w Polsce, na gołych skałach zakwitają gatunki roślin wapieniolubnych. Na zboczach Sarniej Skały i w dolinach reglowych wokół niej sztucznie wprowadzono modrzewia japońskiego oraz drzewiastą kosodrzewinę wyhodowaną z nasion pochodzących z alpejskiej kosodrzewiny.
Na Sarniej Skale obserwuje się zjawisko obniżenia wszystkich pięter roślinności nawet o 200 m. Górna granica lasu schodzi tutaj rekordowo do 1300 m n.p.m. Tak zwany fenomen Sarniej Skały spowodowany jest zacieniającym działaniem potężnych ścian Giewontu znajdujących się po jej południowej stronie w bezpośredniej bliskości oraz silnymi północno-zachodnimi wiatrami wiejącymi z Przełęczy w Grzybowcu.
Na szczyt prowadzą malownicze szlaki turystyczne od Doliny Strążyskiej i od Doliną Białego, w sezonie turystycznym masowo oblegane przez turystów. Ze szczytu roztacza się rozległa panorama w kierunku północnym na Beskid Żywiecki, Gorce i Beskid Sądecki. W kierunku południowym doskonale widać na masyw Giewontu a po jego bokach pozostałe szczyty Tatr.

Wodospad Siklawica – wodospad w Tatrach Reglowych, znajdujący się w górnej części Doliny Strążyskiej, pod północną ścianą Giewontu. Wodospad opada z dwóch prawie pionowo nachylonych ścian (pod kątem 80°). Jest to wodospad dwuczęściowy. Wysokość dolnej części wynosi 12 m, górnej również 12 m. W niewielkiej odległości nad górą częścią jest jeszcze trzecia część o wysokości 9 m. Pomiędzy górną i dolną jego częścią istnieje skalna półka, w której w skale wymyte zostało siłą uderzenia wody i niesionych przez nią odłamków skalnych wgłębienie wypełnione wodą, tzw. kocioł eworsyjny.

Film zarejestrowany w dniu 14 października 2023 roku.

🇬🇧
Autumn hike in the Reglowe Tatra Mountains. Through the Strążyska Valley we approach Sarnia Skała Maountain, one of the most scenic peaks in this part of the Tatra Mountains. At Strążyska Glade we leave the chosen path for a moment and visit the Siklawica Waterfall. After returning to the glade, we follow the black trail to Czerwona Przełęcz, from which we reach Sarnia Skała using the black trail. From the peak to the north there is a distant view of the Żywiec Beskid Mountains, Gorce Mountains and Sącz Beskid Mountains, and to the south you can clearly see the Giewont massif and the other peaks of the Tatra Mountains on its sides. From Sarnia Skała we descend the Biały Valley to the border of the Tatra National Park.

🚶 Virtual hike: Ascent to Sarnia Skała Mountain through the Strążyska Valley, Poland
🏞️ Route: Dolina Strążyska, parking (904 m a.s.l.; 49.278736, 19.938631) – Strążyska Glade (1042 m a.s.l.; 49.263028, 19.929702) – Siklawica Waterfall (1114 m a.s.l.; 49.259355, 19.930302) – Polana Strążyska, crossing of trails (1053 m a.s.l.; 49.261913, 19.929980) – Red Pass (1301 m a.s.l.; 49.262804, 19.942554) – Sarnia Skała Mountain (1378 m a.s.l.; 49.264683, 19.942078) – Red Pass (1301 m a.s.l.; 49.262804, 19.942554) – Biały Valley, upper entrance (1212 m a.s.l.; 49.261394, 19.948089) – Sarni Waterfall (1083 m a.s.l.; 49.263912, 19.954707) – Biały Valley (920 m a.s.l.; 49.277887, 19.957140)
🆔 Trail designation: red trail, yellow trail, black trail
📏 Length: about 7.3 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 536 m
↘️ Sum down: 530 m

