Wiosenna wędrówka po Wzgórzach Tynieckich w Krakowie. Wyruszamy z leśnego parkingu przy ulicy Obrony Tyńca i wchodzimy na zielony szlak prowadzący wokół Tyńca. Pierwszym wzgórzem, które zdobywamy jest Ostra Góra z rozległym widokiem na lasy tynieckie. Po zejściu ze szczytu okrążamy leśną osadę Bagno z jej szerokimi polanami. Kolejne wzniesienie to Guminek (294 m n.p.m.), najwyższy szczyt Wzgórz Tynieckich. Następnie podchodzimy na charakterystyczne wzgórze Grodzisko znajdujące się w pobliżu Wisły. Z Grodziska schodzimy na wały wiślane, którymi dochodzimy do Wzgórza Klasztornego, na którym znajduje się Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Ulicami w centrum Tyńca dochodzimy do Wzgórza Wielkanoc, ze szczytu którego roztacza się rozległy widok na pobliskie wzgórza. Następnym wzgórzem z najpiękniejszym widokiem na całej trasie jest Kowadza. Idąc dalej przechodzimy przez polanę Strzelnica, odwiedzamy Kapliczkę z Figurą Maryi i wracamy na leśny fragment ul. Obrony Tyńca.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka po Wzgórzach Tynieckich w Krakowie, Polska
🏞️ Trasa: Kraków Tyniec, leśny parking przy ul. Obrony Tyńca (259 m n.p.m.; 50.011635, 19.831524) – ul. Obrony Tyńca, wejście na zielony szlak (251 m n.p.m.; 50.011492, 19.828591) – Ostra Góra (284 m n.p.m.; 50.009152, 19.827318) – Kolonia Bagno (247 m n.p.m.; 50.008125, 19.832833) – Guminek (294 m n.p.m.; 50.002940, 19.823488) – ul. Bogucianka, przystanek Tyniec Kamieniołom (236 m n.p.m.; 50.008215, 19.814401) – Grodzisko (282 m n.p.m.; 50.006974, 19.802020) – Bloki skalne oderwane po trzęsieniu ziemi w 1786 r. (212 m n.p.m.; 50.018701, 19.801033) – Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (231 m n.p.m.; 50.019177, 19.801859) – Wielkanoc (260 m n.p.m.; 50.016047, 19.813714) – Kowadza (253 m n.p.m.; 50.016047, 19.813714) – Duża Kowadza (261 m n.p.m.; 50.015372, 19.827844) – Kapliczka z Figurą Maryi (258 m n.p.m.; 50.012255, 19.828488) – ul. Obrony Tyńca, zielony szlak (251 m n.p.m.; 50.011492, 19.828591)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 11,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:00 h
↗️ Suma podejść: 371 m
↘️ Suma zejść: 375 m

00:00:34 Kraków Tyniec, leśny parking przy ul. Obrony Tyńca
00:02:42 ul. Obrony Tyńca, wejście na zielony szlak
00:06:32 Zejście ze szlaku
00:08:30 Ostra Góra
00:12:49 Powrót na zielony szlak
00:17:13 Kolonia Bagno
00:22:23 Polana
00:35:41 Zejście ze szlaku
00:39:33 Guminek
00:43:13 Powrót na zielony szlak
00:51:42 ul. Bogucianka, przystanek Tyniec Kamieniołom
01:04:26 Zejście ze szlaku
01:05:47 Zejście ze ścieżki
01:06:12 Grodzisko
01:07:17 Powrót na ścieżkę oznaczoną na mapie
01:08:23 Powrót na zielony szlak
01:30:34 Wisła
01:30:58 Bloki skalne oderwane po trzęsieniu ziemi w 1786 r.
01:32:36 Przystań nad Wisłą
01:35:45 Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
01:37:22 Wisła
01:59:02 Uroczysko Wielkanoc
02:04:20 Wielkanoc
02:13:39 Uroczysko Kowadza
02:18:05 Kowadza
02:22:45 Zejście ze szlaku
02:24:42 Duża Kowadza (261 m n.p.m.)
02:27:46 Powrót na zielony szlak
02:36:59 Rezerwat Skołczanka
02:42:38 Masowe groby żydowskie z okresu II Wojny Światowej
02:45:03 Kapliczka z Figurą Maryi
02:47:03 ul. Obrony Tyńca, zielony szlak

