Zimowa wędrówka po Beskidzie Żywiecko-Kysuckim. Z Rycerki Górnej wchodzimy zielonym szlakiem na Przełęcz Przegibek. Szlak prowadzi widokową ścieżką z rozległą panoramą Pasma Wielkiej Raczy. Ze schroniska PTTK na Przełęczy Przegibek kierujemy się niebieskim szlakiem na szczyt Bendoszki Wielkiej. Ze szczytu roztacza się wspaniały widok na cały Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Śląsko-Morawski, Małą Fatrę, Orawską Magurę a w oddali na Gorce, Tatry i Góry Choczańskie. Następnie z Bendoszki Wielkiej schodzimy rozległą polaną rozciągającą się na północnych stokach góry do czerwonego szlaku spacerowego, którym wracamy do Rycerki Górnej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Bendoszkę Wielką z Rycerki Górnej, Polska
🏞️ Trasa: Rycerka Górna, parking (710 m n.p.m.; 49.428219, 19.016733) – Przełęcz Przegibek, Schronisko PTTK (1000 m n.p.m.; 49.428219, 19.016733) – Bendoszka Wielka (1144 m n.p.m.; 49.427710, 19.044109) – Rycerka Górna, Kolonia, szlak spacerowy czerwony (672 m n.p.m.; 49.435561, 19.013678)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, niebieski szlak, szlak spacerowy czerwony
📏 Długość: około 6,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 503 m
↘️ Suma zejść: 541 m

00:00:22 Rycerka Górna, parking
00:02:10 Potok
00:06:33 Potok
00:17:34 Potok
00:33:59 Potok
00:40:50 Potok
01:04:29.283 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
01:06:57 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
01:08:00 Przełęcz Przegibek, Schronisko PTTK
01:09:47 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
01:12:34 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
01:31:31 Bendoszka Wielka
01:50:59 Zejście ze szlaku
02:01:42 Szlak spacerowy czerwony
02:50:19 Rycerka Górna, Kolonia, czerwony szlak pieszy

Beskid Żywiecko-Kysucki – pasmo górskie położone na pograniczu polsko-słowackim (żywiecko-kisuckim), zachodnia część Beskidu Żywieckiego obejmująca masywy Wielkiej Raczy, Wielkiej Rycerzowej, Oszusa i Krawców Wierchu. Wyodrębniony jako mezoregion należący do Beskidów Zachodnich regionalizacją fizycznogeograficzną Polski z 2018 roku przez zespół geografów pod przewodnictwem Jerzego Solona.
Region zajmuje powierzchnię 490,8 km², z czego 36,1% (tj. 177 km²) przypada na część północną w granicach Polski, gdzie układ dolin żłobionych przez potoki źródłowe Soły przybiera charakterystyczną strukturę drzewiastą. Zbudowany jest ze skał fliszowych płaszczowiny magurskiej. W odróżnieniu od sąsiedniego Beskidu Żywiecko-Orawskiego występują tu mniejsze wysokości bezwzględne i mniej jest pięter roślinności – górną granicę regla dolnego stanowią skarłowaciałe buki, typowy regiel górny zaznacza się śladowo, wyższych pięter brak. Odmienny jest też układ grzbietów – Beskid Żywiecko-Kisucki to długie i wyrównane wierzchowiny, z rozległymi ramionami bocznymi.
Najwyższymi szczytami są Wielka Racza (1236 m), Wielka Rycerzowa (1226 m), Mała Rycerzowa (1207 m), Jaworzyna (1173 m), Muńcuł (1165 m).
W pokryciu terenu dominują lasy. Naturalne siedliska bukowe i jodłowe regla dolnego zostały znacznie przekształcone w wyniku gospodarki leśnej człowieka, poprzez sztuczne nasadzenia świerka. Pozostałości karpackiego lasu pierwotnego są chronione w kilku rezerwatach, m.in. Śrubita, Muńcoł, Oszast. Z wielkoobszarowych form ochrony przyrody funkcjonuje tutaj Żywiecki Park Krajobrazowy po polskiej stronie, a po słowackiej Obszar Chronionego Krajobrazu „Kysuce” i Obszar Chronionego Krajobrazu „Horná Orava”.

Bendoszka Wielka – szczyt o wysokości 1144 m n.p.m. w Beskid Żywiecko-Kysuckim, położony w bocznym grzbiecie grupy Wielkiej Raczy, który odgałęzia się od Bani i biegnie w północnym kierunku poprzez przełęcz Przegibek, Bendoszkę Wielką, Praszywkę Małą i Praszywkę Wielką. Głębokimi dolinami po obydwu stronach tego grzbietu spływają dwa źródłowe cieki potoku Rycerka. W zachodnim kierunku odchodzi od Bendoszki Wielkiej krótki grzbiet Pleskierówki.
Szczyt i grzbiety Bendoszki Wielkiej pokrywa ogromna hala. Dzięki temu z Bendoszki Wielkiej roztacza się rozległa panorama Beskidu Żywiecko-Kysuckiego, Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywiecko-Orawskiego, Orawskiej Magury, Małej Fatry a w oddali widać także Beskid Mały, Tatry i Beskid Śląsko-Morawski.
Na szczycie znajduje się Jubileuszowy Krzyż Ziemi Żywieckiej postawiony tam we wrześniu 2000 roku z okazji Jubileuszu 2000 ogłoszonego przez Kościół katolicki. Krzyż ma wysokość 23,5 m.

