Widokowa wędrówka po Wyspie Wolin. Zaczynamy przy Jeziorze Turkusowym w Wapnicy, skąd wchodzimy najpierw na Piaskową Górę z pięknym widokiem na jezioro, Wapnicę, Dolinę Trzciągowską i pasmo wzniesień Wyżnicy, a następnie wchodzimy na Wzgórze Zielonka z rozległym widokiem na Wsteczną Deltę Świny, Jezioro Wicko Wielkie i Świnoujście. Ze wzgórza schodzimy do Lubina gdzie odwiedzamy Grodzisko - fantastyczny punkt widokowy na Zalew Szczeciński i Wsteczną Deltę Świny. Wracamy nad Jezioro Turkusowe leśnymi ścieżkami prowadzącymi po drugiej jego stronie.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Wzgórze Zielonka z Wapnicy, Polska
🏞️ Trasa: Jezioro Turkusowe (7 m n.p.m.; 53.878678, 14.439629) – Piaskowa Góra (40 m n.p.m.; 53.875471, 14.438578) – Wzgórze Zielonka (81 m n.p.m.; 53.870047, 14.436829) – Grodzisko w Lubinie (35 m n.p.m.; 53.864970, 14.429796) – Lubin, centrum (48 m n.p.m.; 53.867719, 14.431781) – Ruiny betonowej wieży taśmociągowej (52 m n.p.m.; 53.873643, 14.435193) – Jezioro Turkusowe (7 m n.p.m.; 53.878678, 14.439629)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, drogi oznaczone na mapie
📏 Długość: około 5,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 124 m
↘️ Suma zejść: 119 m

00:00:22 Jezioro Turkusowe
00:00:59 Wapnica, parking
00:01:52 Jezioro Turkusowe
00:03:42 Jezioro Turkusowe
00:14:45 Piaskowa Góra
00:31:48 Wzgórze Zielonka
00:39:57 Lubin
00:43:57 Kościół pw. Matki Bożej Jasnogórskiej
00:44:24 Zejście ze szlaku
00:47:48 Grodzisko w Lubinie
01:00:20 Lubin, centrum
01:11:00 Zejście ze szlaku
01:14:26 Ruiny betonowej wieży taśmociągowej
01:31:18 Jezioro Turkusowe
01:32:02 Wapnica, parking

Uznam i Wolin – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce należący do Pobrzeża Szczecińskiego. Obejmuje wyspę Uznam, większą część wyspy Wolin, a także mniejsze wysepeki we wstecznej delcie Świny.
Wolin i Uznam należą do największych wysp bałtyckich. Stanowią południowy brzeg Zatoki Pomorskiej. Od południa otacza je Zalew Szczeciński. Od wschodu Wolin oddziela od lądu rzeka Dziwna z Zalewem Kamieńskim, a od zachodu
rzeka Świna. Uznam od strony zachodniej obmywany jest przez rzekę Pianę (Peene). Między Wolinem a Uznamem znajdują się 42 mniejsze wyspy. Oprócz wyspy Karsibór, nie są zamieszkałe. Powierzchnia wysp Wolin i Uznam wynosi kolejno 265 km² i 445 km², z czego w Polsce znajduje się 16% powierzchni tej ostatniej, tj. 72 km².
Jądro wysp stanowią wzgórza moren czołowych, do których wskutek działalności fal morskich przyrosły piaszczyste wały brzegowe przekształcane eolicznie w niewysokie wydmy. Procesy brzegowe są stale aktywne, o czym świadczą falezy, zwłaszcza od strony Zatoki Pomorskiej. Najwyższe wzgórze to Góra Grzywacz 115 m n.p.m. znajdująca się na wyspie Wolin. Utworzony w 1960 r. Woliński Park Narodowy obejmuje ochroną rozległe wzgórza morenowe i malownicze wybrzeże klifowe.

Wzgórze Zielonka – wzgórze o wysokości 81 m n.p.m. znajdujące się na wyspie Wolin, na Pagórkach Lubińsko-Wapnickich, w granicach Wolińskiego Parku Narodowego. Powstało w wyniku cofania się lądolodu ponad 10 tys. lat temu. Ze szczytu rozpościera się rozległy widok. Jest to jedyne miejsce, skąd widać zarówno Morze Bałtyckie, jak i rozlewiska wstecznej Delty Świny, Zalew Szczeciński i wody Jeziora Wicko Wielkie. Przy dobrej widoczności można również dostrzec niemieckie miasteczko Ahlbeck, leżące tuż za Świnoujściem. O wyjątkowości tego miejsca świadczy fakt, że Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół Przyrody uznało panoramę, roztaczającą się ze wzgórza za „Krajobraz roku 1993/94”.

