Wędrówka po Dolinie Białej Przemszy. Z Błędowa, dzielnicy Dąbrowy Górniczej, rozpoczynamy wędrówkę żółtym szlakiem. Następnie wchodzimy na ścieżkę dydaktyczną - "Dolina Białej Przemszy", która prowadzi po malowniczych rozlewiskach rzeki. Pierwszą atrakcją wędrówki jest przejście po drewnianych pomostach nad bagnami. Potem kolejno wchodzimy na dwie wieże widokowe, z których wspaniale widać rozlewiska Białej Przemszy. Następnie wchodzimy na groblę oddzielającą bagna i dochodzimy do meandrującej rzeki. Na koniec wędrówki odwiedzamy Kapliczkę Dobieckich oraz pomnik przyrody Lipy Dobieckie.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Ścieżka dydaktyczna – „Dolina Białej Przemszy” w Błędowie, Polska
🏞️ Trasa: Błędów, parking przy Szkole (302 m n.p.m.; 50.3440122N, 19.4551553E) – Drewniane pomosty nad bagnami (303 m n.p.m.; 50.3391575N, 19.4522208E) – Wieża widokowa [1] (300 m n.p.m.; 50.3339497N, 19.4428147E) – Wieża widokowa [2] (303 m n.p.m.; 50.3332297N, 19.4401544E) – Pomnik przyrody Lipy Dobieckie (299 m n.p.m.; 50.3340642N, 19.4116583E)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, ścieżka dydaktyczna czerwona
📏 Długość: około 4,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h

Kolina Siewierza – nowy mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, od wschodu graniczy z Wyżyną Częstochowską, od południowego-wschodu graniczy z Wyżyną Olkuską, od zachodu graniczy z Pagórami Jaworznickimi a od północy graniczy z Progiem Woźnickim i Obniżeniem Górnej Warty.

Błędów – wschodnia dzielnica Dąbrowy Górniczej, od wschodu i południa graniczy z Błędowskimi Lasami, które przechodzą w Pustynię Błędowską.

Dolina Białej Przemszy – dolina w pobliżu Błędowa, dzielnicy Dąbrowy Górniczej, przez którą przepływa rzeka Biała Przemsza tworząc malownicze rozlewiska. W rejonie doliny rozwinęły się różne zbiorowiska roślinne, jak trzcinowiska, typowe nadrzeczne łęgi, grądy, ciepłolubne murawy na wapieniach, czy też zdominowany przez sosnę tzw. suchy bór chrobotkowy na obszarach piaszczystych. Teren doliny daje schronienie licznemu ptactwu, miejscami widać także działalność bobrów.

00:00:21 Błędów, parking przy Szkole
00:03:36 Biała Przemsza
00:08:38 Ścieżka dydaktyczna – „Dolina Białej Przemszy”
00:10:33 Drewniane pomosty nad bagnami
00:20:35 Biała Przemsza
00:26:58 Wieża widokowa [1]
00:34:43 Wieża widokowa [2]
00:42:45 Biała Przemsza
01:00:24 Grobla
01:16:13 Kapliczka Dobieckich
01:17:45 Pomnik przyrody Lipy Dobieckie

Film zarejestrowany w dniu 3 maja 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Educational trail – „Biała Przemsza River Valley” in Błędów, Poland
🏞️ Route: Błędów, parking near the school (302 m n.p.m.; 50.3440122N, 19.4551553E) – Wooden platforms over the swamps (303 m n.p.m.; 50.3391575N, 19.4522208E) – Observation Tower [1] (300 m n.p.m.; 50.3339497N, 19.4428147E) – Observation Tower [2] (303 m n.p.m.; 50.3332297N, 19.4401544E) – Lipy Dobieckie nature monument (299 m n.p.m.; 50.3340642N, 19.4116583E)
🆔 Trail designation: yellow trail, red educational trail
📏 Length: about 4.5 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h

Siewierz Basin – a new physico-geographic mesoregion in southern Poland, bordering the Częstochowa Upland to the east, bordering the Olkuska Upland to the south-east, bordering the Jaworznicki Hills to the west, and bordering the Woźnicki Threshold and the Upper Warta Depression to the north.

Błędów – the eastern district of Dąbrowa Górnicza, on the east and south borders with the Błędów Forests, which pass into the Błędowska Desert.

Biała Przemsza River Valley – a valley near Błędów, a district of Dąbrowa Górnicza, through which the Biała Przemsza River flows, creating picturesque backwaters. Various plant communities have developed in the area of the valley, such as reed beds, typical riverside meadows, oak-hornbeam forests, thermophilic grasslands on limestones, or the so-called pine dominated by pine trees dry mossy forest in sandy areas. The valley area gives shelter to numerous birds, and in some places you can also see the activity of beavers.

00:00:21 Błędów, parking near the school
00:03:36 Biała Przemsza River
00:08:38 Educational trail – „Biała Przemsza River Valley”
00:10:33 Wooden platforms over the swamps
00:20:35 Biała Przemsza River
00:26:58 Observation Tower [1]
00:34:43 Observation Tower [2]
00:42:45 Biała Przemsza River
01:00:24 Dike
01:16:13 Dobiecki Chapel
01:17:45 Lipy Dobieckie nature monument

The film was recorded on May 3, 2021.

Region