Pomost Krakowski – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, we wschodniej części makroregionu Brama Krakowska. Graniczy od zachodu i północy z Obniżeniem Cholerzyńskim, od północnego wschodu z Płaskowyżem Proszowickim, od wschodu z Niziną Nadwiślańską a od południa z Rowem Skawińskim.
Region jest systemem wzgórz zbudowanym z wapieni jurajskich (m.in. Wawel, Wzgórza Tynieckie, Pychowice, Sowiniec, Krzemionki). W poprzek Pomostu Krakowskiego przepływa Wisła. W zachodniej części regionu znajdują się niewielkie pozostałości obszarów leśnych – Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy. Utworzono tutaj kilka rezerwatów przyrodniczych i geologicznych: Panieńskie Skały, Skałki Przegorzalskie, Bielańskie Skałki, Bonarka, Kajasówka.

Wzgórza Tynieckie – wzgórza należące Pomostu Krakowskiego, mezoregionu wchodzącego w skład makroregionu Brama Krakowska. Położone są w Krakowie Tyńcu, na prawym brzegu Wisły. Zbudowane są z wapieni pochodzących z okresu górnej jury. Włączone są w obszar Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, na ich północnej części utworzono faunistyczny Rezerwat przyrody Skołczanka, ponadto na wzgórzach i w dolinie między nimi są trzy użytki ekologiczne: Uroczysko Kowadza, Uroczysko Tyniec i Uroczysko Wielkanoc.
Wzgórza w większości porośnięte są lasem, ich wysokość względna dochodzi do 90 m. Wzniesienia wzgórz to: Wzgórze Klasztorne (233 m n.p.m.), Grodzisko (280 m n.p.m.), Winnica (250 m n.p.m.), Kowadza (261 m n.p.m.), Duża Kowodrza (261 m n.p.m.), Bogucianka (270 m n.p.m.), Kozobica (282 m n.p.m.), Ostra Góra (284 m n.p.m.), Bukówka (269 m n.p.m.), Duża Biedzinka (229 m n.p.m.), Stępnica (266 m n.p.m.), Wielkanoc (260 m n.p.m.), Wielogóra (ok. 257 m n.p.m.) oraz najwyższe Guminek (294 m n.p.m.).
Niektóre miejsca Wzgórz Tynieckich są dobrymi punktami widokowymi. Szczególnie szerokie panoramy widokowe rozciągają się ze szczytów wzgórz Kowadza, Wielkanoc, Bogucianka i Duża Kowodrza.

Film zarejestrowany w dniu 8 maja 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hiking the Tyniec Hills in Krakow, Poland
🏞️ Route: Krakow Tyniec, forest parking at Obrony Tyńca Street (259 m a.s.l.; 50.011635, 19.831524) – Obrony Tyńca Street, green trail (251 m a.s.l.; 50.011492, 19.828591) – Ostra Góra Hill (284 m a.s.l.; 50.009152, 19.827318) – Bagno Colony (247 m a.s.l.; 50.008125, 19.832833) – Guminek Hill (294 m a.s.l.; 50.002940, 19.823488) – Bogucianka Street, Tyniec Kamieniołom Bus Stop (236 m a.s.l.; 50.008215, 19.814401) – Grodzisko Hill (282 m a.s.l.; 50.006974, 19.802020) – Rock blocks torn off after the earthquake in 1786 (212 m a.s.l.; 50.018701, 19.801033) – Benedictine Abbey in Tyniec (231 m a.s.l.; 50.019177, 19.801859) – Wielkanoc Hill (260 m a.s.l.; 50.016047, 19.813714) – Kowadza Hill (253 m a.s.l.; 50.016047, 19.813714) – Duża Kowadza Hill (261 m a.s.l.; 50.015372, 19.827844) – Chapel with a statue of Mary (258 m a.s.l.; 50.012255, 19.828488) – Obrony Tyńca Street, green trail (251 m a.s.l.; 50.011492, 19.828591)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 11.8 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 371 m
↘️ Sum down: 375 m