Jezioro Turkusowe – jezioro na wyspie Wolin, we wsi Wapnica o powierzchni 6,74 hektara i głębokości 21,2 m. Powstawało w latach 1954-1960 w miejscu dawnego wyrobiska kopalni kredy. W pobliskim Lubiniu działała fabryka cementu portlandzkiego założona przez Johannesa Quistorpa w 1829 roku, która wykorzystywała wydobywany tu surowiec.
W jeziorze występuje zjawisko krasowe. Nazwa jeziora pochodzi od niebieskawo-zielonej barwy lustra wody wywołanej rozszczepieniem światła słonecznego w czystej wodzie i odbiciem refleksów od białego podłoża kredowego z zalegającymi na dnie związkami węglanu wapnia.
Zbiornik otoczony jest Pagórkami Wapnicko-Lubińskimi, porośniętymi głównie lasami bukowymi. Na południowym wysokim brzegu jeziora wznosi się Piaskowa Góra – punkt widokowy na jezioro, malowniczo położoną Wapnicę, Dolinę Trzciągowską, pasmo wzniesień Wyżnicy, Jezioro Wicko Małe oraz fragment delty wstecznej Świny.

Film zarejestrowany w dniu 11 sierpnia 2023 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Zielonka Hill from Wapnica, Poland
🏞️ Route: Turquoise Lake (7 m a.s.l.; 53.878678, 14.439629) – Sand Hill (40 m a.s.l.; 53.875471, 14.438578) – Zielonka Hill (81 m a.s.l.; 53.870047, 14.436829) – Stronghold in Lubin (35 m a.s.l.; 53.864970, 14.429796) – Lubin, center (48 m a.s.l.; 53.867719, 14.431781) – Ruins of a concrete conveyor tower (52 m a.s.l.; 53.873643, 14.435193) – Turquoise Lake (7 m a.s.l.; 53.878678, 14.439629)
🆔 Trail designation: blue trail, roads marked on the map
📏 Length: about 5.1 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 124 m
↘️ Sum down: 119 m

00:00:22 Turquoise Lake
00:00:59 Wapnica, parking lot
00:01:52 Turquoise Lake
00:03:42 Turquoise Lake
00:14:45 Sand Hill
00:31:48 Zielonka Hill
00:39:57 Lubin
00:43:57 Church of St. Our Lady of Jasna Góra
00:44:24 Going off the trail
00:47:48 Stronghold in Lubin
01:00:20 Lubin, center
01:11:00 Going off the trail
01:14:26 Ruins of a concrete conveyor tower
01:31:18 Turquoise Lake
01:32:02 Wapnica, parking lot

Uznam and Wolin Islands – a physical and geographical mesoregion in north-western Poland belonging to the Szczecin Coast. It includes the island of Uznam, most of the island of Wolin, as well as smaller islands in the backward delta of Świna.
Wolin and Uznam are among the largest Baltic islands. They constitute the southern shore of the Pomeranian Bay. From the south it is surrounded by the Szczecin Lagoon. From the east, Wolin is separated from the mainland by the Dziwna River with the Kamieński Reservoir, and from the west
the Świna River. Usedom is washed from the west by the Piana (Peene) River. There are 42 smaller islands between Wolin and Usedom. Apart from the island of Karsibór, they are uninhabited. The area of the Wolin and Uznam islands is 265 km² and 445 km², respectively, of which 16% of the latter’s area, i.e. 72 km², is located in Poland.
The core of the islands are the hills of terminal moraines, to which, as a result of the activity of sea waves, sandy shorelines have been attached, which were transformed aeolianically into low dunes. Coastal processes are constantly active, as evidenced by the cliffs, especially from the Pomeranian Bay side. The highest hill is Góra Grzywacz 115 m above sea level. located on Wolin Island. Created in 1960, the Wolin National Park protects extensive moraine hills and a picturesque cliff coast.

Zielonka Hill – a hill 81 m above sea level. located on Wolin Island, on the Lubińsko-Wapnickie Hills, within the borders of the Wolin National Park. It was created as a result of the retreat of the ice sheet over 10,000 years ago. years ago. There is a vast view from the top. This is the only place from where you can see both the Baltic Sea and the backwaters of the Świna Delta, the Szczecin Lagoon and the waters of Lake Wicko Wielkie. If visibility is good, you can also see the German town of Ahlbeck, located just outside Świnoujście. The uniqueness of this place is proven by the fact that the International Society of Friends of Nature recognized the panorama from the hill as „Landscape of the year 1993/94”.

Turquoise Lake – a lake on the island of Wolin, in the village of Wapnica, with an area of 6.74 hectares and a depth of 21.2 m. It was created in the years 1954-1960 in the place of a former chalk mine workings. In nearby Lubiń, there was a Portland cement factory founded by Johannes Quistorp in 1829, which used the raw material mined there.
There is a karst phenomenon in the lake. The name of the lake comes from the bluish-green color of the water surface caused by the splitting of sunlight in clear water and the reflection of reflections from the white chalk substrate with calcium carbonate compounds remaining at the bottom.
The reservoir is surrounded by the Wapnicko-Lubińskie Hills, covered mainly with beech forests. On the high southern shore of the lake there is Piaskowa Góra – a viewpoint of the lake, the picturesquely situated Wapnica, the Trzciągowska Valley, the Wyżnica range of hills, Lake Wicko Małe and a fragment of the Świna reverse delta.

The film was recorded on August 11, 2023.

Region