00:00:22 Dolina Strążyska, parking
00:01:34 Strążyski Stream
00:03:01 Strążyski Stream
00:04:34 Strążyski Stream
00:09:42 Strążyski Stream
00:14:01 Strążyski Stream
00:16:46 Strążyski Stream
00:18:59 Strążyski Stream
00:23:23 Strążyski Stream
00:28:27 Strążyska Glade
00:28:57 Crossing of trails
00:31:13 Crossing of trails
00:32:50 Strążyski Stream
00:37:34 Siklawica Waterfall
00:47:04 Polana Strążyska, crossing of trails
01:13:29 Red Pass
01:21:43 Sarnia Skała Mountain
01:37:46 Red Pass
01:49:17 Biały Valley, upper entrance
01:49:45 Crossing of trails
02:08:27 Sarni Waterfall
02:16:48 White Stream
02:18:55 White Stream
02:25:01 White Stream
02:28:08 White Stream
02:34:52 White Stream
02:38:45 Biały Valley

Reglowe Tatra Mounatins – physico-geographic mesoregion located in the Western Carpathians, in the northern part of the Tatra Mountains. The region stretches over a narrow band of 88 km² in Poland and Slovakia, of which 65 km² is in Poland, between the city of Zakopane and the high mountain core of the Tatra Mountains. It covers 11% of the entire Tatra massif and is situated in the area of ​​the Tatra National Park and its Slovak counterpart. The Reglowe Tatras are mountains with a mid-mountain relief built of sedimentary rocks formed in the form of reglane mantles and, on the northern edge of the region, also of the Podhale flysch. The mosaic of rocks that are more resistant to erosive processes and denudation (limestones and dolomites) and less resistant (shales and marls) allowed for the fragmentation of the northern slopes of the Tatra Mountains and the formation of mountain mounds with surrounding depressions and valleys. Traces of glacial transformations can be found only in large transit valleys leading to the high mountain parts (Chochołowska Valley, Kośieliska, Sucha Woda). Smaller valleys (the so-called mountain valleys – Lejowa, Strążyska, Filipka) were not glaciated and are young river valleys, often in the form of ravines. The karst relief and caves are only traceable.
The Reglowe Tatras have been distinguished as a mesoregion in the physical and geographic regionalization of Poland from 2018, carried out by an inter-university team of geographers led by Jerzy Solon. According to Jerzy Kondracki, the region is not isolated in the physical and geographic regionalization of Poland.

Sarnia Skała Mountain – a peak with a height of 1378 m a.s.l. in the Reglowe Tatra Mountains in Poland. It forms a rocky ridge with a latitudinal course and a length of about 300 m. It borders the Biały Valley from the east and the Strążyska Valley from the west. In the south, Czerwona Przełęcz separates it from Suchy Wierch, the northern slopes descend to the Spadowiec Valley and the Ku Dziurze Valley.
Sarnia Skała is made of dolomitic limestone. On the southern side, under its rocky walls, there is a small glade overgrown with dwarf pine trees. Many species of plants rare in Poland have been found here, and species of calcareous plants bloom on bare rocks. On the slopes of Sarnia Skała Mountain and in the montane valleys around it, Japanese larch and mountain pine grown from seeds from the Alpine mountain pine were artificially introduced.
On Sarnia Skała, all levels of vegetation are reduced by up to 200 m. The upper forest boundary here drops to a record height of 1,300 m above sea level. The so-called phenomenon of Sarnia Skała is caused by the shading effect of the huge walls of Giewont located on its southern side in the immediate vicinity and strong north-western winds blowing from the Pass in Grzybowiec.
There are picturesque tourist trails leading to the peak from the Strążyska Valley and the Biały Valley, which are crowded with tourists during the tourist season. From the top there is a vast panorama to the north of the Żywiecki Beskids, the Gorce Mountains and the Sądecki Beskids. To the south, you can clearly see the Giewont massif and on its sides the remaining peaks of the Tatra Mountains.

Siklawica Waterfall – a waterfall in the Reglowe Tatra Mountains, located in the upper part of the Strążyska Valley, under the northern wall of Giewont Mountain. The waterfall falls from two almost vertically inclined walls (at an angle of 80°). It is a two-part waterfall. The height of the lower part is 12 m, the upper part is also 12 m. A short distance above the top there is a third part, 9 m high. Between the upper and lower parts there is a rock shelf in which the rock was washed out by the impact of water and the particles it carried. rock fragments, a cavity filled with water, the so-called eversion cauldron.

The film was recorded on October 14, 2023.

Region