00:00:34 Krakow Tyniec, forest parking at Obrony Tyńca Street
00:02:42 Obrony Tyńca Street, green trail
00:06:32 Going of the trail
00:08:30 Ostra Góra Hill
00:12:49 Return to the green trail
00:17:13 Bagno Colony
00:22:23 Glade
00:35:41 Going off the trail
00:39:33 Guminek Hill
00:43:13 Return to the green trail
00:51:42 Bogucianka Street, Tyniec Kamieniołom Bus Stop
01:04:26 Going off the trail
01:05:47 Going off the path
01:06:12 Grodzisko Hill
01:07:17 Return to the path marked on the map
01:08:25 Return to the green trail
01:30:34 Vistula River
01:30:58 Rock blocks torn off after the earthquake in 1786
01:32:36 Haven on the Vistula River
01:35:45 Benedictine Abbey in Tyniec
01:37:22 Vistula River
01:59:02 Uroczysko Wielkanoc
02:04:20 Wielkanoc Hill
02:13:39 Uroczysko Kowadza
02:18:05 Kowadza Hill
02:22:45 Going off the trail
02:24:42 Duża Kowadza Hill
02:27:46 Return to the green trail
02:36:59 Skołczanka Natural Reserve
02:42:38 Jewish mass graves from the Second World War
02:45:03 Chapel with a statue of Mary
02:47:03 Obrony Tyńca Street, green trail

Krakow Bridge – a physical and geographic mesoregion in southern Poland, in the eastern part of the Krakow Gate macroregion. It borders on the west and north with the Cholerzyn Depression, on the north-east with the Proszowice Plateau, on the east with the Vistula Lowland and on the south with the Skawina Rift.
The region is a system of hills built of Jurassic limestones (including Wawel, Wzgórza Tynieckie, Pychowice, Sowiniec, Krzemionki). The Vistula River flows across the Krakow Bridge. In the western part of the region there are small remnants of forest areas – Bielańsko-Tyniecki Landscape Park. Several natural and geological reserves have been established here: Panieńskie Skały, Skałki Przegorzalskie, Bielańskie Skałki, Bonarka, and Kajasówka.

Tyniec Hills – hills belonging to the Krakow Bridge, the mesoregion included in the Krakow Gate macroregion. They are located in Krakow Tyniec, on the right bank of the Vistula River. They are built of limestones from the Upper Jurassic period. They are included in the area of ​​Bielańsko-Tyniec Landscape Park, in their northern part the Skołczanka nature reserve was created, moreover, on the hills and in the valley between them there are three ecological sites: Uroczysko Kowadza, Uroczysko Tyniec and Uroczysko Wielkanoc.
The hills are mostly covered with forest, their relative height reaches 90 m. The hills are: Klasztor Hill (233 m a.s.l.), Grodzisko Hill (280 m a.s.l.), Winnica Hill (250 m a.s.l.), Kowadza Hill (261 m a.s.l.), Duża Kowadza Hill (261 m a.s.l.), Bogucianka Hill (270 m a.s.l.), Kozobica Hill (282 m a.s.l.), Ostra Góra Hill (284 m a.s.l.), Bukówka Hill (269 m a.s.l.), Duża Biedzinka Hill (229 m a.s.l.), Stępnica Hill (266 m a.s.l.), Wielkanoc Hill (260 m a.s.l.), Wielogóra Hill (257 m a.s.l.) and the highest Guminek Hill (294 m a.s.l.).
Some places of the Tyniec Hills are good viewpoints. Particularly wide panoramic panoramas extend from the top of the Kowadza, Wielkanoc, Bogucianka and Duża Kowadza hills.

The film was recorded on May 8, 2022.

Region