Film zarejestrowany w dniu 27 grudnia 2023 roku.

🇬🇧
Winter hiking in the Żywiec-Kysuce Beskid Mountains. From Rycerka Górna we ascend the green trail to Przegibek Pass. The trail leads along a scenic path with a vast panorama of the Wielka Racza Range. From the PTTK shelter on the Przegibek Pass, we follow the blue trail to the peak of Bendoszka Wielka. From the top there is a wonderful view of the entire Żywiec Beskids, Silesian Beskids, Mały Beskid, Moravian-Silesian Beskids, Little Fatra, Orava Magura and in the distance the Gorce, Tatra and Choč Mountains. Then, from Bendoszka Wielka, we descend through a vast glade stretching on the northern slopes of the mountain to the red walking trail, which takes us back to Rycerka Górna.

🚶 Virtual hike: Ascent to Bendoszka Wielka from Rycerka Górna, Poland
🏞️ Route: Rycerka Górna, parking (710 m a.s.l.; 49.428219, 19.016733) – Przegibek Pass, PTTK Mountain Shelter (1000 m a.s.l.; 49.428219, 19.016733) – Bendoszka Wielka (1144 m a.s.l.; 49.427710, 19.044109) – Rycerka Górna, Kolonia, red walking trail (672 m a.s.l.; 49.435561, 19.013678)
🆔 Trail designation: green trail, blue trail, red walking trail
📏 Length: about 6.6 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 503 m
↘️ Sum down: 541 m

00:00:22 Rycerka Górna, parking
00:02:10 Stream
00:06:33 Stream
00:17:34 Stream
00:33:59 Stream
00:40:50 Stream
01:04:29 Crossing of the blue and the green trails
01:06:57 Crossing of the blue and the green trails
01:08:00 Przegibek Pass, PTTK Mountain Shelter
01:09:47 Crossing of the blue and the green trails
01:12:34 Crossing of the blue and the green trails
01:31:31 Bendoszka Wielka
01:50:59 Going off the trail
02:01:42 Red walking trail
02:50:19 Rycerka Górna, Kolonia, red walking trail

Żywiec-Kysuce Beskid Mountains – a mountain range located on the Polish-Slovak border (Żywiec-Kysuce), the western part of the Żywiec Beskids, including the massifs of Wielka Racza, Wielka Rycerzowa, Oszus and Krawców Wierch. Separated as a mesoregion belonging to the Western Beskids according to the physical and geographical regionalization of Poland from 2018 by a team of geographers led by Jerzy Solon.
The region covers an area of 490.8 km², of which 36.1% (i.e. 177 km²) falls on the northern part within the borders of Poland, where the system of valleys carved by the source streams of the Soła takes on a characteristic tree structure. It is composed of flysch rocks of the Magura Nappe. Unlike the neighboring Żywiec-Orawa Beskid Mountains, the absolute heights are lower and there are fewer levels of vegetation – the upper border of the lower montane region is made up of stunted beeches, the typical upper montane region is only traces, and there are no higher levels. The arrangement of the ridges is also different – the Żywiec-Kysuce Beskid Mountains are long and level peaks, with extensive side arms.
The highest peaks are Wielka Racza (1,236 m), Wielka Rycerzowa (1,226 m), Mała Rycerzowa (1,207 m), Jaworzyna (1,173 m), Muńcuł (1,165 m).
Forests dominate the land cover. The natural beech and fir habitats of the lower montane region have been significantly transformed as a result of human forest management, through artificial plantings of spruce. The remains of the Carpathian primary forest are protected in several reserves, including: Śrubita, Muńcoł, Oszast. Large-scale forms of nature protection include the Żywiec Landscape Park on the Polish side, and the „Kysuce” Protected Landscape Area and the „Horná Orava” Protected Landscape Area on the Slovak side.

Bendoszka Wielka – a peak with a height of 1,144 m a.s.l. in the Żywiec-Kysuce Beskid Mountains, located in the side ridge of the Wielka Racza group, which branches off from Bania and runs north through the Przegibek Pass, Bendoszka Wielka, Praszywka Mała and Praszywka Wielka. Two source streams of the Rycerka stream flow through deep valleys on both sides of this ridge. In the western direction, a short ridge of Pleskierówka runs from Bendoszka Wielka.
The peak and ridges of Bendoszka Wielka are covered with a huge hall. Thanks to this, Bendoszka Wielka offers a vast panorama of the Żywiec-Kysuce Beskid Mountains, the Silesian Beskid Mountains, the Żywiec-Orawska Beskid Moutains, the Orava Magura, the Little Fatra Mountains, and in the distance you can also see the Mały Beskid Moutains, the Tatra Mountains and the Moravian-Silesian Beskids.
At the top there is the Jubilee Cross of the Żywiec Land, placed there in September 2000 on the occasion of the Jubilee 2000 announced by the Catholic Church. The cross is 23.5 m high.

The film was recorded on December 27, 2023.

Region